เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ พร้อมด้วยนายอุดมพงษ์ ตวงประยงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมหารือเเนวทางการจัดทำปฏิทินผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดือนระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร และกองเเผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อพิจารณาเเนวทางการจัดทำมาตรฐานข้อมูลพืช การบันทึกข้อมูลสินค้าอัตลักษณ์ และการเชื่อมโยงข้อมูลภาวะการผลิตพืชระดับตำบล (รต.) จากระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร ไปยังสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรผ่าน API

วันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2564 นายขัตติยะ พรหมวาส นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้แผนที่เกษตรเพื่อบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map) ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา โดยบรรยายในหัวข้อ การใช้ระบบภูมิสารสนเทศการเกษตร (ssmap) เพื่อวิเคราะความเหมาะสมในการเพาะปลูกพืชในพื้นที่ และวิเคราะห์กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูก

วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นายขัตติยะ พรหมวาส นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ และนายสราวุธ วงศ์ทรัพย์สิน นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรสัมมนาเชิงปฏิบัติการการแนวทางการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ของสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี โดยบรรยายในหัวข้อ การใช้ระบบนำเข้าผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล (Geoplots)และโครงการประกันรายได้เกษตรกรและนโยบายภาครัฐ

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นายขัตติยะ พรหมวาส นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้แผนที่เกษตรเพื่อบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map) ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี โดยบรรยายในหัวข้อ การใช้ระบบภูมิสารสนเทศการเกษตร (ssmap) เพื่อวิเคราะความเหมาะสมในการเพาะปลูกพืชในพื้นที่ และวิเคราะห์กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูก

วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นายขัตติยะ พรหมวาส นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ ร่วมเป็นวิทยากรสัมมนาเชิงปฏิบัติการการใช้แผนที่เกษตรเพื่อบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map) ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง โดยบรรยายในหัวข้อ การใช้ระบบภูมิสารสนเทศการเกษตร (ssmap) เพื่อวิเคราะความเหมาะสมในการเพาะปลูกพืชในพื้นที่ และวิเคราะห์กลุ่มเกษตรกรเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูก

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอ กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artifical Intelligence :AI) ณ ห้องประชุม 4/1 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร และผ่านระบบแอปพลิเคชันซูม สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค

วันที่ 25 – 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายขัตติยะ พรหมวาส นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ พร้อมด้วยทีมงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่จากสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอ ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่นาเกลือทะเล เพื่อสำรวจและจัดทำข้อมูลพื้นที่การทำนาเกลือทะเลและจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินนาเกลือทะเล(Land Use) โดยบูรณาการจากชั้นข้อมูลแผนที่ต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยทีมงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่จากสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอ ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่นาเกลือทะเล เพื่อสำรวจและจัดทำข้อมูลพื้นที่การทำนาเกลือทะเลและจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินนาเกลือทะเล(Land Use) โดยบูรณาการจากชั้นข้อมูลแผนที่ต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 16 -17 มีนาคม พ.ศ. 2564 นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยทีมงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่จากสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอ ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่นาเกลือทะเล เพื่อสำรวจและจัดทำข้อมูลพื้นที่การทำนาเกลือทะเลและจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินนาเกลือทะเล(Land Use) โดยบูรณาการจากชั้นข้อมูลแผนที่ต่างๆ ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวยุพา แซ่ชื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตรและนายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ และนางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานคณะกรรมการฯ

1 2 3 4 10