เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ นางสาวกิตติยา รินเพ็ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนางสิริดา อุปนันท์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานพัฒนาผลิตผลสมุนไพรที่มีศักยภาพ

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ นางสาวกิตติยา  รินเพ็ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนางสิริดา อุปนันท์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานพัฒนาผลิตผลสมุนไพรที่มีศักยภาพ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนบูรณาการขับเคลื่อนสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจและแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบกลางปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยื่น ชั้น 2 ตึกอาคารจอดรถ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. นำเสนอผลการดำเนินงานในปี 2560 เรื่อง การจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินพืชสมุนไพร จากการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและวาดแปลงผ่านระบบ ssmap และใช้จ่ายงประมาณตามที่ได้รับจากการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและวาดแปลง

2. เสนอของบประมาณเพื่อดำเนินโครงการขับเคลื่อนสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจ ปี 2561 ในวงเงิน 19,043,950 บาท โดยมีกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 1,760 ราย ใน 20 จังหวัด

3. ที่ประชุมให้แต่ละหน่วยงานทบทวนโครงการเพื่อสนับสนุนแผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย 2560-2564  ส่งกระทรวงฯ ภายในวันที่ 19 มกราคม 2561 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประชุมอีกครั้ง วันที่ 25 มกราคม 2561

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสราวุธ วงศ์ทรัพย์สิน นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ นายสมเจต หนูอ้น นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ และนายธีระวัฒน์ เฉิดลออ เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยากรการฝึกอบรมการวาดแปลงทะเบียนเกษตรกรด้วยโปรแกรมQGIS GISAGRO และ FAARMIS ณ ห้องศรีวิชัย 2 โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสราวุธ วงศ์ทรัพย์สิน นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ นายสมเจต หนูอ้น นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ และนายธีระวัฒน์ เฉิดลออ เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรการฝึกอบรมการวาดแปลงทะเบียนเกษตรกรด้วยโปรแกรมQGIS GISAGRO และ FAARMIS จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 เพื่อเป็นการทบทวนการวาดแปลงทะเบียนเกษตรกร พร้อมทั้งนำเสนอเทคนิคการวาดแปลงให้สะดวกและรวดเร็วขึ้น เช่น การใช้งานระบบ GISAGRO ตัวใหม่การใช้โปรแกรม Microsoft EXCEL จัดการข้อมูลแปลงที่ต้องวาด เป็นต้น โดยผู้เข้าร่วมอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอจากจังหวัดภายใต้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จำนวน 220 คน ณ ห้องศรีวิชัย 2 โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการหารือเรื่องการดำเนินงานโครงการร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรในการให้บริการรถเกี่ยวนวดข้าว โดยบริษัทข้าวหอม จำกัด (ในเครือบริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด)

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการหารือเรื่องการดำเนินงานโครงการร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรในการให้บริการรถเกี่ยวนวดข้าว โดยบริษัท ข้าวหอม จำกัด (ในเครือบริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด) ขอเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือการดำเนินงานโครงการร่วมกับ  กรมส่งเสริมการเกษตรในการให้บริการรถเกี่ยวนวดข้าวในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีการผลิต 2560/61 ซึ่งจะดำเนินการฝึกอบรมการใช้ Farms Custom Harvesting – FCH (ฟาร์มเป็นผู้กำหนดเวลาเก็บเกี่ยว) และสนับสนุน สมาร์ทโฟน พร้อมแพ็คเก็จค่าใช้จ่ายให้กับผู้จัดการนาแปลงใหญ่ เพื่อใช้งาน FCH และติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในระบบบริหารจัดการและให้บริการรถเกี่ยวนวดข้าว โดยนำร่องในพื้นที่ 5 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ มหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นางสุวรรณี ศิริรัตนภิญโญ ผู้อำนวยการกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม  2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

เมื่อวันที่ 15 พฤษจิกายน 2560 ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัติองค์การอวกาศแห่งชาติฯ ครั้งที่ 2

นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ นายสมเจต หนูอ้น นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ นายสราวุธ วงศ์ทรัพย์สิน นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ และนายธีระวัฒน์ เฉิดละออ เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย กลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ ร่างพระราชบัญญัติองค์การอวกาศแห่งชาติฯ ครั้งที่ 2 ซึ่งร่างพระราชบัญญัติองค์การอวกาศแห่งชาติฯ เป็นพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์การอวกาศแห่งชาติที่ทำภารกิจเกี่ยวกับการกำหนดนโยบายการพัฒนากิจการอวกาศ การส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนด้านเศรษฐกิจอวกาศ พร้อมเป็นศูนย์กลางการประสานงานด้านกิจการอวกาศทั้งภายในและระหว่างประเทศเมื่อวันที่ 15 พฤษจิกายน 2560 เวลา 13:00 – 17:00 น. ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ ห้องประชุม แมจิก 3 ชั้น 2

การประชุมหารือ เรื่อง การวาดแปลงและคำนวณพื้นที่เพาะปลูกของแปลงเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความลาดชัน ด้วยโปรแกรม (QGIS) และแผนที่ฐานจากภาพถ่ายดาวเทียม google และดาวเทียมไทยโชต

นางดาเรศร์  กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมหารือ เรื่อง การวาดแปลงและคำนวณพื้นที่เพาะปลูกของแปลงเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความลาดชัน ด้วยโปรแกรม (QGIS) และแผนที่ฐานจากภาพถ่ายดาวเทียม google และดาวเทียมไทยโชต เพื่อหาแนวทางให้การวาดแปลงทะเบียนเกษตรกรในพื้นที่ลาดชันให้มีความถูกต้อง โดยมีกรมพัฒนาที่ดิน กรมแผนที่ทหาร สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)(GISTDA)   และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ NECTEC เข้าร่วมด้วย   ได้ข้อสรุปแนวทางการวาดแปลงเบื้องต้นในพื้นที่ดังกล่าวดังนี้

  1. การนำภาพถ่ายทางอากาศ ที่ปรับแก้ค่า x y z เรียบร้อยแล้ว จากกรมพัฒนาที่ดินมาใช้งาน โดยต้องทำเป็น MOU ระหว่าง กรมพัฒนาที่ดินกับกรมส่งเสริมการเกษตร
  2. การนำรูปแปลงมาซ้อนลงบนข้อมูล Digital Terrain Elevation (DEM) และใช้เครื่องมือให้เส้นแปลง ไต่ระดับตามความสูงของ DEM

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 กรมส่งเสริมการเกษตร

นางดาเรศร์ กิตติโยภาสเป็นประธาการประชุมเพื่อพัฒนาและหาข้อสรุปของระบบสารสนเทศเกษตร online 2560 เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 60 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูลและบริษัทโคเดกส์ จำกัด เข้าร่วม

นางดาเรศร์ กิตติโยภาสเป็นประธาการประชุมเพื่อพัฒนาและหาข้อสรุปของระบบสารสนเทศเกษตร online 2560 เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 60 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูลและบริษัทโคเดกส์ จำกัด เข้าร่วม  สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

  1. เปลี่ยนจากการอนุมัติข้อมูลรายพืชของจังหวัด เป็นการตรวจสอบและรับรองข้อมูล ซึ่งสามารถเเก้ไขข้อมูลได้ โดยพัฒนาระบบให้สามารถออกรายงานสรุปการบันทึกรายพืชระดับตำบล รายอำเภอภายในจังหวัด ทั้งข้อมูลที่บันทึกของเดือนนั้นๆ และข้อมูลสรุปถึง ณ เดือนปัจจุบัน
  2. จัดทำสถานการณ์การจัดส่งข้อมูล โดยแสดงเป็นกราฟ จำเเนกตามสี ได้แก่ สีเขียว คือยอมรับข้อมูลครบถ้วนทุกอำเภอ สีเหลือง คือ ยอมรับข้อมูลบางอำเภอ และ สีเเดง คือ ยังไม่ตัดส่งข้อมูล ซึ่งจะติดตามการจัดส่งกลุ่มสีเเดงเป็นอับดับแรก
  3. การสำรองข้อมูล โดยการขอพื้นที่จัดเก็บข้อมูลใน sever เครื่องอื่นเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล รวมถึงการสำรองข้อมูลอัตโนมัติโดยระบบ
  4. การใช้ประโยชน์ของการจัดเก็บข้อมูลภาวะการผลิตพืชระดับตำบล (รต) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากเนื้อที่ปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และราคา เพื่อสรุปสถานการณ์การผลิตเสนอผู้บริหารสำหรับใช้ในการกำหนดนโยบายส่งเสริมและวางเเผนการผลิตด้านการเกษตรในระดับต่างๆ

วันที่ 24 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยนางสาวกุหลาบ หมายสุขกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูลและทีมงาน

วันที่ 24 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2560 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยนางสาวกุหลาบ หมายสุขกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูลและทีมงาน ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามนิเทศงานการวาดแผนที่รายแปลงและการจัดเก็บข้อมูลการเกษตร  8 จังหวัด ได้แก่ มหาสารคาม นครพนม หนองบัวลำภูเพชรบูรณ์ ตาก แม่ฮ่องสอน นครปฐม และเพชรบุรี โดยมีประเด็นในการติดตาม ดังนี้

  1. การวาดแผนที่รายแปลง : ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ได้ผลงานติดตามเป้าหมายถึงร้อยละ 50/แนวทางแก้ไข

2.การจัดเก็บข้อมูลการเกษตร : ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานการใช้งานระบบการจัดเก็บและรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชระดับตำบล (ระบบใหม่) การใช้ประโยชน์ข้อมูลจากระบบและการจัดทำข้อมูลเอกภาพร่วมกับสำนักเศรษฐกิจการเกษตร

การติดตามนิเทศงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่

การประชุมการจัดทำรหัสมาตรฐานสากล เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้การกำหนดรหัสต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตร

นางดาเรศร์  กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมการจัดทำรหัสมาตรฐานสากล เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2  กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้การกำหนดรหัสต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตร  มีมาตรฐานเดียวกันตามหลักวิชาการและสากล ให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีเจ้าหน้าที่จาก สถาบันรหัสสากล (GS1) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่กำหนดและควบคุมดูแลการใช้งานเลขหมายบาร์โค้ดมาตรฐาน GS1 System และเลขรหัสสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Production Code) เข้าร่วมด้วย

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการวาดแปลงโดยไม่ให้ซ้ำกัน ผ่านระบบ Video Conference เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 กรมส่งเสริมการเกษตร

นางดาเรศร์  กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการวาดแปลงโดยไม่ให้ซ้ำกัน ผ่านระบบ Video Conference เพื่อให้การวาดแปลงมีความชัดเจนในการดำเนินงานโดยไม่ซ้ำกับการวาดแปลงด้วยเครื่องมือต่างๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 9 สำนักงานเกษตรจังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีเจ้าหน้าที่จาก ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมด้วย

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 กรมส่งเสริมการเกษตร

 

นางดาเรศร์  กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมการใช้งานระบบการจัดเก็บข้อมูลภาวะการผลิตพืชรายเดือนระดับตำบล (รต.) 2560เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 กรมส่งเสริมการเกษตร

โดยมี นางสาวกุหลาบ หมายสุขกลาง ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล ชี้แจงแนวทางการใช้งานระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร Online ที่มีการปรับปรุงใหม่ ในปี 2560 ให้แก่ผู้อำนวยกลุ่มทุกกลุ่มและเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 กรมส่งเสริมการเกษตร

 

1 8 9 10