เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ และนางสาวศาธิญา เกตุปั้น นักสถิติ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ครั้งที่ 5/2565 และการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 และคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 10.00 – 12.00 น. นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการประชุมหารือเพื่อเตรียมข้อมูลให้แก่ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อรับการสัมภาษณ์จากบริษัท ฟรอส์ท แอนด์ ซัลลิวัน (ไทยแลนด์) จำกัด ในวันที่ 26 กันยายน 2565 โดยมีนายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วย กอง/สำนัก กรมส่งเสริมการเกษตรที่เกี่ยวข้อง และที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมหารือด้วย ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการค้นหา สัญญาณ แนวโน้ม และปัจจัยขับเคลื่อนที่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรของประเทศอันนำไปสู่การกำหนดฉากทัศน์และแนวทางการปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อม รองรับการเปลี่ยนแปลงและกำหนดกรอบนโยบาย และกลยุทธ์การดำเนินงานที่สำคัญในการดูแลเกษตรกรภายใต้ฉากทัศน์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นในอนาคต

วันที่ 29 สิงหาคม ถึงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ.2565 นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ และนายศักรินทร์ อุ่นทานนท์ เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการจัดการเกษตรภายใต้โครงการ THEOS-2 (Initial Training for Agriculture) ณ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สำนักงานใหญ่ (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550)

นางสิริลักษณ์  น้อยเคียง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ และนายศักรินทร์ อุ่นทานนท์ เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่ายจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร  เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการจัดการเกษตรภายใต้โครงการ THEOS-2 (Initial Training for Agriculture) ณ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)  สำนักงานใหญ่ (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550)  จากการเข้าอบรมหลักสูตรดังกล่าวสามารถนำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้ประยุกต์ใช้กับงานด้านส่งเสริมการเกษตร ในการสร้างแบบจำลองโดยใช้ภาพถ่ายดาวเทียม Sentinel และ SPOT  เพื่อวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเชิงพื้นที่ การแปลผลการใช้ประโยชน์ที่ดิน การทำแผนที่พืชผล การประมาณการการผลิตพืชผล การจัดการพื้นที่เพาะปลูก การทำแผนที่ผลผลิตที่ดินในปัจจุบัน และในอนาคต รวมถึงสามารถส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจที่มีศักยภาพในอนาคตให้กับเกษตรกรได้

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ครั้งที่ 4/2565 และการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom

เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ และนางสาวศาธิญา เกตุปั้น นักสถิติ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ครั้งที่ 4/2565 และการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบ Application Zoom โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 และคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร และเจ้าหน้าที่จากกองพัฒนาเกษตรกร และนายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ และนางสาวชุติมาศ โชติวิจิตรจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยมี นายพินิจ กัลยาณมณีกร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานประชุมการจัดทำสำมะโนทดลอง โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร และเจ้าหน้าที่จากกองพัฒนาเกษตรกร และนายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ และนางสาวชุติมาศ โชติวิจิตรจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยมี นายพินิจ กัลยาณมณีกร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานประชุมการจัดทำสำมะโนทดลอง โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อร่วมให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้ 1) ขั้นตอนการจัดทำสำมะโนทดลอง โดยจำลองรูปแบบสำมะโนจริงใน พื้นที่ทดลอง 7 จังหวัด 2) รายละเอียดและคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสำมะโนทดลอง 3) พื้นที่และจำนวนผู้ปฏิบัติงาน สำมะโนทดลอง 4) คุณสมบัติของพนักงานแจงนับ และ 5) หลักปฏิบัติที่สำนักงานสถิติแห่งชาติกำหนดให้สำนักงานสถิติจังหวัดใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ

“ร่วมหารือ เพื่อขับเคลื่อนงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ” เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ นายธงอาจ จันทร์แดง ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยเหลือเกษตรผู้ประสบภัยด้านพืช และนางสิริลักษณ์ น้อยเคียง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมหารือการนำเข้าข้อมูลจากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้กับงานด้านส่งเสริมการเกษตร โดยมีดร.สยาม ลววิโรจน์วงศ์ ผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริหารภูมิสารสนเทศ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมหารือในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 4/2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ นายธงอาจ จันทร์แดง ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยเหลือเกษตรผู้ประสบภัยด้านพืช และนางสิริลักษณ์ น้อยเคียง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร  เข้าร่วมหารือการนำเข้าข้อมูลจากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้กับงานด้านส่งเสริมการเกษตร โดยมีดร.สยาม ลววิโรจน์วงศ์ ผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริหารภูมิสารสนเทศ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมหารือในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 4/2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร จากการหารือการนำเข้าข้อมูลจากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้กับงานด้านส่งเสริมการเกษตร มีข้อหารือดังนี้
1. การติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม โดยจัดทำเป็นระบบติดตามสถานการณ์น้ำท่วม

2. การจัดทำโครงการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและความเสียหายของพืชเกษตรรายแปลง ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

3. หลักคิด วิธีการ และอัตราการคำนวณต้นทุนเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรแก่ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยมีชนิดพืช ได้แก่ ข้าว พืชไร่ พืชสวนและอื่น ๆ

4. ขั้นตอนการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

5. แนวทางการเลือกพื้นที่สำหรับการตรวจสอบ MODEL หากเกิดอุทกภัยในปี 2565

โดยในการหารือในประเด็นดังกล่าว ทำให้เกิดการบูรณาการ การร่วมพัฒนา การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยีและข้อมูลระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการร่วมกันนำเสนอข้อมูลการเกษตรที่เป็นข้อมูลเดียวกัน

“ร่วมหารือ เพื่อขับเคลื่อนงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ” เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ และนางสิริลักษณ์ น้อยเคียง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมหารือการนำเข้าข้อมูลจากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้กับงานด้านส่งเสริมการเกษตร ในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สำนักงานใหญ่ (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550)

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ และนางสิริลักษณ์ น้อยเคียง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร  เข้าร่วมหารือการนำเข้าข้อมูลจากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้กับงานด้านส่งเสริมการเกษตร โดยมีดร.สยาม ลววิโรจน์วงศ์ ผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริหารภูมิสารสนเทศ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมหารือในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)  สำนักงานใหญ่ (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550)
จาการหารือการนำเข้าข้อมูลจากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้กับงานด้านส่งเสริมการเกษตร มีข้อหารือดังนี้
1. การตรวจสอบการเผาตอซัง โดยใช้ข้อมูล Hot Spot และ Burn Scar เพื่อตรวจสอบแปลงเกษตรที่มีการเผาตอซัง หลังการเก็บเกี่ยว เพื่อป้องกันการเผา

2. การตรวจสอบพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ ทุก ๆ 15 วัน เพื่อตรวจสอบการปลูกพืชในพื้นที่ ลดข้อมูลการแจ้งเท็จในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร

3. การตรวจพื้นที่ภัยธรรมชาติ (อุทกภัย และ แล้ง) เพื่อลดระยะเวลาการลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย

4. ความคืบหน้าในการดำเนินโครงการวิจัยร่วม ในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาตรวจสอบพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติ

5. การเตรียมประชุมระดับผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงาน ครั้งที่ 1 หลังการลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU )

โดยในการหารือในประเด็นดังกล่าว ทำให้เกิดการบูรณาการ การร่วมพัฒนา การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยีและข้อมูลระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการร่วมกันนำเสนอข้อมูลการเกษตรที่เป็นข้อมูลเดียวกัน

วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายขัตติยะ พรหมวาส นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมเป็นวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2565

วันที่ 2  มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายขัตติยะ  พรหมวาส  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติชี้แจงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 ภายใต้โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา การประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 ของจังหวัดนครราชสีมา เทคนิคการใช้งานระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร การวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัลด้วยระบบ Geoplot  โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนเกษตรกร ทั้ง 32 อำเภอในจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ครั้งที่ 3/2565 และการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบ Application Zoom

เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ครั้งที่ 3/2565 และการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบ Application Zoom โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 และคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส เป็นประธานประชุมคณะทำงานคัดเลือกรางวัล AIC Award ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. นางสาวสุรางค์ศรี วาเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร จากกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ และนางสาวศาธิญา เกตุปั้น นักสถิติ จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานคัดเลือกรางวัล AIC Award ครั้งที่ 5/2565 โดยมีนางดาเรศร์ กิตติโยภาส เป็นประธาน เพื่อติดตามการดำเนินงานการคัดเลือกรางวัล AIC Award ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting

1 2 3 11