เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 นางสาวยุพา แซ่ซื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร และนายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมรับฟังการนำเสนองานด้านภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร จากบริษัท แมพพ้อยท์เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมที่มีความละเอียดสูง การใช้ประโยชน์ข้อมูลแผนที่ฐานออนไลน์ (Google Map Platform) และการใช้โปรแกรม Skyline เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้านการเกษตรและการจัดทำข้อมูล 3 มิติ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 2

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมหารือกับศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย (Asian Disaster Preparedness Center – ADPC) ณ ศูนย์เตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติแห่งเอเชีย โดยมีนางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วมหารือเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านแอปพลิเคชั่นดาวเทียมสำหรับวางแผนการเกษตรในประเทศไทย

กรมส่งเสริมการเกษตรมีความพร้อมในด้านข้อมูลการเพาะปลูกพืชของเกษตรกรทั่วประเทศจากระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร เป็นข้อมูลที่มีการอัพเดททุกปี และมีความสำคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาแอปพลิเคชันต่อไป โดยกรมส่งเสริมการเกษตรได้พัฒนาแอปพลิเคชัน Farmbook หรือสมุดทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรสามารถใช้ในการรปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรด้วยตนเองผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smart Phone) นอกจากนี้ยังมีระบบบริการข้อมูลแผนที่ส่งเสริมการเกษตร (SSMAP) เป็นระบบที่ให้บริการข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ แก่เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรและบุคคลทั่วไป เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ด้านการส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. บริษัท บูโร เวอริทัส (ประเทศไทย) จำกัด ได้นำเสนองานด้านการนำเข้าข้อมูลจากดาวเทียมและโดรนมาใช้วิเคราะห์งานด้านเกษตรกรรมเพื่อประโยชน์แก่เกษตรกร โดยมี นางสาวยุพา แซ่ซื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความต้องการในการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในงานด้านเกษตรกรรม เช่น การใช้ภาพถ่ายดาวเทียมมาตรวจสอบติดตามการปลูกพืชรายแปลง การ Forecast ระบบการหมุนเวียนของพืช การติดตามค่าความอุดมสมบูรณ์ของดิน

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนายอุดมพงษ์ ตวงประยงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมชี้แจงสร้างการรับรู้โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63 (รอบที่ 1) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น ณ CK Convention Hall ศูนย์ประชุมจังหวัดพิจิตร โดยได้ชี้แจงหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร แนะนำแอปพลิเคชั่น farmbook เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรรายเดิม ที่ทำการเกษตรในพื้นที่เดิม ทั้งนี้ได้ตอบข้อซักถามของเกษตรกรในจังหวัดพิจิตรด้วย

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสาธิตการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในการผลิตพืชผักในโรงเรือน ภายใต้โครงการแปลงเรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภออู่ทอง (ศพก.) วิสาหกิจชุมชนสวนกล้วยอู่ทอง ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี โดยมีนางสาวยุพา แซ่ชื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมงานด้วย

เมื่อวันที่ 19 – 20 กันยายน 2562 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ส่องฐานะเศรษฐกิจครัวเรือนชาวสวนยางพาราไทย และปาล์มน้ำมันไทย ก้าวข้าวความท้าทายสู่นโยบายที่ยั่งยืน เพื่อนำเสนอผลการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับฐานะและแนวโน้มเศรษฐกิจครัวเรือนเกษตร รวมทั้งออกแบบนโยบายของภาครัฐที่จะช่วยยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนเกษตรภาคใต้ในอนาคต และระดมความเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจากภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร เพื่อหาข้อสรุปนโยบายที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนไปสู่ภาคปฏิบัติ ณ โรงแรมแก้วสมุย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายอุดมพงษ์ ตวงประยงค์ ผู้แทนกรมส่งเสริมเข้าร่วมประชุมด้วย

สรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้

  • ทั้งผู้แทนจากภาครัฐ ผู้ประกอบการ และเกษตรกร มีความเห็นให้รัฐบาลมุ่งเน้นนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพในระยะยาวมากกว่าการช่วยเหลือตามมาตรการในระยะสั้น
  • เกษตรกรชาวสวนยางเสนอให้ภาครัฐเพิ่มเงินชดเชยชาวสวนยางที่เข้าร่วมโครงการโค่นต้นยางพาราเพื่อลดพื้นที่ปลูกยางพาราจาก 16,000 บาท/ไร่ เป็น 25,000 บาท/ไร่
  • ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตรเสนอให้ปรับโครงสร้างด้านราคาปาล์มน้ำมันให้เป็นธรรม โดยเฉพาะการคืนค่าน้ำมัน kernel oil palm จากการกลั่นน้ำมันเมล็ดในให้แก่เกษตรกร

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาเรื่อง การแก้ไขปัญหาราคาข้าวโพดและมันสำปะหลังตกต่ำ ณ ห้องประชุมนิวาสธรรมขันธุ์ (501) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ สภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาเรื่อง การแก้ไขปัญหาราคาข้าวโพดและมันสำปะหลังตกต่ำ ณ ห้องประชุมนิวาสธรรมขันธุ์ (501) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อนำข้อมูล ข้อเท็จจริง และข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ และผู้ประกอบการ โดย นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร และนายอุดมพงษ์ ตวงประยงค์ เป็นผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าร่วมสัมมนาด้วย ซึ่งมีประเด็นสำคัญ คือ ติดตามสถานการณ์การผลิต การตลาด ของข้าวโพดและมันสำปะหลัง การแก้ไขปัญหาโรคพืชและแมลงศัตรูพืช และแนวทางการลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกร โดยการสนับสนุนโดรนพ่นยาเพื่อการเกษตร

เจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ติดตามนิเทศงานเพื่อแนะนำการใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ สำหรับตรวจสอบพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันที่อายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป เพื่อให้เจ้าหน้าที่ระดับอำเภอ มีเครื่องมือในการตรวจสอบความถูกต้องในการแจ้งวันปลูกของเกษตรกร สำหรับการขึ้น หรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เพื่อให้การเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน มีข้อมูลที่มีถูกต้อง มีประสิทธิภาพ ลดการแจ้งข้อมูลไม่ตรงตามความจริง ณ จังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี และจังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 4 ตุลาคม 2562

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดอบรมการบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายและการจัดการเนื้อหาขององค์ความรู้กล่องเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเกษตร (Learning box) ให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่ม โดยเชิญวิทยากรจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดอบรมการบริหารจัดการเครื่องแม่ข่ายและการจัดการเนื้อหาขององค์ความรู้กล่องเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเกษตร (Learning box) ให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกกลุ่ม โดยเชิญวิทยากรจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ซึ่งได้สนับสนุนกล่องเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเกษตร (Learning box) ให้กับกรมส่งเสริมการเกษตร ภายใต้โครงการบูรณาการข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินด้านการเกษตร เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นศูนย์กลางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตด้านการเกษตรของชุมชน ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านการตลาดให้เกษตรกร การให้บริการและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางด้านการเกษตรในพื้นที่ รวมถึงการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ให้เป็นศูนย์เรียนรู้และเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เนคเทคได้นำเสนอการประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยด้านการเกษตร เพื่อเป็นต้นแบบการใช้เทคโนโลยีถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร ด้วยกล่องเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเกษตร (Learning box) เป็นการเสนอองค์ความรู้ผ่านสื่อมัลติมีเดีย ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์สมาร์ทโฟน หรือสมาร์ททีวี การอบรมและฝึกปฏิบัติการใช้งาน Learning box ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่ยุครัฐบาลดิจิทัล ในการจัดฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 10 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

กรมส่งเสริมการเกษตร โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่ยุครัฐบาลดิจิทัล ในการจัดฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2562 รุ่นที่ 10 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมีเนื้อหาการบรรยายแนะนำระบบงานต่างๆ ที่ให้บริการแก่ประชาชน และเจ้าหน้าที่ ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น ระบบทะเบียนเกษตรกร ระบบบริการข้อมูลแผนที่ส่งเสริมการเกษตร เว็บไซต์เผยแพร่ข่าวสารกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นต้น รวมถึงการบรรยายเนื้อหาเกี่ยวกับภาพรวมโครงสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ หน่วยงานและความปลอดภัยในการเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตเพื่อใช้ในงานส่งเสริมการเกษตร โดยมี นายรุ่งศิริ ประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงปลอดภัย ทางไซเบอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

1 5 6 7 8 9 10