หน้าแรก

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการทุกศูนย์ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โปรแกรม Cisco WebEX เพื่อรวบรวมข้อมูลความต้องการใช้งานการติดต่อสื่อสารและอินเตอร์เน็ต โดยศูนย์ปฏิบัติการของกรมส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่ให้บริการเกษตรกรและประชาชน มีที่ตั้งกระจายอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 50 แห่ง การพัฒนาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการมีความพร้อมและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมฟังการนำเสนอ เทคโนโลยี Fiber for Internet และ Smart Mobile โดยเจ้าหน้าที่จากบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาดำเนินการพัฒนาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในการให้บริการแก่หน่วยงานภายในกรมส่งเสริมการเกษตรให้มีคุณภาพ ครอบคลุมความต้องการใช้งาน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร