วันที่ 19 ตุลาคม 2561 นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นประธานในการประชุมการปรับปรุงระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร โดยมีนายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ และกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล (รต. และ พืชฤดูแล้ง) และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ของสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี นครราชสีมา นครศรีธรรมราช พิจิตร และจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น ปัญหา และข้อเสนอแนะในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร เพื่อให้การปรับปรุงระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตรเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 นางพรรณาภา  ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นประธานในการประชุมการปรับปรุงระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร โดยมีนายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ และกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล (รต. และ พืชฤดูแล้ง) และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ของสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี นครราชสีมา นครศรีธรรมราช พิจิตร และจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น ปัญหา และข้อเสนอแนะในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร เพื่อให้การปรับปรุงระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตรเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน

 

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 4 เป็นประธานในการประชุม เรื่อง บันทึกข้อตกลงทางวิชาการโครงการวิจัยว่าด้วยการพัฒนาข้อมูล ระบบการประกันภัยและสินเชื่อภาคเกษตรที่ยั่งยืนของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 4 เป็นประธานในการประชุม เรื่อง บันทึกข้อตกลงทางวิชาการโครงการวิจัยว่าด้วยการพัฒนาข้อมูล ระบบการประกันภัยและสินเชื่อภาคเกษตรที่ยั่งยืนของประเทศไทย เพื่อพัฒนาระบบประกันภัยและสินเชื่อที่ยั่งยืนและสามารถนำไปใช้ได้จริงในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย เพื่อเพิ่มเสถียรภาพทางการเงินให้กับสถาบันการเงินภาคเกษตร และลดภาระทางการคลังของรัฐบาล โดยมี นางพรรณาภา  ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ้งภากรณ์ และสมาคมประกันวินาศภัยไทย เข้าร่วมด้วย  ณ ห้องประชุม 4/2 กรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น.นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในที่ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนแปลงใหญ่หัวขบวน

เมื่อวันที่ 19  กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นางพรรณาภา  ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในที่ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนแปลงใหญ่หัวขบวน เพื่อหารือแนวทางการนำเทคโนโลยีในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและอากาศ รวมถึงเทคโนโลยีในการบริหารจัดการการผลิตมาจัดทำแนวทางการปฏิบัติในการให้คำแนะนำการเพาะปลูกที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และข้อมูลพื้นฐานแต่ละแปลง โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 2 กรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนา และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 10 คน มาศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนา และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 10 คน มาศึกษาดูงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมี นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล และกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลให้การตอนรับและร่วมบรรยายระบบ DOAE Farmbook , DOAE Smart Check , การให้บริการข้อมูลสารสนเทศส่งเสริมการเกษตร และระบบบริการข้อมูลแผนที่ส่งเสริมการเกษตร (SSMAP) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 2 กรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ นางสาวกิตติยา รินเพ็ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร และกองแผนงาน เข้าร่วมการประชุมหารือการจัดทำคำของบประมาณ งบกลาง ปี 2561 เพื่อขับเคลื่อนสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจ ภายใต้แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพร ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560 –2564 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ นางสาวกิตติยา  รินเพ็ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมกับเจ้าหน้าที่จากสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร และกองแผนงาน เข้าร่วมการประชุมหารือการจัดทำคำของบประมาณ งบกลาง ปี 2561 เพื่อขับเคลื่อนสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจ ภายใต้แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพร ฉบับที่ 1               พ.ศ.2560 –2564 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข  สรุปประเด็นดังนี้

1. การหารือเกี่ยวกับทิศทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก งบกลางรัฐบาล ปี 2561 โดยมี 5 กลุ่ม ได้แก่ ฐานข้อมูลสมุนไพร (Big Data) Induce Demand และตลาดกลางสมุนไพร การใช้ยาสมุนไพรในระบบบริการ R&D และมาตรฐานห้องปฏิบัติการ และอุตสากรรมสมุนไพรและสารสกัดสมุนไพร และกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เสนอของบประมาณ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร วงเงินงบประมาณ 19,742,000 บาท   เป็นโครงการที่อยู่ในทิศทางการขอรับงบประมาณในกลุ่ม R&D และมาตรฐานห้องปฏิบัติการ และโครงการระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ข้อมูลพืชสมุนไพรและแอปพลิเคชันเพื่อการบริหารจัดการ วงเงิน 5,000,000 บาท เป็นโครงการ  ที่อยู่ในทิศทางการขอรับงบประมาณในกลุ่มฐานข้อมูลสมุนไพร (Big data)

2. ที่ประชุมให้แต่ละหน่วยงานเขียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการที่จะเสนอของบกลางรัฐบาล เพื่อขับเคลื่อนสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจ ภายใต้แผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพร ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560 – 2564 และส่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 31 ม.ค. 2561

3. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุขจะมีการจัดประชุมวิชาการสมุนไพรแห่งชาติ Champion Product “ศักยภาพสมุนไพร…สร้างเศรษฐกิจไทยยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 22 – 23 มีนาคม จึงเชิญชวนหน่วยงานที่มีความสนใจเข้าร่วม

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 4 เป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) เพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่ และการนำไปใช้ประโยชน์ในงานบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 กรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 4 เป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) เพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่ และการนำไปใช้ประโยชน์ในงานบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมหารือสรุปประเด็นที่สำคัญดังนี้

  1. มอบให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนำผังแปลงเกษตรกรรมมาวิเคราะห์ร่วมกับพื้นที่ Zoning เพื่อหากลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย เป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ที่เหมาะสมน้อยและไม่เหมาะสม ส่งข้อมูลให้กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
  2. ต้องการให้มีการคัดเลือกพืชที่ต้องการส่งเสริมปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้กรมพัฒนาที่ดินจัดทำ Zoning เพิ่มเติม
  3. มอบให้กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร จัดส่งข้อมูลที่ตั้งพื้นที่ที่ดำเนินการ 2560จำนวน 70,000 ไร่ ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำเสนอในระบบ SSMAP
  4. หากมีความจำเป็นที่จะต้องจัดตั้งคณะอำนวยการเพื่อขับเคลื่อนโครงการ ให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร และกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมเป็นคณะอำนวยการ โดยให้กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เป็นเลขานุการ

วันที่ 9 , 10 และ 12 มกราคม 2561 นายสราวุธ วงศ์ทรัพย์สิน และนายสมเจต หนูอ้น นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรในการใช้โปรแกรม GISagro QGIS และ FAARMis ให้กับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ และจังหวัดในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดพิษณุโลก ตามลำดับ

นายสราวุธ วงศ์ทรัพย์สิน และนายสมเจต หนูอ้น นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรในการใช้โปรแกรม  GISagro  QGIS และ  FAARMis ให้กับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ และจังหวัด ในพื้นที่ความรับผิดชอบ จำนวน 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดสุโขทัย รวมทั้งสิ้น 279 คน วันที่ 9 , 10 และ 12 มกราคม 2561 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดพิษณุโลก ตามลำดับ โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการจัดการอบรมฯ ดังกล่าว

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ นางสาวกิตติยา รินเพ็ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนางสิริดา อุปนันท์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานพัฒนาผลิตผลสมุนไพรที่มีศักยภาพ

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ นางสาวกิตติยา  รินเพ็ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนางสิริดา อุปนันท์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานพัฒนาผลิตผลสมุนไพรที่มีศักยภาพ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนบูรณาการขับเคลื่อนสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจและแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบกลางปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยื่น ชั้น 2 ตึกอาคารจอดรถ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. นำเสนอผลการดำเนินงานในปี 2560 เรื่อง การจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินพืชสมุนไพร จากการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและวาดแปลงผ่านระบบ ssmap และใช้จ่ายงประมาณตามที่ได้รับจากการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและวาดแปลง

2. เสนอของบประมาณเพื่อดำเนินโครงการขับเคลื่อนสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจ ปี 2561 ในวงเงิน 19,043,950 บาท โดยมีกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 1,760 ราย ใน 20 จังหวัด

3. ที่ประชุมให้แต่ละหน่วยงานทบทวนโครงการเพื่อสนับสนุนแผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย 2560-2564  ส่งกระทรวงฯ ภายในวันที่ 19 มกราคม 2561 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประชุมอีกครั้ง วันที่ 25 มกราคม 2561

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสราวุธ วงศ์ทรัพย์สิน นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ นายสมเจต หนูอ้น นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ และนายธีระวัฒน์ เฉิดลออ เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร วิทยากรการฝึกอบรมการวาดแปลงทะเบียนเกษตรกรด้วยโปรแกรมQGIS GISAGRO และ FAARMIS ณ ห้องศรีวิชัย 2 โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสราวุธ วงศ์ทรัพย์สิน นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ นายสมเจต หนูอ้น นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ และนายธีระวัฒน์ เฉิดลออ เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรการฝึกอบรมการวาดแปลงทะเบียนเกษตรกรด้วยโปรแกรมQGIS GISAGRO และ FAARMIS จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 เพื่อเป็นการทบทวนการวาดแปลงทะเบียนเกษตรกร พร้อมทั้งนำเสนอเทคนิคการวาดแปลงให้สะดวกและรวดเร็วขึ้น เช่น การใช้งานระบบ GISAGRO ตัวใหม่การใช้โปรแกรม Microsoft EXCEL จัดการข้อมูลแปลงที่ต้องวาด เป็นต้น โดยผู้เข้าร่วมอบรมเป็นเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอจากจังหวัดภายใต้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 จำนวน 220 คน ณ ห้องศรีวิชัย 2 โรงแรมวังใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฏร์ธานี

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการหารือเรื่องการดำเนินงานโครงการร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรในการให้บริการรถเกี่ยวนวดข้าว โดยบริษัทข้าวหอม จำกัด (ในเครือบริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด)

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการหารือเรื่องการดำเนินงานโครงการร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตรในการให้บริการรถเกี่ยวนวดข้าว โดยบริษัท ข้าวหอม จำกัด (ในเครือบริษัท ไทยเอเย่นซี เอ็นยีเนียริ่ง จำกัด) ขอเข้าพบเพื่อปรึกษาหารือการดำเนินงานโครงการร่วมกับ  กรมส่งเสริมการเกษตรในการให้บริการรถเกี่ยวนวดข้าวในโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีการผลิต 2560/61 ซึ่งจะดำเนินการฝึกอบรมการใช้ Farms Custom Harvesting – FCH (ฟาร์มเป็นผู้กำหนดเวลาเก็บเกี่ยว) และสนับสนุน สมาร์ทโฟน พร้อมแพ็คเก็จค่าใช้จ่ายให้กับผู้จัดการนาแปลงใหญ่ เพื่อใช้งาน FCH และติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในระบบบริหารจัดการและให้บริการรถเกี่ยวนวดข้าว โดยนำร่องในพื้นที่ 5 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ มหาสารคาม และจังหวัดร้อยเอ็ด ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นางสุวรรณี ศิริรัตนภิญโญ ผู้อำนวยการกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสาร เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม  2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

1 7 8 9 10