นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้มอบนโยบายและติดตามปัญหาอุปสรรคในการทำงานในพื้นที่ พร้อมทั้งซักซ้อมความเข้าใจการเยียวยาเกษตรกรและการอุทธรณ์เงินเยียวยาของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันที่ 19 พ.ค 63

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีฯ นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มอบนโยบายและติดตามปัญหาอุปสรรคในการทำงานในพื้นที่ พร้อมทั้งซักซ้อมความเข้าใจถึงการเยียวยาเกษตรกรและการอุทธรณ์เงินเยียวยาของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล ด้วย WebEx กับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัด
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

ปรับปรุงคู่มือการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2563/64 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำคู่มือและแนวทางการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563/64 ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำคู่มือและแนวทางการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563/64 ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ จำนวน 50 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมกันให้ความคิดเห็นและยกร่างคู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563/64 ให้ง่ายและชัดเจนต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยนางสาวจารุพรรธน์ เพ็งจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้เข้าร่วม “ งาน Kick off …จ่ายเงินประกันรายได้ชาวนา” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63 รอบที่ 1 และภายในงานยังมีกิจกรรมเปิดตัวการจ่ายเงินเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยนางสาวจารุพรรธน์ เพ็งจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวณิวัฒนา ตั้งชนม์จำรัส นักสถิติ ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63 รอบที่ 1 และโครงการสร้างการรับรู้การประกันรายได้ชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-2563 ณ เทศบาลตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และแนวทางการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63 รอบที่ 1 และโครงการสร้างการรับรู้การประกันรายได้ชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-2563 รวมถึงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และแนะนำการใช้งานแอปพลิเคชัน farmbook ให้แก่เกษตรกรรายเดิม และทำการเกษตรในพื้นที่เดิม สามารถขึ้นทะเบียนได้ด้วยตนเอง

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยนางสาวจารุพรรธน์ เพ็งจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวณิวัฒนา ตั้งชนม์จำรัส นักสถิติ ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างการรับรู้โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63 (รอบที่ 1) ณ โรงแรมเทรเซอร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยได้ชี้แจงหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร รวมถึงแนะนำการใช้งานแอปพลิเคชัน farmbook ให้แก่เกษตรกรรายเดิม และทำการเกษตรในพื้นที่เดิม สามารถขึ้นทะเบียนได้ด้วยตนเอง

อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2562 วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

กรมส่งเสริมการเกษตรมอบหมาย นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร และนายธงอาจ จันทร์แดง ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช เป็นวิทยากรบรรยายการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 จัดขึ้น ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรในการรองรับมาตรการประกันรายได้ โครงการจิตอาสาช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบภัย ใน 21 จังหวัด ผ่านระบบ Video Conference วันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น.

เมื่อวันอังคารที่ 17 กันยายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมปฏิบัติการส่งเสริมการเกษตร นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรในการรองรับมาตรการประกันรายได้ โครงการจิตอาสาช่วยเหลือพื้นที่ที่ประสบภัย ใน 21 จังหวัด และการช่วยเหลือเกษตรกร กรณีประสบภัยพิบัติ โดยเน้นการใช้ภาพดาวเทียมช่วยตรวจสอบพื้นที่เสียหาย ผ่านระบบ Video Conference ร่วมกันสำนักงานส่งเสริมการเกษตรเขต ทั้ง 6 เขต และสำนักงานเกษตรจังหวัดทั้ง 77 จังหวัด พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่าน ssnet

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มอบหมายให้ นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ เป็นวิทยากร ในโครงการอบรมความรู้ประกันภัย ประจำปี 2562 ที่จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มอบหมายให้ นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่องการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตกร ในโครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2562 จัดขึ้น ณ โรงแรมสุนย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) กำหนดการจัดอบรมในครั้งต่อไป อีก 2 ครั้ง

  1. วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ที่จังหวัดนครพนม
  2. วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มอบหมายให้ นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ เป็นวิทยากร ในโครงการอบรมความรู้ประกันภัย ประจำปี 2562 ที่จังหวัดขอนแก่น ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มอบหมายให้ นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อเรื่องการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตกร ในโครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2562 จัดขึ้น ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) กำหนดการจัดอบรมในครั้งต่อไป อีก 3 ครั้ง คือ

  • วันที่ 19 มิถุนายน 2562 ที่จังหวัดอุบลราชธานี
  • วันที่ 26 มิถุนายน 2562 ที่จังหวัดนครพนม
  • วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายรังสี มุลิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ร่วมเป็นวิทยากรการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562 ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562

1 2