หน้าแรก

กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งรัดดำเนินการจัดทำการให้ความยินยอมการใช้คุกกี้ (Cookies Policy) บนเว็บไซต์ของตนเองและเว็บไซต์บริการข้อมูลภายใต้ กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยสามารถดาวน์โหลดโค้ดโปรแกรมหรือชุดคำสั่งจากคู่มือการติดตั้งการให้ความยินยอมการใช้คุกกี้ (Cookies Policy) ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผ่านช่องทางไลน์ DOAE COOKIES รายละเอียดตาม QR Code ด้านล่าง หรือโทรศัพท์หมายเลข 0 2940 6028 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1007/1567 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565