เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวยุพา แซ่ชื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการบริหาร AIC ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผ่านระบบ Application Zoom ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (123)

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. นางสาวยุพา แซ่ชื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการเปิดงานเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. นางสาวยุพา แซ่ชื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการเปิดงานเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนและส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร การประดิษฐ์นวัตกรรมรวมทั้งเครื่องจักรกลการเกษตร เป็นศูนย์อบรมบ่มเพาะเกษตรกรและสนับสนุน Smart Farmer ในแต่ละจังหวัด และผลักดันงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการวิจัย การพัฒนา การลงทุน การแปรรูป และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นางสาวยุพา แซ่ชื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านสานสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน Big Data และ Open Data ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นางสาวยุพา แซ่ชื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านสานสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน Big Data และ Open Data ครั้งที่ 7/2563 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาข้อมูลกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Big Data) และการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐผ่านระบบ MOAC Open Data โดยมีคณะทำงานขับเคลื่อน Big Data และ Open Data เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมหารือการรับโอนสถานีตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ ระหว่าง กรมส่งเสริมการเกษตร กับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมหารือการรับโอนสถานีตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ ระหว่าง กรมส่งเสริมการเกษตร กับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยมี นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมหารือด้วย ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1. การโอนรับสถานีวัดสภาพอากาศอัตโนมัติจำนวน 102 สถานี ให้กับกรมส่งเสริมการเกษตร 2. การโอนกล่องเรียนรู้ (Learning Box) จำนวน 200 กล่อง

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ และทีมงาน ประชุมการใช้งาน Google Maps Platform ร่วมกับทีมงานบริษัท แมพพ้อยท์เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้เป็นแผนที่ฐานในการตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกตามการแจ้งขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบทะเบียนเกษตรกร Farmbook Application และเว็บบริการข้อมูลแผนที่ส่งเสริมการเกษตร (ssmap) ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคารส่งเสริมการเกษตร 1

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2563 นางสาวยุพา แซ่ชื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร ได้เข้าร่วมการเปิดระบบบริการข้อมูลการผลิตด้านการเกษตร (DOAE Open Data) ภายใต้โครงการพัฒนาการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล (Quick Win) ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การเปิดระบบบริการข้อมูลการผลิตด้านการเกษตร (DOAE Open Data) ภายใต้โครงการพัฒนาการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล (Quick Win) เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลสถานการณ์การเพาะปลูกพืชผ่านระบบออนไลน์แก่ผู้สนใจทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกพืชและผลผลิตได้เป็นรายเดือน และนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการผลิต การทำธุรกิจการเกษตร และการศึกษาวิจัย ปัจจุบันมีข้อมูลชนิดพืชที่จัดเก็บและเปิดให้บริการสืบค้น จำนวน 468 ชนิดพืช โดยสามารถสืบค้นข้อมูลได้จาก แหล่งการผลิต (จังหวัด อำเภอ ตำบล) และสืบค้นรายชนิดพืช

ระบบบริการข้อมูลการผลิตทางด้านการเกษตรนี้ เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันมียอดการใช้บริการสืบค้นข้อมูลแล้ว จำนวน 4,266 ครั้ง โดยส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัย และเพื่อติดตามสถานการณ์การผลิต สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าใช้บริการได้ โดยสมัครเป็นสมาชิกได้ที่ เว็บไซต์ https://opendata.doae.go.th

                ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเกิดขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูล และบริการต่าง ๆ ของหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้นโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาให้บริการประชาชน และมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานคณะกรรมการฯ ในการขับเคลื่อนงาน

เมื่อวันที่ 1 – 17 เมษายน 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้าร่วมอบรมระบบวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรร่วมกับข้อมูลเชิงแผนที่ (Spatial Database) หลักสูตรด้าน Data Science และ Programming จำนวน 5 หลักสูตร ได้แก่ 1) Base Programming 2) Data Science และ Data Analytics สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพื้นที่ 3) Forecasting By Using Model 4) Advanced Predictive Modeling 5) Visual Data Mining and Machine Learning ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัท เอส. ดับบลิว เทค แอนด์ มีเดีย จำกัด เป็นวิทยากรและจัดอบรม

เมื่อวันที่ 9 – 12 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรในการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ในการขับเคลื่อนการใช้แผนที่เกษตรบริหารจัดการเชิงรุก (Agi-map) ให้กับเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและระดับอำเภอของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 ขอนแก่น จำนวน 300 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ในการใช้โปรแกรม QGIS รวมถึงการใช้งานระบบ Agimap และ ระบบSSMAP ตลอดจนการนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรและชี้แจงโครงการตามมาตรการของรัฐ ปี 2562/63 ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องจังหวัดสุโขทัยและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีนายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ร่วมเป็นวิทยากรชี้แจงโครงการฯ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรและชี้แจงโครงการตามมาตรการของรัฐ ปี 2562/63 ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องจังหวัดสุโขทัยและพื้นที่ใกล้เคียง ประกอบด้วย จังหวัดกำแพงเพชร ตาก พิจิตร อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกร พร้อมรับฟังปัญหาจากพี่น้องเกษตรกร และส่งต่อให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขโดยเร่งด่วนต่อไป โดยมีนายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ร่วมเป็นวิทยากรชี้แจงโครงการฯ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมสังเกตการณ์ในครั้งนี้ด้วย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลไกรใน อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

ที่มาภาพ : facebookสำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นวิทยากรในการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ให้กับเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและระดับอำเภอของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 ราชบุรี จำนวน 90 คน เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและการใช้โปรแกรมทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 รวมถึงการใช้งานระบบ SSMAP และการวาดแปลงประจำปี 2563 ณ ไม้แก้วดำเนินรีสอร์ท อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

1 3 4 5 6 7 10