วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่จากบริษัทแมพพ้อยเอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมประชุมหารือติดตามการใช้บริการ Google Maps Platform ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อติดตามสถานะและปัญหาอุปสรรคการใช้บริการ Google Maps Platform ในระบบสารสนเทศต่าง ๆ ของกรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการประชุมเพื่อชี้แจงการประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชันมะลิซ้อน ผ่านระบบ Video Conference และถ่ายทอดสดทาง ssnet ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2563 นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการประชุมเพื่อชี้แจงการประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชันมะลิซ้อน ผ่านระบบ Video Conference และถ่ายทอดสดทาง ssnet โดย นายสรายุทธ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เจ้าหน้าที่กองแผนงาน เจ้าหน้าที่กองพัฒนาเกษตรกร เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด 25 จังหวัดที่เป็นพื้นที่เป้าหมาย และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย เข้าร่วมด้วย

สรุปประเด็นสำคัญในการประชุมฯ ดังนี้

1.การประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชันมะลิซ้อน ผ่านช่องทาง Line กำหนดพื้นที่เป้าหมาย 22 จังหวัด 50 ตำบล ซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ผ่านเจ้าหน้าที่ระดับตำบล โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะส่งข้อความประชาสัมพันธ์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ฯ ส่งต่อข้อความให้ผู้ใหญ่บ้านผ่านช่องทาง Line และแจ้งกำชับให้ผู้ใหญ่บ้านกระจายข้อมูลต่อไปยังเกษตรกรลูกบ้านของตน

2. ประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชันมะลิซ้อน ผ่านช่องทางเกษตรกรอาสา  กำหนดพื้นที่เป้าหมาย 23 จังหวัด 100 ตำบล โดยให้เจ้าหน้าที่ประสานงานในพื้นที่เป้าหมายฯ ดำเนินการดังนี้

1) คัดเลือกเกษตรกร ตำบลละ 1 คน ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรตัวแทน เพื่อเป็นตัวกลางกระจายข้อมูลการใช้งานแอปพลิเคชันมะลิซ้อนรายงานความเสียหายจากภัยพิบัติ ปีการผลิต 2563 เพื่อการกระจายข่าวสาร สอนวิธีการรายงานความเสียหายและการยื่นคำร้องขอสินไหมด้วยแอปพลิเคชันมะลิซ้อนให้แก่เกษตรกรรายอื่นในตำบล ทั้งนี้ เกษตรกรดังกล่าวฯ จะได้รับค่าตอบแทนในการดำเนินการ 3 ระดับ มีรายละเอียดดังนี้

     – ค่าตอบแทนฐาน : เกษตรกรอาสาจะได้ค่าตอบแทนในอัตรา 20 บาทต่อจำนวนเกษตรกรผู้มีประกันภัยข้าวนาปีที่ได้ดำเนินการ 3 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) ดาวน์โหลด 2) ลงทะเบียน และ 3) วาดขอบแปลงและกรอกข้อมูลแจ้งรายงานในระบบสำเร็จ (จำกัดโควตาอยู่ที่ 200 รายต่อ 1 เกษตรกรอาสา)

     – ค่าตอบแทนสูงสุด : เกษตรกรอาสาจะได้ค่าตอบแทนในอัตรา 30 บาทต่อจำนวนเกษตรกรผู้มีประกันภัยข้าวนาปีที่ได้ดำเนินการ 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย 1) ดาวน์โหลด 2) ลงทะเบียน 3) วาดขอบแปลง และกรอกข้อมูลแจ้งรายงานในระบบสำเร็จ 4) กรอกข้อมูลรายงานความเสียหายในระบบทันทีเมื่อเกิดภัยพิบัติ แม้จะยังไม่มีการประกาศเขตภัยพิบัติ พร้อมถ่ายรูปแปลงที่เสียหายและอัพโหลดในระบบ และ 5) กดส่งรายงาน
ความเสียหายในระบบ (จำกัดโควตาอยู่ที่ 200 รายต่อ 1 เกษตรกรอาสา)

    – โบนัส : เกษตรกรอาสามีโอกาสได้ค่าตอบแทนพิเศษเพิ่มเติมอีก 5,000 บาท ในกรณีที่สามารถเผยแพร่และช่วยเกษตรกรผู้มีประกันภัยข้าวในพื้นที่ดำเนินการใน 3 ขั้นตอน หรือ 5 ขั้นตอนข้างต้นสำเร็จได้มากกว่า 200 คน (จำกัดโควตาเกษตรกรอาสา 10 อันดับแรกที่มียอดสำเร็จสูงสุด)

2) เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมความรู้เรื่อง การใช้งานแอปพลิเคชันการรายงานความเสียหาย โดยสมาคมประกันวินาศภัยไทย ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 6 ตุลาคม 2563 นั้น ดำเนินการถ่ายทอดข้อมูลการใช้งานแอปพลิเคชันมะลิซ้อนให้ตัวแทนเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือกตามข้อ 1 เพื่อให้สามารถนำข้อมูล ที่ได้ไปส่งต่อให้เกษตรกรรายอื่นๆ ในพื้นที่ของตนเองต่อไป

นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานในการประชุมเพื่อกำหนดชนิดและพันธุ์พืชในระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นหน่วยงานในการจัดประชุมร่วมกับสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดชนิด พันธุ์พืชในระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์การผลิตและการตลาดในปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. นางยุพา อินทราเวช ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร นางสาวยุพา แซ่ชื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ครั้งที่ 10/2563 และการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ครั้งที่ 6/2563 ผ่านระบบ Application Zoom ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 123)

โดยมีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ 4 คณะ
ภายใต้การขับเคลื่อนนโยบายเกษตร 4.0 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้แก่ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน E-Commerce และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร Agribusiness พร้อมทั้งการรายงาน
ความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร การลงพื้นที่เพื่อติดตามศูนย์ AIC จังหวัดขอนแก่น
และการรายงานความก้าวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน (Center of Excellence)

วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมการเกษตร ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านข้อมูลการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้ง จากกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมการเกษตรและศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากบริษัท จีไอเอส จำกัด เข้าร่วมประชุมหารือให้ความคิดเห็นในการพัฒนาแดชบอร์ดระบบการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การปลูกพืชในฤดูแล้ง ภายใต้โครงการจ้างพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 กรมส่งเสริมการเกษตร

ซึ่งการประชุมหารือในครั้งนี้ ผู้รับผิดชอบงานด้านข้อมูลพืชฤดูแล้งให้ข้อคิดเห็นว่า ควรปรับปรุงข้อมูลที่แสดงให้มีผู้ใช้งานเข้าใจง่ายขึ้นโดยไม่ต้องอธิบาย ปรับการแสดงสี และเพิ่มเติมข้อมูลลุ่มน้ำและรายงานการเปรียบเทียบข้อมูลรายปีและรายสัปดาห์ นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาแดชบอร์ดอื่นๆ ในโครงการพัฒนาฯ ได้แก่ .การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ข้อมูลการปลูกพืชในฤดูแล้ง การติดตามผลกระทบจากสถานการณ์ต่าง ๆ รายแปลงเกษตรกรรม การแสดงสถานะการขึ้นทะเบียนเกษตรกร การติดตามสถานการณ์การผลิตพืชรายเดือน และการติดตามผลการดำเนินงานปรับปรุงและตรวจสอบข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา.13.30 น. นางสาวยุพา แซ่ชื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมเป็นคณะทำงานคัดเลือกศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence) พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานคัดเลือกศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน (Center of Excellence) ครั้งที่ 1/2563 ผ่านระบบ Application Zoom โดยมีนายยุคล ลิ้มแหลมทอง อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ เป็นประธานคณะทำงานฯ

โดยคณะทำงานได้มีการพิจารณาคัดเลือกศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน (Center of Excellence) มีทั้งหมด 35 ด้าน โดยมีสถาบันการศึกษา
และศูนย์ AIC ที่เสนอเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 50 สถาบัน 130 ศูนย์ ซึ่งได้พิจารณาแนวทางการคัดเลือกศูนย์ความเป็นเลิศ AIC แบบครบวงจร
และด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. นางยุพา อินทราเวช ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร นางสาวยุพา แซ่ชื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร และนายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ครั้งที่ 9/2563 และการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ครั้งที่ 5/2563 ผ่านระบบ Application Zoom ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 123)

โดยมีการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ 4 คณะ ภายใต้การขับเคลื่อนนโยบายเกษตร 4.0 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน E – Commerce และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร Agribusiness พร้อมทั้งการรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร การนำเสนอผลงานที่ผ่านการคัดเลือกจากงาน MY BETTER COUNTRY HACKATHON ครั้งที่ 4 Post COVID-19 จำนวน 5 ผลงาน ได้แก่ ทีมดีมีสุข ทีม HopeLoop ทีมนาทิพย์เกษม ทีม QR ถุงข้าว และทีม GET การลงพื้นที่เพื่อติดตามศูนย์ AIC จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นครปฐม และจังหวัดอุบลราชธานี และการรายงานความก้าวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะด้าน (Center of Excellence) ภายใต้ศูนย์ AIC

เมื่อวันที่ 3 – 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ลงพื้นที่ติดตามนิเทศงานการปรับตัวในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศการเกษตรหลังเกิดโควิด-19 (New Normal) ณ สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ อุตรดิตถ์ และตาก

เมื่อวันที่ 3 – 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ลงพื้นที่ติดตามนิเทศงานการปรับตัวในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศการเกษตรหลังเกิดโควิด-19 (New Normal) ประกอบด้วย การขึ้นทะเบียนเกษตรกร การวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล รายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชระดับตําบล (รต.) และการใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ ณ สํานักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ อุตรดิตถ์ และตาก

เมื่อวันที่ 20 – 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ลงพื้นที่ติดตามนิเทศงานการปรับตัวในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศการเกษตรหลังเกิดโควิด-19 (New Normal) ณ สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร และอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 20 – 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ลงพื้นที่ติดตามนิเทศงานการปรับตัวในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศการเกษตรหลังเกิดโควิด-19 (New Normal) ประกอบด้วย การขึ้นทะเบียนเกษตรกร การวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล รายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชระดับตําบล (รต.) และการใช้งานระบบสารสนเทศต่างๆ ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ ณ สํานักงานเกษตรจังหวัดหนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร และอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 9.30 น. นางสาวยุพา แซ่ชื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร AIC ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผ่านระบบ Application Zoom ครั้งที่ 3/2563 เพื่อให้เกิดการบูรณาการ การดำเนินงานขับเคลื่อนศูนย์ AIC เชื่อมโยงการดำเนินงานกับคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน E-Commerce ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (123)

1 2 3 4 5 6 11