การระดมความคิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอุตุนิยมวิทยาขนาดใหญ่ (Big Data) และแนวทางการจัดทำยูสเคส โดยให้บริการข้อมูลเปิดกรมอุตุนิยมวิทยาผ่าน Web APIs (http://data.tmd.go.th/api/)

เพื่อบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยากับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน ให้สามารถนำข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาไปประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยให้บริการข้อมูลเปิดกรมอุตุนิยมวิทยาผ่าน Web APIs (http://data.tmd.go.th/api/) API ผลการตรวจวัดและพยากรณ์อากาศ ได้แก่ ข้อมูลการเตือนภัยสภาพอากาศ  ข้อมูลรายงานสภาพอากาศ ข้อมูลผลการพยากรณ์อากาศ และข้อมูลสถิติภูมิอากาศ นอกจากนี้ ได้มีการหารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอุตุนิยมวิทยาขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อการแจ้งเตือนเกษตรกรในเรื่องการระบาดศัตรูพืช และการคำนวณวันเพาะปลูกที่เหมาะสม ณ ห้องประชุมเขตอุดมศักดิ์ ชั้น 13 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพฯ

โดย นางสาวยุพา แซ่ชื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ร่วมประชุมระดมความคิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอุตุนิยมวิทยาขนาดใหญ่ (Big Data) และแนวทางการจัดทำยูสเคส จัดโดยกรมอุตุนิยมวิทยา
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

การประชุมการใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร เพื่อประสานความร่วมมือการนำข้อมูลอุตุนิยมวิทยามาใช้ในการเกษตร พยากรณ์การปลูกพืช ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการประชุมการใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร เพื่อประสานความร่วมมือการนำข้อมูลอุตุนิยมวิทยามาใช้ในการเกษตร พยากรณ์การปลูกพืช ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกรมอุตุนิยมวิทยา เข้าร่วมประชุม เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ กล่าวถึงการใช้ประโยชน์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อพัฒนาโมเดลพยากรณ์สำหรับการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ วิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรร่วมกับข้อมูลเชิงพื้นที่ และวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรรายบุคคล

กรมอุตุนิยมวิทยา มีข้อมูลให้บริการ เช่น ข้อมูลพยากรณ์อากาศ สามารถใช้ในการแจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืชให้เกษตรกรได้ทราบล่วงหน้า ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมอุตุนิยมวิทยาจะร่วมหารือในเรื่อง Open Data ต่อไป

เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศและกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2562 ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมประชุมชี้แจงแนวทางการใช้งานระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล การรับรองข้อมูล การจัดส่งข้อมูล และการเรียกดูรายงาน ผ่านระบบ Video Conference และถ่ายทอดสดทาง ssnet ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล รต. และพืชฤดูแล้ง และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 9 สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมี นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร และกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุมชี้แจงด้วย

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมประชุมชี้แจงแนวทางการใช้งานระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล การรับรองข้อมูล การจัดส่งข้อมูล และการเรียกดูรายงาน ผ่านระบบ Video Conference และถ่ายทอดสดทาง ssnet ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล รต. และพืชฤดูแล้ง และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 9 สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมี นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร และกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุมชี้แจงด้วย

สำหรับระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร ปี 2561 เป็นมิติใหม่ของการบูรณาการฐานข้อมูลการเกษตรในระดับพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาการรายงานข้อมูลซ้ำซ้อน มีการตรวจสอบความถูกต้องให้เป็นข้อมูลชุดเดียวกัน ส่งผลให้ข้อมูลมีความเป็นเอกภาพ และช่วยลดภาระการบันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย (1) ระบบการจัดเก็บและรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชระดับตำบล (รต.) ซึ่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลต้องจัดเก็บและรายงานผลการผลิตพืชทุกเดือน แบ่งเป็น 3 กลุ่มพืช คือ กลุ่มพืชอายุสั้น ได้แก่ ข้าว พืชไร่ พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ สมุนไพรและเครื่องเทศที่มีอายุสั้น กลุ่มพืชอายุยาว ได้แก่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น สมุนไพรและเครื่องเทศที่มีอายุยาว และกลุ่มแมลงเศรษฐกิจ ปัจจุบันมีการจัดเก็บข้อมูลทั่วประเทศรวม 468 ชนิดพืช 866 พันธุ์พืช (2) ระบบรายงานการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมีการจัดเก็บและรายงานข้อมูลพืชฤดูแล้งรายสัปดาห์ เฉพาะในพื้นที่นอกเขตชลประทาน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มข้าวรอบ 2 ได้แก่ ข้าวเจ้า ข้าวหอมปทุม ข้าวเหนียว กลุ่มพืชไร่ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วลิสง พืชไร่อื่นๆ และกลุ่มพืชผัก ได้แก่ ข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดหวาน พืชผักอื่นๆ

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นประธานในการประชุมการปรับปรุงระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร โดยมีนายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ และกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล (รต. และ พืชฤดูแล้ง) และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ของสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี นครราชสีมา นครศรีธรรมราช พิจิตร และจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น ปัญหา และข้อเสนอแนะในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร เพื่อให้การปรับปรุงระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตรเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 นางพรรณาภา  ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นประธานในการประชุมการปรับปรุงระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร โดยมีนายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ และกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล (รต. และ พืชฤดูแล้ง) และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ของสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี นครราชสีมา นครศรีธรรมราช พิจิตร และจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น ปัญหา และข้อเสนอแนะในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร เพื่อให้การปรับปรุงระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตรเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน

 

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 4 เป็นประธานในการประชุม เรื่อง บันทึกข้อตกลงทางวิชาการโครงการวิจัยว่าด้วยการพัฒนาข้อมูล ระบบการประกันภัยและสินเชื่อภาคเกษตรที่ยั่งยืนของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 4 เป็นประธานในการประชุม เรื่อง บันทึกข้อตกลงทางวิชาการโครงการวิจัยว่าด้วยการพัฒนาข้อมูล ระบบการประกันภัยและสินเชื่อภาคเกษตรที่ยั่งยืนของประเทศไทย เพื่อพัฒนาระบบประกันภัยและสินเชื่อที่ยั่งยืนและสามารถนำไปใช้ได้จริงในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย เพื่อเพิ่มเสถียรภาพทางการเงินให้กับสถาบันการเงินภาคเกษตร และลดภาระทางการคลังของรัฐบาล โดยมี นางพรรณาภา  ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ้งภากรณ์ และสมาคมประกันวินาศภัยไทย เข้าร่วมด้วย  ณ ห้องประชุม 4/2 กรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น.นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในที่ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนแปลงใหญ่หัวขบวน

เมื่อวันที่ 19  กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นางพรรณาภา  ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในที่ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนแปลงใหญ่หัวขบวน เพื่อหารือแนวทางการนำเทคโนโลยีในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและอากาศ รวมถึงเทคโนโลยีในการบริหารจัดการการผลิตมาจัดทำแนวทางการปฏิบัติในการให้คำแนะนำการเพาะปลูกที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และข้อมูลพื้นฐานแต่ละแปลง โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 2 กรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนา และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 10 คน มาศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนา และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 10 คน มาศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมี นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล และกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลให้การตอนรับและร่วมบรรยายระบบ DOAE Farmbook , DOAE Smart Check , การให้บริการข้อมูลสารสนเทศส่งเสริมการเกษตร และระบบบริการข้อมูลแผนที่ส่งเสริมการเกษตร (SSMAP) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 2 กรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ นางสาวกิตติยา รินเพ็ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร และกองแผนงาน เข้าร่วมการประชุมหารือการจัดทำคำของบประมาณ งบกลาง ปี 2561 เพื่อขับเคลื่อนสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจ ภายใต้แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพร ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560 –2564 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ นางสาวกิตติยา  รินเพ็ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร และกองแผนงาน เข้าร่วมการประชุมหารือการจัดทำคำของบประมาณ งบกลาง ปี 2561 เพื่อขับเคลื่อนสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจ ภายใต้แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพร ฉบับที่ 1               พ.ศ.2560 –2564 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข  สรุปประเด็นดังนี้

1. การหารือเกี่ยวกับทิศทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก งบกลางรัฐบาล ปี 2561 โดยมี 5 กลุ่ม ได้แก่ ฐานข้อมูลสมุนไพร (Big Data) Induce Demand และตลาดกลางสมุนไพร การใช้ยาสมุนไพรในระบบบริการ R&D และมาตรฐานห้องปฏิบัติการ และอุตสากรรมสมุนไพรและสารสกัดสมุนไพร และกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เสนอของบประมาณ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร วงเงินงบประมาณ 19,742,000 บาท   เป็นโครงการที่อยู่ในทิศทางการขอรับงบประมาณในกลุ่ม R&D และมาตรฐานห้องปฏิบัติการ และโครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ข้อมูลพืชสมุนไพรและแอปพลิเคชันเพื่อการบริหารจัดการ วงเงิน 5,000,000 บาท เป็นโครงการ  ที่อยู่ในทิศทางการขอรับงบประมาณในกลุ่มฐานข้อมูลสมุนไพร (Big data)

2. ที่ประชุมให้แต่ละหน่วยงานเขียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการที่จะเสนอของบกลางรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจ ภายใต้แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพร ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2564 และส่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 31 ม.ค. 2561

3. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขจะมีการจัดประชุมวิชาการสมุนไพรแห่งชาติ Champion Product “ศักยภาพสมุนไพร…สร้างเศรษฐกิจไทยยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 22 – 23 มีนาคม จึงเชิญชวนหน่วยงานที่มีความสนใจเข้าร่วม

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 4 เป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) เพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่ และการนำไปใช้ประโยชน์ในงานบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 กรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 4 เป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) เพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่ และการนำไปใช้ประโยชน์ในงานบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมหารือสรุปประเด็นที่สำคัญดังนี้

  1. มอบให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนำผังแปลงเกษตรกรรมมาวิเคราะห์ร่วมกับพื้นที่ Zoning เพื่อหากลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย เป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ที่เหมาะสมน้อยและไม่เหมาะสม ส่งข้อมูลให้กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
  2. ต้องการให้มีการคัดเลือกพืชที่ต้องการส่งเสริมปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้กรมพัฒนาที่ดินจัดทำ Zoning เพิ่มเติม
  3. มอบให้กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร จัดส่งข้อมูลที่ตั้งพื้นที่ที่ดำเนินการ 2560จำนวน 70,000 ไร่ ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำเสนอในระบบ SSMAP
  4. หากมีความจำเป็นที่จะต้องจัดตั้งคณะอำนวยการเพื่อขับเคลื่อนโครงการ ให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร และกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมเป็นคณะอำนวยการ โดยให้กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เป็นเลขานุการ

1 2 3