เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวยุพา แซ่ชื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Application Zoom ณ ห้อง AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการหารือเรื่องปฏิทินการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมกับ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านข้อมูลด้านการเกษตรในระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร (OR) ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีประเด็นหลักในการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของการจัดเก็บข้อมูลและความเเนบนัยของข้อมูล ทั้งนี้หากมีข้อมูลใดที่เผยเเพร่ได้โดยไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ขอให้ประสานงานกับสำนักงานเศรษฐกิจในการให้ความร่วมมือด้านการเเลกเปลี่ยน/ให้บริการข้อมูลเพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงทางอาหารต่อไป

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. นางยุพา อินทราเวช ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร นางสาวยุพา แซ่ชื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ครั้งที่ 2/2564 และการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบ Application Zoom ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 123)

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. นางยุพา อินทราเวช ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร นางสาวยุพา แซ่ชื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ครั้งที่ 1/2564 และการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Application Zoom ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 123)

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. นางสาวยุพา แซ่ชื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร นางรัตนาภรณ์ เตียวประเสริฐ นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ครั้งที่ 12/2563 และการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ครั้งที่ 8/2563 ผ่านระบบ Application Zoom ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 123)

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 นายขัตติยะ พรหมวาส นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 6 เชียงใหม่ เป็นวิทยากรในการอบรมระบบนำเข้าแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล(http://geoplots.doae.go.th/) ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่จากบริษัทแมพพ้อยเอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมประชุมหารือติดตามการใช้บริการ Google Maps Platform ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อติดตามสถานะและปัญหาอุปสรรคการใช้บริการ Google Maps Platform ในระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการประชุมเพื่อชี้แจงการประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชันมะลิซ้อน ผ่านระบบ Video Conference และถ่ายทอดสดทาง ssnet ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการประชุมเพื่อชี้แจงการประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชันมะลิซ้อน ผ่านระบบ Video Conference และถ่ายทอดสดทาง ssnet โดย นายสรายุทธ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เจ้าหน้าที่กองแผนงาน เจ้าหน้าที่กองพัฒนาเกษตรกร เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด 25 จังหวัดที่เป็นพื้นที่เป้าหมาย และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย เข้าร่วมด้วย

สรุปประเด็นสำคัญในการประชุมฯ ดังนี้

1.การประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชันมะลิซ้อน ผ่านช่องทาง Line กำหนดพื้นที่เป้าหมาย 22 จังหวัด 50 ตำบล ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านเจ้าหน้าที่ระดับตำบล โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะส่งข้อความประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฯ ส่งต่อข้อความให้ผู้ใหญ่บ้านผ่านช่องทาง Line และแจ้งกำชับให้ผู้ใหญ่บ้านกระจายข้อมูลต่อไปยังเกษตรกรลูกบ้านของตน

2. ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชันมะลิซ้อน ผ่านช่องทางเกษตรกรอาสา  กำหนดพื้นที่เป้าหมาย 23 จังหวัด 100 ตำบล โดยให้เจ้าหน้าที่ประสานงานในพื้นที่เป้าหมายฯ ดำเนินการดังนี้

1) คัดเลือกเกษตรกร ตำบลละ 1 คน ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรตัวแทน เพื่อเป็นตัวกลางกระจายข้อมูลการใช้งานแอปพลิเคชันมะลิซ้อนรายงานความเสียหายจากภัยพิบัติ ปีการผลิต 2563 เพื่อการกระจายข่าวสาร สอนวิธีการรายงานความเสียหายและการยื่นคำร้องขอสินไหมด้วยแอปพลิเคชันมะลิซ้อนให้แก่เกษตรกรรายอื่นในตำบล ทั้งนี้ เกษตรกรดังกล่าวฯ จะได้รับค่าตอบแทนในการดำเนินการ 3 ระดับ มีรายละเอียดดังนี้

     – ค่าตอบแทนฐาน : เกษตรกรอาสาจะได้ค่าตอบแทนในอัตรา 20 บาทต่อจำนวนเกษตรกรผู้มีประกันภัยข้าวนาปีที่ได้ดำเนินการ 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) ดาวน์โหลด 2) ลงทะเบียน และ 3) วาดขอบแปลงและกรอกข้อมูลแจ้งรายงานในระบบสำเร็จ (จำกัดโควตาอยู่ที่ 200 รายต่อ 1 เกษตรกรอาสา)

     – ค่าตอบแทนสูงสุด : เกษตรกรอาสาจะได้ค่าตอบแทนในอัตรา 30 บาทต่อจำนวนเกษตรกรผู้มีประกันภัยข้าวนาปีที่ได้ดำเนินการ 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) ดาวน์โหลด 2) ลงทะเบียน 3) วาดขอบแปลง และกรอกข้อมูลแจ้งรายงานในระบบสำเร็จ 4) กรอกข้อมูลรายงานความเสียหายในระบบทันทีเมื่อเกิดภัยพิบัติ แม้จะยังไม่มีการประกาศเขตภัยพิบัติ พร้อมถ่ายรูปแปลงที่เสียหายและอัพโหลดในระบบ และ 5) กดส่งรายงาน
ความเสียหายในระบบ (จำกัดโควตาอยู่ที่ 200 รายต่อ 1 เกษตรกรอาสา)

    – โบนัส : เกษตรกรอาสามีโอกาสได้ค่าตอบแทนพิเศษเพิ่มเติมอีก 5,000 บาท ในกรณีที่สามารถเผยแพร่และช่วยเกษตรกรผู้มีประกันภัยข้าวในพื้นที่ดำเนินการใน 3 ขั้นตอน หรือ 5 ขั้นตอนข้างต้นสำเร็จได้มากกว่า 200 คน (จำกัดโควตาเกษตรกรอาสา 10 อันดับแรกที่มียอดสำเร็จสูงสุด)

2) เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมความรู้เรื่อง การใช้งานแอปพลิเคชันการรายงานความเสียหาย โดยสมาคมประกันวินาศภัยไทย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 6 ตุลาคม 2563 นั้น ดำเนินการถ่ายทอดข้อมูลการใช้งานแอปพลิเคชันมะลิซ้อนให้ตัวแทนเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกตามข้อ 1 เพื่อให้สามารถนำข้อมูล ที่ได้ไปส่งต่อให้เกษตรกรรายอื่นๆ ในพื้นที่ของตนเองต่อไป

นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานในการประชุมเพื่อกำหนดชนิดและพันธุ์พืชในระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหน่วยงานในการจัดประชุมร่วมกับสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดชนิด พันธุ์พืชในระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์การผลิตและการตลาดในปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. นางยุพา อินทราเวช ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร นางสาวยุพา แซ่ชื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ครั้งที่ 10/2563 และการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ครั้งที่ 6/2563 ผ่านระบบ Application Zoom ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 123)

โดยมีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ 4 คณะ
ภายใต้การขับเคลื่อนนโยบายเกษตร 4.0 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้แก่ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน E-Commerce และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร Agribusiness พร้อมทั้งการรายงาน
ความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร การลงพื้นที่เพื่อติดตามศูนย์ AIC จังหวัดขอนแก่น
และการรายงานความก้าวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน (Center of Excellence)

1 2 3 4 5 10