วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและกำกับดูแลข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุม 4/1 กรมส่งเสริมการเกษตร และผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Application

โดยมีนางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และตัวแทนหน่วยงานส่วนกลางเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือในประเด็นเกษตรพันธสัญญา และเกษตรกรรมยั่งยืน ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มทะเบียนเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

โดยเป็นการหารือเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานสนับสนุนเกษตรกรในการทำเกษตรพันธสัญญาและเกษตรกรรมยั่งยืน โดยเจ้าหน้าที่ของ
กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักร่วมวางแนวทางดำเนินงานต่าง ๆ ได้แก่ แนวทางส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตร
อย่างมีคุณภาพในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจเกษตรจะต้องซื้อผลผลิตในราคาที่เป็นธรรมตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ทำให้เกษตรกร
มีรายได้ที่มั่นคง รวมทั้งวางแผนจัดทำข้อมูลผู้ทำเกษตรกรรมยั่งยืนอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย เกษตรกรที่ทำการเกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ เกษตรธรรมชาติ เกษตรทฤษฎีใหม่ และวนเกษตรหรือไร่นาป่าผสม โดยกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนของการทำการเกษตรในแต่ละรูปแบบ เพื่อให้การเกษตรของไทยได้รับการยอมรับในระดับสากล ตลอดจนเพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการประกอบอาชีพการเกษตรของตนอย่างสูงสุด

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ร่วมติดตามคณะรัฐมนตรี โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรและติดตามการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและมาตรการคู่ขนาน ปีการผลิต 2564/65 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ ตลาดกลางสินค้าเกษตรสุพรรณบุรี ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับเงินโอนโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 รอบที่ 1
จำนวน 38,717 ราย เป็นจำนวนเงิน 829,808,027.98 บาท และมีเกษตรกรได้รับเงินโอนโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 จำนวน 59,674 ราย เป็นจำนวนเงิน 883,126,641.75 บาท สำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันรายได้ เกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 กับกรมส่งเสริมการเกษตร และต้องแจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว
เพื่อใช้เป็นข้อมูลช่วงเวลาที่เกษตรกรจะได้รับสิทธิชดเชย โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะจัดส่งข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
จำแนกตามช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยวและคำนวณปริมาณผลผลิต โดยใช้พื้นที่ทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวแต่ละชนิดคูณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เป็นปริมาณผลผลิตที่ต้องชดเชย แต่ต้องไม่เกินปริมาณที่กำหนด ส่งให้ ธ.ก.ส. เพื่อเป็นข้อมูลในการจ่ายเงิน ในส่วนของกิจกรรมและนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในงาน กรมส่งเสริมการเกษตรได้ร่วมจัดนิทรรศการการปลูกพืชหลังนา พร้อมแจกต้นกล้า พริก มะเขือ และกล้วย
จำนวน 2,500 ชุด แก่เกษตรกรและผู้เข้าร่วมงานวันที่ 16 ต.ค. 64 นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผอ.กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ร่วมชี้แจงโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร ปี 2564/65 และมาตรการคู่ขนาน ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

วันที่ 16 ต.ค. 64 นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผอ.กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ร่วมสัมมนาเสริมสร้างความรู้และประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร ปี 2564/65 และมาตรการคู่ขนาน ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีผู้แทนจากกรมการค้าภายใน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และการยางแห่งประเทศไทย ร่วมในการสัมมนาในครั้งนี้

วันที่ 15 ต.ค. 64 นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผอ.กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ร่วมชี้แจงโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร ปี 2564/65 และมาตรการคู่ขนาน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

วันที่ 15 ต.ค. 64 นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผอ.กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ร่วมสัมมนาเสริมสร้างความรู้และประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร ปี 2564/65 และมาตรการคู่ขนาน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมีผู้แทนจากกรมการค้าภายใน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และการยางแห่งประเทศไทย ร่วมในการสัมมนาในครั้งนี้ด้วย

นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผอ.กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ร่วมชี้แจงติดตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรสินค้าเกษตร ปี 2564 ร่วมกับกรมการค้าภายใน ผู้แทนการยางแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 นายวิชัย โภชนกิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ร่วมกับรองอธิบดีกรมการค้าภายใน (นางสาวพัชรี พยัควงษ์) ผู้แทนการยางแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อชี้แจงและติดตามโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร ปีการผลิต 2563/64 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมบุรีสรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ การดำเนินโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรตามนโยบายที่รัฐบาลแถลงไว้ต่อรัฐสภาในปี 2 โดย นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผอ.กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ร่วมชี้แจงติดตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรสินค้าเกษตร ปี 2564 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และเชิญชวนพี่น้องเกษตรให้มาแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันและให้ถือเป็นหน้าที่ของเกษตรกรที่ต้องรักษาสิทธิของตนเอง ให้มีข้อมูลเกษตรกรพร้อมสำหรับการเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ปี 2564 รวมถึงโครงการมาตรการภาครัฐต่างๆ อื่นอีกด้วย

บรรยายโครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรม ณ เวลา  อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นายอรุณชัย ศิริทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร และนายธงอาจ จันทร์แดง ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช
กองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ร่วมการบรรยายใน หัวข้อ การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร การขอรับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง และร่วมการเสวนาแนวทางการปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรคของโครงการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. นางกุลฤดี พัฒนอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานประชุมชี้แจงโครงการประกันภัยข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563 ร่วมกับหน่วยงานภาคี

นางกุลฤดี พัฒนอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานประชุมชี้แจงโครงการประกันภัยข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563 โดยมีนางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยกองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับหน่วยงานภาคี ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมประกันวินาศภัยไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมชี้แจงในครั้งนี้ ผ่านระบบ Video Conference ระบบ Webex และถ่ายทอดสดทาง ssnet ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

บรรยายโครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร และนายธงอาจ จันทร์แดง ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช กองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ร่วมการบรรยายใน หัวข้อ การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร การขอรับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง และร่วมการเสวนาแนวทางการปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรคของโครงการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้มอบนโยบายและติดตามปัญหาอุปสรรคในการทำงานในพื้นที่ พร้อมทั้งซักซ้อมความเข้าใจการเยียวยาเกษตรกรและการอุทธรณ์เงินเยียวยาของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันที่ 19 พ.ค 63

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีฯ นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มอบนโยบายและติดตามปัญหาอุปสรรคในการทำงานในพื้นที่ พร้อมทั้งซักซ้อมความเข้าใจถึงการเยียวยาเกษตรกรและการอุทธรณ์เงินเยียวยาของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล ด้วย WebEx กับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัด
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

1 2 3