นายพรชัย ทุราช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ และ นายปวเรศ ทองลอย เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรการฝึกอบรม เรื่อง การจัดทำเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม WordPress ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งาน wordpress ซึ่งเป็นชุดพัฒนาเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมและใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 และ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายวรวุฒิ อ้อยหวาน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมติดตามการคัดเลือกลิ้นจี่แปลงใหญ่ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายวรวุฒิ อ้อยหวาน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมติดตามการคัดเลือกลิ้นจี่แปลงใหญ่ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ซึ่งมีการควบคุมคุณภาพด้วยการ “ห่อช่อผลลิ้นจี่” โดยกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทยพัฒนาช่องทางจำหน่ายผลผลิตลิ้นจี่เกรดพรีเมี่ยมของแปลงใหญ่ลิ้นจี่ทั้ง 4 แปลง ผ่านระบบไปรษณีย์ ในรูปแบบระบบออฟไลน์ ซึ่งเป็นการจำหน่าย ณ ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดทั่วประเทศ และได้ร่วมหารือวางแผนบริหารจัดการผลผลิตลิ้นจี่เกรดพรีเมี่ยม กับไปรษณีย์ส่วนกลาง ไปรษณีย์อำเภอแม่ใจ สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ลิ้นจี่จังหวัดพะเยา ตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพ บรรจุภัณฑ์ การขนส่งจนถึงมือผู้บริโภค ทั้งนี้ ไปรษณีย์แจ้งว่าจะมีการนำรถควบคุมอุณหภูมิในการขนส่งลิ้นจี่ทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้รับลิ้นจี่ที่สด ใหม่ และมีคุณภาพ
“ลิ้นจี่ห่อ” เป็นการนำเอานวัตกรรม “ห่อช่อผลลิ้นจี่” ด้วยกระดาษคาร์บอนมาใช้ ซึ่งสามารถช่วยป้องกันโรคแมลงและหนอนเจาะขั้ว ป้องกันผลแตกร่วง ทำให้สีสวย รสชาติอร่อยหอมหวาน และที่สำคัญลิ้นจี่ห่อผลจะทำให้ผลผลิตโตสม่ำเสมอ รสชาติดี มีกลิ่นหอม เป็นสินค้าเกษตรปลอดภัย ผู้บริโภคมั่นใจ เกษตรกรผู้ผลิตปลอดภัย
ในการนี้จังหวัดพะเยา ได้กำหนดจัดงานการสัมมนาเครือข่ายเกษตรกรพะเยาก้าวไกล ข้าว ลิ้นจี่ ลำไย แคนตาลูป สู่ความเป็นเลิศประจำปี 2562 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ สวนลิ้นจี่วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ลิ้นจี่คุณภาพห้วยป่ากล้วย ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ซึ่งในงานจัดให้มีกิจกรรมฐานเรียนรู้การผลิตลิ้นจี่คุณภาพ การผลิตข้าวอินทรีย์/ข้าวปลอดภัย การผลิตลำไยคุณภาพดี การผลิตแคนตาลูปปลอดภัย การตลาดออนไลน์และการขนส่ง และมีการทำ MOU ระหว่างเกษตรกรกับไปรษณีย์จังหวัดพะเยา เพื่อประชาสัมพันธ์และจำหน่ายผลผลิตลิ้นจี่คุณภาพให้สาธารณชนได้รู้จัก สร้างมูลค่าเพิ่มและมีช่องทางการตลาดที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นางพรรณภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนายวรวุฒิ อ้อยหวาน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(ผลไม้) และกลุ่มเครือข่าย จังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นางพรรณภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนายวรวุฒิ อ้อยหวาน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(ผลไม้) และกลุ่มเครือข่าย จังหวัดจันทบุรี โดยเยี่ยมชมสวนเจริญชัย แหล่งท่องเที่ยวเชิญเกษตร ที่ไม่เพียงแต่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว ชม ชิมผลไม้สดๆจากสวนเท่านั้น แต่ยังเป็นจุดจำหน่ายสินค้าในชุมชน แหล่งเรียนรู้การทำเกษตรไม้ผล แหล่งถ่ายทอดความรู้ชันโรง ผ่านกลไกแปลงใหญ่ โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นจุดเรียนรู้ พร้อมเยี่ยมชมศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบางสระเก้า เกษตรกรสมาชิกที่มีความเข็มแข็ง ร่วมแรงใจในการเพาะเลี้ยงแมลงกำจัดศัตรูพืช เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรจากใช้ในพื้นที่การเกษตรของตน ทดแทนการใช้สารเคมี และเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคลองน้ำเค็มทันใจ แหล่งจำหน่ายสินค้าแปรรูป โดยเฉพาะปูอบโอ่ง ของฝากขึ้นชื่อที่ใครมาก็ต้องซื้อกลับไปฝาก

ประกาศยกเลิกการจ้างเหมาบริการระบบคลาวด์ เพื่อใช้ประมวลผลระบบโปรแกรมของกรมส่งเสริมการเกษตร จัดเก็บข้อมูล สำรองและกู้คืนระบบ ระยะเวลา 10 เดือน

เอกสารแนบ

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561

โดยมี นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม vdo conference เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 ชั้น 5 ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากมติ ครม.

เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2561 อนุมัติหลักการโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยใช้หลัก zoning by agri-map ใน 33 จังหวัด ขอความร่วมมือ ผู้ว่าราชการจังหวัด บูรณาการทำงานร่วมกัน ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการฯ ผ่านคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) โดย มอบหมาย เกษตรจังหวัด เป็นผู้จัดการโครงการ นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับอำเภอ มีนายอำเภอเป็นประธาน มีประธาน ศ.พ.ก. เข้ามาร่วมขับเคลื่อนโครงการฯ ครั้งนี้ด้วย

สำหรับการขับเคลื่อนโครงการฯ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมดำเนินการนั้น นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้บันทึกผลการสำรวจความต้องการเบื้องต้นของเกษตรกร ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00 น. มีผู้สนใจ จำนวน 71,984 ราย พื้นที่ 653,316.75 ไร่ แบ่งเป็น พื้นที่ในเขตชลประทาน 147,871.25 ไร่ และ นอกเขตชลประทาน 505,445.50 ไร่ โดย จังหวัดที่มีพื้นที่เกษตรกร สนใจมากที่สุด 4 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก อุบลราชธานี และ นครสวรรค์ ตามลำดับ และยังคงมีเกษตรกร ในพื้นที่เป้าหมาย ให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำ ให้ เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ ในพื้นที่ 33 จังหวัด ดำเนินการสนับสนุนการทำงานอย่างเต็มที่ และพร้อมให้ความร่วมมือขับเคลื่อนการทำงาน ร่วมกับกรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ ธ.ก.ส

ในการในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พัฒนาระบบสารสนเทศในการบันทึกข้อมูลและประมวลผลข้อมูล เพื่อความถูกต้องและลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลตามเงื่อนไขโครงการ

บรรยายหัวข้อ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Application) เพื่อบริหารศัตรูมันสำปะหลังยุคเกษตร 4.0 แปลงใหญ่มันสำปะหลังหัวขบวน โดยนายพรชัย ทุราช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 นายพรชัย ทุราช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ร่วมบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในงาน “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายเทคโนโลยี” ณ หมู่ที่ 9 ตำบลทรงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
โดยมีประเด็นในการบรรยาย ดังนี้
– จากอดีดถึงปัจจุบัน thailand 4.0
– แหล่งข้อมูลการเตือนภัยและบริหารจัดการศัตรูมันสำปะหลัง
– สถานีตรวจวัดสภาพอากาศเพื่อการเกษตรในการตรวจวัดสภาพอากาศ
– สาธิตการใช้งานแอพพลิเคชั่น Farmcheck เตือนภัยพิบัติศัตรูพืช และแหล่งการผลิตการตลาด

นางสุวรรณี ศิริรัตนภิญโญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ และทีมงาน เข้าร่วม ประชุมการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ สมาชิกรัฐวิสาหกิจชุมชนและแปลงใหญ่ ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี และ สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561

นางสุวรรณี ศิริรัตนภิญโญ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ และทีมงาน เข้าร่วม ประชุมการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ สมาชิกรัฐวิสาหกิจชุมชนและแปลงใหญ่ ที่ สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี และ สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561มีวัตถุประสงค์เพื่อเสนอแนะ แนวทางในการดำเนินงานให้มีความชัดเจน ถูกต้อง และตรงกับความต้องการของผู้ปฏิบัติงาน ในประเด็น การบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ สมาชิกรัฐวิสาหกิจชุมชนและแปลงใหญ่ ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด นนทบุรี และ ปทุมธานี

S__155320323
S__155320324
S__155320325
S__155320326

ท่านอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกิจกรรมอำปลูกต้นรวงผึ้ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการนี้ ท่านรองดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ร่วมกิจกรรมด้วย ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่ และวิศวกรรมเกษตร เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีของเจ้าหน้าที่ที่ทีต่อพระองค์

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในนามของกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานเปิดตัว Thailandpostmart.com ของบริษัทไปรษณีย์ไทยร่วมกับบริษัทบีอีซี-เทโร และกระทรวงดิจิทัลและความมั่นคง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ ไปรษณีย์กลาง (บางรัก)

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว Thailandpostmart.com ซึ่งเป็นความร่วมมือโดย บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด กระทรวงดิจิทัล และบริษัทบีอีซีเทโร โดยงานจัดขึ้น ณ ไปรษณีย์กลาง (บางรัก) โดยไทยแลนด์โพสท์มาร์ทเป็นตลาดอิเล็กทรอนิกส์กลาง (E-marketplace) สื่อกลางระหว่างผู้ซื้อ และผู้ขาย ซึ่งเป็นสินค้าที่ผลิตโดยคนไทย เพื่อส่งเสริมการเติบโตของตลาดภายในประเทศ และในอนาคตก็จะมีความร่วมมือกันระหว่างบริษัทไปรษณีย์ไทย และกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อส่งเสริมให้เป็นช่องทางการขายสินค้าทางเลือกของกลุ่มเกษตรกรแต่ละกลุ่มที่อยู่ในความดูแลของกรมส่งเสริมการเกษตร เช่น กลุ่ม Young Smart Famer  กลุ่ม Smart Famer กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ฯลฯ และถือเป็นทางเลือกให้กับผู้ซื้อสินค้าได้รับความสะดวกสบายในการสั่งซื้อ และขนส่งสินค้าผ่านบริการของไปรษณีย์กว่า 5,000 จุดทั่วประเทศไทย

1 2