นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผอ.กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ร่วมชี้แจงติดตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรสินค้าเกษตร ปี 2564 ร่วมกับกรมการค้าภายใน ผู้แทนการยางแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 นายวิชัย โภชนกิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ร่วมกับรองอธิบดีกรมการค้าภายใน (นางสาวพัชรี พยัควงษ์) ผู้แทนการยางแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อชี้แจงและติดตามโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร ปีการผลิต 2563/64 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมบุรีสรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ การดำเนินโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรตามนโยบายที่รัฐบาลแถลงไว้ต่อรัฐสภาในปี 2 โดย นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผอ.กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ร่วมชี้แจงติดตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรสินค้าเกษตร ปี 2564 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และเชิญชวนพี่น้องเกษตรให้มาแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันและให้ถือเป็นหน้าที่ของเกษตรกรที่ต้องรักษาสิทธิของตนเอง ให้มีข้อมูลเกษตรกรพร้อมสำหรับการเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ปี 2564 รวมถึงโครงการมาตรการภาครัฐต่างๆ อื่นอีกด้วย

บรรยายโครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรม ณ เวลา อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรม ณ เวลา  อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี นายอรุณชัย ศิริทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร และนายธงอาจ จันทร์แดง ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช
กองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ร่วมการบรรยายใน หัวข้อ การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร การขอรับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง และร่วมการเสวนาแนวทางการปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรคของโครงการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. นางกุลฤดี พัฒนอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานประชุมชี้แจงโครงการประกันภัยข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563 ร่วมกับหน่วยงานภาคี

นางกุลฤดี พัฒนอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานประชุมชี้แจงโครงการประกันภัยข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2563 โดยมีนางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยกองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับหน่วยงานภาคี ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) สมาคมประกันวินาศภัยไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ร่วมชี้แจงในครั้งนี้ ผ่านระบบ Video Conference ระบบ Webex และถ่ายทอดสดทาง ssnet ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

บรรยายโครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมดุสิตธานี หัวหิน อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสาร และนายธงอาจ จันทร์แดง ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช กองแผนงาน กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ร่วมการบรรยายใน หัวข้อ การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร การขอรับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง และร่วมการเสวนาแนวทางการปฏิบัติ ปัญหาและอุปสรรคของโครงการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้มอบนโยบายและติดตามปัญหาอุปสรรคในการทำงานในพื้นที่ พร้อมทั้งซักซ้อมความเข้าใจการเยียวยาเกษตรกรและการอุทธรณ์เงินเยียวยาของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันที่ 19 พ.ค 63

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีฯ นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มอบนโยบายและติดตามปัญหาอุปสรรคในการทำงานในพื้นที่ พร้อมทั้งซักซ้อมความเข้าใจถึงการเยียวยาเกษตรกรและการอุทธรณ์เงินเยียวยาของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล ด้วย WebEx กับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัด
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

ปรับปรุงคู่มือการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2563/64 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำคู่มือและแนวทางการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563/64 ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำคู่มือและแนวทางการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563/64 ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ จำนวน 50 คน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมกันให้ความคิดเห็นและยกร่างคู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563/64 ให้ง่ายและชัดเจนต่อการปฏิบัติงานในพื้นที่

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยนางสาวจารุพรรธน์ เพ็งจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้เข้าร่วม “ งาน Kick off …จ่ายเงินประกันรายได้ชาวนา” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63 รอบที่ 1 และภายในงานยังมีกิจกรรมเปิดตัวการจ่ายเงินเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยนางสาวจารุพรรธน์ เพ็งจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวณิวัฒนา ตั้งชนม์จำรัส นักสถิติ ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63 รอบที่ 1 และโครงการสร้างการรับรู้การประกันรายได้ชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-2563 ณ เทศบาลตำบลเทพนคร อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร โดยได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และแนวทางการดำเนินงานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63 รอบที่ 1 และโครงการสร้างการรับรู้การประกันรายได้ชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-2563 รวมถึงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และแนะนำการใช้งานแอปพลิเคชัน farmbook ให้แก่เกษตรกรรายเดิม และทำการเกษตรในพื้นที่เดิม สามารถขึ้นทะเบียนได้ด้วยตนเอง

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยนางสาวจารุพรรธน์ เพ็งจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวณิวัฒนา ตั้งชนม์จำรัส นักสถิติ ได้เข้าร่วมการประชุมชี้แจงเพื่อสร้างการรับรู้โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63 (รอบที่ 1) ณ โรงแรมเทรเซอร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย โดยได้ชี้แจงหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร รวมถึงแนะนำการใช้งานแอปพลิเคชัน farmbook ให้แก่เกษตรกรรายเดิม และทำการเกษตรในพื้นที่เดิม สามารถขึ้นทะเบียนได้ด้วยตนเอง

อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2562 วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

กรมส่งเสริมการเกษตรมอบหมาย นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร และนายธงอาจ จันทร์แดง ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช เป็นวิทยากรบรรยายการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 จัดขึ้น ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

1 2 3