วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่จากกองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) จัดการแนะนำการวิเคราะห์ประเมินพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติจากข้อมูลดาวเทียม ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม 4/2 กรมส่งเสริมการเกษตร

วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่จากกองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) จัดการแนะนำการวิเคราะห์ประเมินพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติจากข้อมูลดาวเทียม ผ่านระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม 4/2 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมี ดร. สุรัสวดี ภูมิพานิช นักวิชาการภูมิสารสนเทศ จากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) แนะนำการใช้ข้อมูลพื้นที่ประสบอุทกภัยจากการแปลภาพดาวเทียมมาใช้งาน และนายสราวุธ วงศ์ทรัพสินย์ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร ได้อธิบายแนวทางการตรวจสอบพื้นที่ประสบอุทกภัยด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานข้อมูลเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลในการตรวจสอบประเมินพื้นที่การเกษตรที่เสียหายจากอุทกภัย และใช้ประโยชน์ข้อมูลดาวเทียมมาวิเคราะห์ในการประเมินความเสียหายของพื้นที่การเกษตร มาประกอบการพิจารณาความเสียหายของแปลงเกษตรตามการแจ้งในระบบเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช รวมถึงการส่งข้อเสนอแนะการใช้ข้อมูลดังกล่าวให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรับทราบผล การใช้งานข้อมูล ความถูกต้องของข้อมูล และความคิดเห็นในการใช้งานข้อมูล เพื่อให้สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำมาปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ต่อไป

วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ พร้อมเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่จากกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมการหารือ โครงการวิจัยร่วม และความร่วมมือด้านภูมิสารสนเทศ กับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ พร้อมเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่จากกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมการหารือ โครงการวิจัยร่วม และความร่วมมือด้านภูมิสารสนเทศ กับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โดยมี นางกานดาศรี ลิมปาคม รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ดร.ปกรณ์ เพ็ชรประยูร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมภูมิสารสนเทศ ดร.สยาม ลววิโรจน์วงศ์ ผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริหารภูมิสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 5 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมดังกล่าว โดยสาระสำคัญของการประชุมเป็นการหารือร่วมกันใน 3 ประเด็น ดังนี้ 1. ความร่วมมือในการดำเนินงาน ของคณะกรรมการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. การนำเสนอ โครงการวิจัย โครงการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและความเสียหายของพืชเกษตรรายแปลงด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 3. ความร่วมมือด้านภูมิสารสนเทศ อื่น ๆ ได้แก่ การใช้ภาพถ่ายดาวเทียมตรวจสอบพื้นที่การเกษตร / ติดตามสถานการณ์การเพาะปลูก การติดตามสถานการณ์พืชช่วงฤดูแล้ง ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลดาวเทียมและทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกันได้

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นางสาวยุพา แซ่ชื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่จากกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบ Application Zoom โดยมีนางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมดังกล่าว สาระสำคัญของการประชุมเป็นการติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานของหน่วยงานภาคีในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดังนี้ 1. การรายงานผลทดสอบการใช้แอปพลิเคชั่นมะลิซ้อนและรีคัลท์ และความก้าวหน้าการพัฒนา Mathematical model ข้อมูลจากดาวเทียมและโดรนเพื่อประเมินความเสียหายแปลงนาข้าว ว่ามีค่าเชื่อมั่นที่สูงเพียงพอต่อการใช้งานในระดับประเทศ โดยพร้อมขยายผลร่วมมือหน่วยงานอื่น โดยสมาคมประกันวินาศภัยไทย (TGIA) และสถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วยอึ๊งภากรณ์ 2. การรายงานแผนการดำเนินโครงการนำร่อง “โครงการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและความเสียหายของพืชเกษตรรายแปลงด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ” ที่ได้รับทุนวิจัยจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) 3. การรายงานผลการจัดทำร่างโครงการทดสอบใช้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตรวจสอบพื้นที่เกษตรที่เสียหายจากอุทกภัย โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งประธานการประชุมฯ ได้แนะนำให้ดำเนินงานในพื้นที่เดียวกับโครงการของ GISTDA เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลดาวเทียมและทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกันได้

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ พร้อมด้วยนายอุดมพงษ์ ตวงประยงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหารือเเนวทางการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร และกองเเผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อพิจารณาเเนวทางการจัดทำมาตรฐานข้อมูลพืช การบันทึกข้อมูลสินค้าอัตลักษณ์ และการเชื่อมโยงข้อมูลภาวะการผลิตพืชระดับตำบล (รต.) จากระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร ไปยังสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน API

วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 นายขัตติยะ พรหมวาส นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้แผนที่เกษตรเพื่อบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map) ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา โดยบรรยายในหัวข้อ การใช้ระบบภูมิสารสนเทศการเกษตร (ssmap) เพื่อวิเคราะความเหมาะสมในการเพาะปลูกพืชในพื้นที่ และวิเคราะห์กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูก

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นายขัตติยะ พรหมวาส นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ และนายสราวุธ วงศ์ทรัพย์สิน นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรสัมมนาเชิงปฏิบัติการการแนวทางการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ของสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี โดยบรรยายในหัวข้อ การใช้ระบบนำเข้าผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล (Geoplots)และโครงการประกันรายได้เกษตรกรและนโยบายภาครัฐ

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นายขัตติยะ พรหมวาส นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้แผนที่เกษตรเพื่อบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map) ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี โดยบรรยายในหัวข้อ การใช้ระบบภูมิสารสนเทศการเกษตร (ssmap) เพื่อวิเคราะความเหมาะสมในการเพาะปลูกพืชในพื้นที่ และวิเคราะห์กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูก

วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นายขัตติยะ พรหมวาส นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้แผนที่เกษตรเพื่อบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map) ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง โดยบรรยายในหัวข้อ การใช้ระบบภูมิสารสนเทศการเกษตร (ssmap) เพื่อวิเคราะความเหมาะสมในการเพาะปลูกพืชในพื้นที่ และวิเคราะห์กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูก

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอ กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artifical Intelligence :AI) ณ ห้องประชุม 4/1 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร และผ่านระบบแอปพลิเคชันซูม สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค

วันที่ 25 – 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายขัตติยะ พรหมวาส นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ พร้อมด้วยทีมงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่จากสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอ ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่นาเกลือทะเล เพื่อสำรวจและจัดทำข้อมูลพื้นที่การทำนาเกลือทะเลและจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินนาเกลือทะเล(Land Use) โดยบูรณาการจากชั้นข้อมูลแผนที่ต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

1 2 3 9