หน้าแรก

เมื่อวันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2563 นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางสาวสุดสงวน ไพยรัตน์ และนายศักรินทร์ อุ่นทานนท์ เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบบริการข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศกับการทำเกษตรสมัยใหม่ สำหรับเกษตรเพื่อใช้ในการวางแผนการผลิต ประเมินพื้นที่เหมาะสม และความคุ้มค่าในการเพาะปลูกได้ และ สำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการให้คำแนะนำการผลิตสินค้าเกษตร และการบริหารจัดการการให้บริการข้อมูลในพื้นที่ได้ โดยทีมวิทยากรจากบริษัท สเต็ม เอ็ดดูเคชั่น แอนด์คอนซัลแตนท์ จำกัด ณ สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์