เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มอบหมายให้นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธาน พร้อมด้วยนางสาวยุพา แซ่ชื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร และผู้แทนกองสำนักเข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและกำกับดูแลข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ในการขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่จะดำเนินการในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ทีมงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการติดตามงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ และสำรวจความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ใช้สนับสนุนการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ในระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2564 ในพื้นที่ 5 จังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน น่าน พะเยา

การประชุมการประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านเกษตร ครั้งที่ 1 / 2564 นายกีรเดช โรจน์กิจอนันต์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ได้เข้าร่วมการประชุมการประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านเกษตร ครั้งที่ 1 / 2564 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห้อง123

โดยมีนายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการปรชุม ซึ่งมีการคาดการณ์สถานการณ์ในช่วงฤดูฝน ปี 2564 คาดว่าฝนจะเริ่มตกเร็วขึ้นกว่าปกติ ในช่วงกลางเดือนเมษายน – พฤษภาคม ก่อนจะเว้นช่วงในช่วงเดือนมิถุนายน ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนจะเกิดขึ้นต่อภาคการเกษตร กระทรวงเกษตรฯ จึงได้เตรียมการจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านเกษตร ในช่วงฤดูฝน ปี 2564 โดยได้ขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกันวางแผนการเพาะปลูกพืชฤดูฝน ปีการผลิต 2564 ตลอดจนให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกันร่างแผนป้องกันและเผชิญเหตุอุทกภัยด้านการเกษตร ในเรื่องของการป้องกันและลดผลกระทบ การเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุ ตลอดจนการฟื้นฟูและดูแลหลังเกิดภัย โดยการเตรียมการจัดทำแผนดังกล่าว สำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานราชการ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านเกษตร และเตรียมการให้ความช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2564 ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การประชุมหารือประเด็นประชาสัมพันธ์ เมื่อ วันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 4/2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานร่วมกับ กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร และกองขยายพันธุ์พืช

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ออกติดตามงานภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2564 โดยมีผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานเกษตรอำเภอร่วมด้วย

การติดตามประกอบด้วย ประเด็น
1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊ค
2. โครงการประกันรายได้เกษตรกร ปี 2563/64 (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ / มันสำปะหลัง)
โดยอำเภอที่เข้าร่วม ได้แก่ ปากช่อง สูงเนิน ครบุรี หนองบุญมาก พิมาย ปักธงชัย โชคชัย ด่านขุนทด เมืองนครราชสีมา

นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุมโครงการความร่วมมือส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ “ระบบการบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (Handy Sense)” ผ่านระบบการประชุม zoom เมื่อวันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. จัดโดยกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

โดยมีนางปาลลิน พวงมี ผู้อำนวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร

กลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ออกติดตามงานภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2564 โดยมีผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานเกษตรอำเภอร่วมด้วย

การติดตามประกอบด้วย ประเด็น
1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชันฟาร์มบุ๊ค
2. โครงการประกันรายได้เกษตรกร ปี 2563/64 (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ / มันสำปะหลัง)
3. ชี้แจงแนะนำระบบบริการข้อมูลเกษตรกรส่วนบุคคล (Personalize Data)

โดยมี เจ้าหน้าจากสำนักงานเกษตรอำเภอเมือง สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านฝาง และคณะทีมงานผู้พัฒนาระบบ บริการข้อมูลเกษตรกรส่วนบุคคล (Personalize Data) จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เข้าร่วมด้วย

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมการประชุมชี้แจงโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม และ ผู้แทนจากหน่วยงานภาคี และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Video conference และ Zoom เพื่อทำความเข้าใจและเตรียมพร้อมขับเคลื่อนโครงการฯ พร้อมเร่งรัดให้เกษตรกรแปลงใหญ่จดทะเบียนนิติบุคคลและทบทวนโครงการ ภายใน 31 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร (OR) ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร และนายประพนธ์ จิ้วจิ้น นักสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้แทนเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินตามมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับเกลือทะเล ครั้งที่ 2-2/2564 โดยมีนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม Operation Room ชั้น 2 กรมส่งเสริมการเกษตร

ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาแนวทางการดำเนินงานการตรวจประเมินมาตรฐานสินค้าเกษตรสำหรับเกลือทะเลตามร่างคู่มือการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedure (SOP) การตรวจรับรองแหล่งผลิต GAP การทำนาเกลือและเกลือทะเลธรรมชาติ โดยพิจารณาปรับและลดกระบวนการขั้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ให้กระชับ รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีมติให้มอบฝ่ายลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ปรับแก้ร่างคู่มือฯ ตามมติที่ประชุมให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 มีนาคม 2564 คาดว่าจะประกาศใช้ภายในเดือน มีนาคม 2564 เพื่อให้การดำเนินงานทันต่อฤดูการผลิตของเกษตรกรต่อไป

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน และนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference

มีประเด็นสำคัญในที่ประชุม ดังนี้

1. ให้กรมการข้าว และกรมวิชาการเกษตร ปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาความเสียหาย อาทิ ลักษณะการเกิดภัย ระยะเวลาที่ได้รับผลกระทบ หรือลักษณะความเสียหายในแต่ละชนิดพืช ให้ครบถ้วน ชัดเจน 2. จากการนำเสนอผลการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการตรวจสอบพื้นที่เสียหายจากอุทกภัย ของ 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย สถาบันวิจัยเศษฐกิจป๋วยอึ๊งภากรณ์ Gistda กรมส่งเสริมการเกษตร และบริษัท Skymap Global ที่มี Model และวิธีการตรวจสอบพื้นที่เสียหายจากภัย ซึ่งจะส่งผลให้เกษตรกรผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือที่รวดเร็วขึ้น จึงกำหนดนัดหมายประชุมร่วมกันทั้ง 4 หน่วยงาน รวมถึงสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สป.กษ. เพื่อหารือแนวทางการทำงานในเชิงเทคนิคร่วมกันต่อไป

1 2 3 19