อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ได้เปิดโครงการ อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2562 จัดขึ้น ณ โรงแรมน่านกรีนเลควิว รีสอร์ท จังหวัดน่าน โดยมีนายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ นายธงอาจ จันทร์แดง ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช กองแผนงาน  เข้าร่วมพิธีเปิดและบรรยายในหัวข้อเรื่องการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและยื่นแบบการขอรับความช่วยเหลือตามแบบ กษ 01

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นายอรุณชัย ศิริทรัพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายประพนธ์ จิ้วจิ้น นักสถิติ และนางสาวอรพิน นิชำนาญ นักวิชาการเกษตร ร่วมเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมทะเบียนเกษตรกร ปี 2562 ณ ห้องประชุมราชาบุรี สถาบันการพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ตำบลเกาะพลับพลา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ได้เปิดโครงการ “อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2562 จัดขึ้น ณ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร และนายธงอาจ จันทร์แดง ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมพิธีเปิดและบรรยายในหัวข้อเรื่อง การขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและยื่นแบบการขอรับความช่วยเหลือตามแบบ กษ 01

อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ได้เปิดโครงการ “อบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2562 จัดขึ้น ณ โรงแรมเจ้าพระยาธารา ริเวอร์ไซด์ จังหวัดชัยนาท โดยมี นางอาธิดา รักวงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ นางสาวณิวัฒนา ตั้งชนม์จำรัส นักสถิติ และนายธงอาจ จันทร์แดง ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมพิธีเปิดและบรรยายในหัวข้อเรื่อง การขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและยื่นแบบการขอรับความช่วยเหลือตามแบบ กษ 01

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีลงนาม ในบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุน “การจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อใช้กำหนดและติดตามประเมินผลการจัดสวัสดิการภาครัฐ และการนำระบบบริหารจัดการข้อมูลแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytic Platform : TPMAP) มาใช้ใน การบริหารราชการแผ่นดิน” เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เวลา 14.30 น.

            

 

 

                 » Read more

การแถลงข่าว การทำประกันภัยพืชผลในโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมที่ 7 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร

เอกสารแนบ

 

การขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและการยื่นแบบขอรับความช่วยเหลือตามแบบ กษ01 ในโครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี ประจำปี 2561

นางพรรณาภา   ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มอบหมายให้นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ รักษาราชการผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ร่วมเป็นวิทยากร “การขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและการยื่นแบบขอรับความช่วยเหลือตามแบบ กษ01 ในโครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี ประจำปี 2561 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ในวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 ช่วงเวลา 13.50-14.40 น. ณ ห้องทองอินทรา ชั้น 2 โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัดพัทลุง

 

1 2 3