เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 นายรุ่งศิริ ประสงค์ ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ เข้าร่วมเป็นวิทยากรสอนการใช้งานระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน (SMCE) ณ กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 นายรุ่งศิริ ประสงค์ ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ เข้าร่วมเป็นวิทยากรสอนการใช้งานระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน (SMCE) ณ กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5 โดยมี ผู้เข้าร่วมสัมนาฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป ระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และส่วนกลาง จำนวนทั้งสิ้น 149 คน

ศสท.เชิญเข้าร่วมอบรมระบบสารสนเทศทางด้านบริหารจัดการองค์กร (สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

ศสท.เชิญเข้าร่วมอบรมระบบสารสนเทศทางด้านบริหารจัดการองค์กร (สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์) เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 นางสาวจารุพรรธน์ เพ็งจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายกฤษณะ พูลทรัพย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นายปาณัสม์ จำรูญรัตน์ และนางสาวปิยะพร ชึลเลอร์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ได้เป็นวิทยากรบรรยายแอปพลิเคชัน farm gear ระบบบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรทดลองใช้แอปพลิเคชันดังกล่าว

ข่าว farm gear นครสวรรค์ เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 นางสาวจารุพรรธน์ เพ็งจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายกฤษณะ พูลทรัพย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นายปาณัสม์ จำรูญรัตน์ และนางสาวปิยะพร ชึลเลอร์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ได้เป็นวิทยากรบรรยายแอปพลิเคชัน farm gear ระบบบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรทดลองใช้แอปพลิเคชันดังกล่าว โดยมีเกษตรกรจากระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ศูนย์ข้อมูลหมู่ 2 ตำบลโพธิ์ประสาท และเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ณ ศูนย์ข้อมูลหมู่ 4 ตำบลนาขอม สำนักงานเกษตรอำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562 นางสาวจารุพรรธน์ เพ็งจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายประพนธ์ จิ้วจิ้น นักสถิติ และนายปาณัสม์ จรูญรัตน์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่เยี่ยมสวนลองกองที่มีความสนใจจำหน่ายผ่านระบบตลาดออนไลน์ (e-Market)

ข่าว e-market นราธิวาส เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2562 นางสาวจารุพรรธน์ เพ็งจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายประพนธ์ จิ้วจิ้น นักสถิติ และนายปาณัสม์ จรูญรัตน์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ได้เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่เยี่ยมสวนลองกองที่มีความสนใจจำหน่ายผ่านระบบตลาดออนไลน์ (e-Market) ช่องทาง www.Thailandpostmart.com จากกลุ่มเกษตรกรในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของจังหวัดนราธิวาส มาจำหน่ายผ่านทางออนไลน์ร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 นางสาวจารุพรรธน์ เพ็งจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายกฤษณะ พูลทรัพย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายปาณัสม์ จำรูญรัตน์ และนางสาวปิยะพร ชึลเลอร์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ได้วิทยากรบรรยายแอปพลิเคชัน farm gear ระบบบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตร

ข่าว farm gear นครสวรรค์
เมื่อวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2562 นางสาวจารุพรรธน์ เพ็งจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ นายกฤษณะ พูลทรัพย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายปาณัสม์ จำรูญรัตน์ และนางสาวปิยะพร ชึลเลอร์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ได้วิทยากรบรรยายแอปพลิเคชัน farm gear ระบบบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ทดลองใช้แอปพลิเคชันดังกล่าว ณ สำนักงานเกษตรอำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม จำนวน 18 ราย

เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายวรวุฒิ อ้อยหวาน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล และนายประพนธ์ จิ้วจิ้น นักสถิติ ร่วมกับเจ้าหน้าที่บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ติดตามการคัดเลือกผลไม้ ได้แก่ เงาะนาสาร มังคุด และลองกอง เพื่อจำหน่ายผ่านระบบตลาดออนไลน์ (e-Market) ช่องทาง www.Thailandpostmart.com

ข่าว e-market สุราษฎร์ธานี
เมื่อวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายวรวุฒิ อ้อยหวาน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล และนายประพนธ์ จิ้วจิ้น นักสถิติ ร่วมกับเจ้าหน้าที่บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ติดตามการคัดเลือกผลไม้ ได้แก่ เงาะนาสาร มังคุด และลองกอง เพื่อจำหน่ายผ่านระบบตลาดออนไลน์ (e-Market) ช่องทาง www.Thailandpostmart.com จากกลุ่มเกษตรกรในระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี มาจำหน่ายผ่านทางออนไลน์ร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยได้ลงพื้นที่ 3 กลุ่มแปลงใหญ่ ดังนี้
กลุ่มที่ 1 แปลงใหญ่เงาะนาสาร ตำบลลำพูน อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กลุ่มที่ 2 แปลงใหญ่มังคุด ม.3 ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
กลุ่มที่ 3 แปลงใหญ่ลองกอง อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายวรวุฒิ อ้อยหวาน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง และสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมในการประชุมและลงพื้นที่ติดตามการนำลำไยไปจำหน่ายผ่านทางออนไลน์ร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายวรวุฒิ อ้อยหวาน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง และสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน เข้าร่วมในการประชุมและลงพื้นที่ติดตามการนำลำไยไปจำหน่ายผ่านทางออนไลน์ร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยลงพื้นที่ของประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลำไยคุณภาพ ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer และการเชื่อมโยงการตลาดร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ณ ศพก.เครือข่าย ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน สรุปข้อตกลงเบื้องต้น ไปรษณีย์ยินดีร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานแปลงใหญ่ลำไย โดยจัดสรรโควต้าให้แก่กลุ่มฯ ริมปิง จำนวน 200 ตะกร้าต่อวันเฉพาะเดือนสิงหาคม มีข้อกำหนดลำไยจะต้องเป็นลำไยสดช่อ AA+A ขนาดลูกสม่ำเสมอ ต้องรมซัลเฟอร์ให้ได้มาตรฐานสีสวย บรรจุตะกร้า 5 กิโลกรัม และไปรษณีย์รับผิดชอบจัดทำสติกเกอร์ให้ ขนส่งลำไย 2 รอบ เช้า-เย็น จ่ายเงินทุกวันศุกร์ ขณะนี้สมาชิกแปลงใหญ่ตำบลริมปิงเตรียมความพร้อมสนใจเข้าร่วม 19 ราย ผลผลิตประมาณ 114,000 กิโลกรัม ตลอดช่วงเดือนสิงหาคม

ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรเริ่มการทำสินค้าเกษตรจำหน่ายผ่านไปรษณีย์ ภายใต้ Platform : Thailandpostmart เมื่อปี 2561 เนื่องจากเล็งเห็นว่าไปรษณีย์รู้จักผู้บริโภคในพื้นที่เป็นอย่างดี และการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์จะเป็นแนวโน้ม (Trend) ในอนาคต

ด้านโครงการรณรงค์การผลิตลำไยคุณภาพ ได้ดำเนินการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จังหวัดลำพูน จำนวน 50 แปลง เป็นแปลงใหญ่ลำไย จำนวน 33 แปลง เกษตรกร 2,181 ราย พื้นที่ 16,343 ไร่ มีเกษตรกรแปลงใหญ่ลำไยที่ผ่านการรับรอง GAP จำนวน 1,070 ราย โดยมีแปลงใหญ่ที่มีการเชื่อมโยงการตลาดร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และ e-Market จำนวน 2 แปลง คือ แปลงใหญ่ลำไย ตำบลริมปิง อำเภอเมืองลำพูน และแปลงใหญ่ลำไย ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน

นายพรชัย ทุราช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ และ นายปวเรศ ทองลอย เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรการฝึกอบรม เรื่อง การจัดทำเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม WordPress ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งาน wordpress ซึ่งเป็นชุดพัฒนาเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมและใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 และ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายวรวุฒิ อ้อยหวาน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมติดตามการคัดเลือกลิ้นจี่แปลงใหญ่ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายวรวุฒิ อ้อยหวาน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมติดตามการคัดเลือกลิ้นจี่แปลงใหญ่ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ซึ่งมีการควบคุมคุณภาพด้วยการ “ห่อช่อผลลิ้นจี่” โดยกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทยพัฒนาช่องทางจำหน่ายผลผลิตลิ้นจี่เกรดพรีเมี่ยมของแปลงใหญ่ลิ้นจี่ทั้ง 4 แปลง ผ่านระบบไปรษณีย์ ในรูปแบบระบบออฟไลน์ ซึ่งเป็นการจำหน่าย ณ ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดทั่วประเทศ และได้ร่วมหารือวางแผนบริหารจัดการผลผลิตลิ้นจี่เกรดพรีเมี่ยม กับไปรษณีย์ส่วนกลาง ไปรษณีย์อำเภอแม่ใจ สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ลิ้นจี่จังหวัดพะเยา ตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพ บรรจุภัณฑ์ การขนส่งจนถึงมือผู้บริโภค ทั้งนี้ ไปรษณีย์แจ้งว่าจะมีการนำรถควบคุมอุณหภูมิในการขนส่งลิ้นจี่ทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้รับลิ้นจี่ที่สด ใหม่ และมีคุณภาพ
“ลิ้นจี่ห่อ” เป็นการนำเอานวัตกรรม “ห่อช่อผลลิ้นจี่” ด้วยกระดาษคาร์บอนมาใช้ ซึ่งสามารถช่วยป้องกันโรคแมลงและหนอนเจาะขั้ว ป้องกันผลแตกร่วง ทำให้สีสวย รสชาติอร่อยหอมหวาน และที่สำคัญลิ้นจี่ห่อผลจะทำให้ผลผลิตโตสม่ำเสมอ รสชาติดี มีกลิ่นหอม เป็นสินค้าเกษตรปลอดภัย ผู้บริโภคมั่นใจ เกษตรกรผู้ผลิตปลอดภัย
ในการนี้จังหวัดพะเยา ได้กำหนดจัดงานการสัมมนาเครือข่ายเกษตรกรพะเยาก้าวไกล ข้าว ลิ้นจี่ ลำไย แคนตาลูป สู่ความเป็นเลิศประจำปี 2562 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ สวนลิ้นจี่วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ลิ้นจี่คุณภาพห้วยป่ากล้วย ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ซึ่งในงานจัดให้มีกิจกรรมฐานเรียนรู้การผลิตลิ้นจี่คุณภาพ การผลิตข้าวอินทรีย์/ข้าวปลอดภัย การผลิตลำไยคุณภาพดี การผลิตแคนตาลูปปลอดภัย การตลาดออนไลน์และการขนส่ง และมีการทำ MOU ระหว่างเกษตรกรกับไปรษณีย์จังหวัดพะเยา เพื่อประชาสัมพันธ์และจำหน่ายผลผลิตลิ้นจี่คุณภาพให้สาธารณชนได้รู้จัก สร้างมูลค่าเพิ่มและมีช่องทางการตลาดที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น