หน้าแรก

  • นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการฐานข้อมูลงานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

ข่าวและกิจกรรม


นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมเตรียมการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์พื้นที่เพื่อปฏิรูปการเกษตรสู่การเกษตรสมัยใหม่ (4.0) ในวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 3 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมหารือการบูรณาฐานข้อมูลประชาชนและข้อมูลบริการภาครัฐ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 3 กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมหารือการพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer One) เพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 3 กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อจัดทำแนวทางการพัฒนาระบบ Big Data กรมส่งเสริมการเกษตรและการบูรณาการระบบข้อมูลการส่งเสริมการเกษตร เมื่อพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมแนวทางการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล เมื่อวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

<<ข่าวทั้งหมด>>