ตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19

วันที่ 7 พ.ค. 63 กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด (ศรแดง) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวที่มีลักษณะเติบโตเร็วอายุสั้นถึงอายุปานกลาง ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจทำการเกษตรและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้มีพืชอาหารบริโภค สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง ภายใต้ “โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19” สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว จำนวน 10,000 ชุด ใน 1 ชุด ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์ผักบุ้ง โหระพา แตงกวา พริกขี้หนู และมะเขือพวง โดยมี นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และ นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผู้จัดการทั่วไปบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ให้เกียรติร่วมในพิธีลงนาม ณ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด อ.ไทรน้อย    จ.นนทบุรี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการลงทะเบียนสำหรับเข้าร่วม “โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19” โดยในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  นายรุ่งศิริ ประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ และนายนนทกานต์  ตรันเจริญ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ร่วมสาธิตวิธีการ ขั้นตอนการลงทะเบียน พร้อมทั้งให้คำแนะนำกับผู้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ด้วย

การฝึกอบรมระบบข้อมูลเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช

เมื่อวันที่ 15 -16 มกราคม 2563 นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เจ้าหน้าที่กองแผนงาน เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ เข้าร่วมการฝึกอบรมระบบข้อมูลเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช เพื่อนำร่องการใช้งานระบบดังกล่าว

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้แทนผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 134

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้แทนผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 134 โดยมีนางสาวยุพา แซ่ชื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร และนายรุ่งศิริ ประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อทราบแนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงภาครัฐ (Government Chief Information Officer Management Guideline) และการแลกเปลี่ยนข้อมูลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ตามมาตรฐาน TH e-gif (e-cms version 2.0 on Cloud) และพิจารณาแนวทางการพัฒนา one app ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 นายรุ่งศิริ ประสงค์ ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ เข้าร่วมเป็นวิทยากรสอนการใช้งานระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน (SMCE) ณ กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 นายรุ่งศิริ ประสงค์ ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ เข้าร่วมเป็นวิทยากรสอนการใช้งานระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน (SMCE) ณ กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5 โดยมี ผู้เข้าร่วมสัมนาฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป ระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และส่วนกลาง จำนวนทั้งสิ้น 149 คน

ศสท.เชิญเข้าร่วมอบรมระบบสารสนเทศทางด้านบริหารจัดการองค์กร (สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

ศสท.เชิญเข้าร่วมอบรมระบบสารสนเทศทางด้านบริหารจัดการองค์กร (สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 นางสาวจารุพรรธน์ เพ็งจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายกฤษณะ พูลทรัพย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นายปาณัสม์ จำรูญรัตน์ และนางสาวปิยะพร ชึลเลอร์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ได้เป็นวิทยากรบรรยายแอปพลิเคชัน farm gear ระบบบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรทดลองใช้แอปพลิเคชันดังกล่าว

ข่าว farm gear นครสวรรค์ เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 นางสาวจารุพรรธน์ เพ็งจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายกฤษณะ พูลทรัพย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นายปาณัสม์ จำรูญรัตน์ และนางสาวปิยะพร ชึลเลอร์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ได้เป็นวิทยากรบรรยายแอปพลิเคชัน farm gear ระบบบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรทดลองใช้แอปพลิเคชันดังกล่าว โดยมีเกษตรกรจากระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ศูนย์ข้อมูลหมู่ 2 ตำบลโพธิ์ประสาท และเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ณ ศูนย์ข้อมูลหมู่ 4 ตำบลนาขอม สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562 นางสาวจารุพรรธน์ เพ็งจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายประพนธ์ จิ้วจิ้น นักสถิติ และนายปาณัสม์ จรูญรัตน์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่เยี่ยมสวนลองกองที่มีความสนใจจำหน่ายผ่านระบบตลาดออนไลน์ (e-Market)

ข่าว e-market นราธิวาส เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562 นางสาวจารุพรรธน์ เพ็งจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายประพนธ์ จิ้วจิ้น นักสถิติ และนายปาณัสม์ จรูญรัตน์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่เยี่ยมสวนลองกองที่มีความสนใจจำหน่ายผ่านระบบตลาดออนไลน์ (e-Market) ช่องทาง www.Thailandpostmart.com จากกลุ่มเกษตรกรในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของจังหวัดนราธิวาส มาจำหน่ายผ่านทางออนไลน์ร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 นางสาวจารุพรรธน์ เพ็งจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายกฤษณะ พูลทรัพย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายปาณัสม์ จำรูญรัตน์ และนางสาวปิยะพร ชึลเลอร์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ได้วิทยากรบรรยายแอปพลิเคชัน farm gear ระบบบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตร

ข่าว farm gear นครสวรรค์
เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 นางสาวจารุพรรธน์ เพ็งจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายกฤษณะ พูลทรัพย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายปาณัสม์ จำรูญรัตน์ และนางสาวปิยะพร ชึลเลอร์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ได้วิทยากรบรรยายแอปพลิเคชัน farm gear ระบบบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ทดลองใช้แอปพลิเคชันดังกล่าว ณ สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 18 ราย

เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายวรวุฒิ อ้อยหวาน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล และนายประพนธ์ จิ้วจิ้น นักสถิติ ร่วมกับเจ้าหน้าที่บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ติดตามการคัดเลือกผลไม้ ได้แก่ เงาะนาสาร มังคุด และลองกอง เพื่อจำหน่ายผ่านระบบตลาดออนไลน์ (e-Market) ช่องทาง www.Thailandpostmart.com

ข่าว e-market สุราษฎร์ธานี
เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายวรวุฒิ อ้อยหวาน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล และนายประพนธ์ จิ้วจิ้น นักสถิติ ร่วมกับเจ้าหน้าที่บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ติดตามการคัดเลือกผลไม้ ได้แก่ เงาะนาสาร มังคุด และลองกอง เพื่อจำหน่ายผ่านระบบตลาดออนไลน์ (e-Market) ช่องทาง www.Thailandpostmart.com จากกลุ่มเกษตรกรในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มาจำหน่ายผ่านทางออนไลน์ร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยได้ลงพื้นที่ 3 กลุ่มแปลงใหญ่ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 แปลงใหญ่เงาะนาสาร ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กลุ่มที่ 2 แปลงใหญ่มังคุด ม.3 ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กลุ่มที่ 3 แปลงใหญ่ลองกอง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายวรวุฒิ อ้อยหวาน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง และสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมในการประชุมและลงพื้นที่ติดตามการนำลำไยไปจำหน่ายผ่านทางออนไลน์ร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายวรวุฒิ อ้อยหวาน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง และสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมในการประชุมและลงพื้นที่ติดตามการนำลำไยไปจำหน่ายผ่านทางออนไลน์ร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยลงพื้นที่ของประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยคุณภาพ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer และการเชื่อมโยงการตลาดร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ณ ศพก.เครือข่าย ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน สรุปข้อตกลงเบื้องต้น ไปรษณีย์ยินดีร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานแปลงใหญ่ลำไย โดยจัดสรรโควต้าให้แก่กลุ่มฯ ริมปิง จำนวน 200 ตะกร้าต่อวันเฉพาะเดือนสิงหาคม มีข้อกำหนดลำไยจะต้องเป็นลำไยสดช่อ AA+A ขนาดลูกสม่ำเสมอ ต้องรมซัลเฟอร์ให้ได้มาตรฐานสีสวย บรรจุตะกร้า 5 กิโลกรัม และไปรษณีย์รับผิดชอบจัดทำสติกเกอร์ให้ ขนส่งลำไย 2 รอบ เช้า-เย็น จ่ายเงินทุกวันศุกร์ ขณะนี้สมาชิกแปลงใหญ่ตำบลริมปิงเตรียมความพร้อมสนใจเข้าร่วม 19 ราย ผลผลิตประมาณ 114,000 กิโลกรัม ตลอดช่วงเดือนสิงหาคม

ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรเริ่มการทำสินค้าเกษตรจำหน่ายผ่านไปรษณีย์ ภายใต้ Platform : Thailandpostmart เมื่อปี 2561 เนื่องจากเล็งเห็นว่าไปรษณีย์รู้จักผู้บริโภคในพื้นที่เป็นอย่างดี และการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์จะเป็นแนวโน้ม (Trend) ในอนาคต

ด้านโครงการรณรงค์การผลิตลำไยคุณภาพ ได้ดำเนินการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดลำพูน จำนวน 50 แปลง เป็นแปลงใหญ่ลำไย จำนวน 33 แปลง เกษตรกร 2,181 ราย พื้นที่ 16,343 ไร่ มีเกษตรกรแปลงใหญ่ลำไยที่ผ่านการรับรอง GAP จำนวน 1,070 ราย โดยมีแปลงใหญ่ที่มีการเชื่อมโยงการตลาดร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ e-Market จำนวน 2 แปลง คือ แปลงใหญ่ลำไย ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน และแปลงใหญ่ลำไย ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน

1 2 3