ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าร่วมพิธิถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธิถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมี นายเศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตร (ปฏิบัติหน้าที่) และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมในพิธีดังกล่าว
สำหรับกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมจัดนิทรรศการในหัวข้อ “นวัตกรรมเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”
เป็นนิทรรศการจำลองการทำการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถผลิตอาหาร
ที่มีคุณภาพและพอเพียงต่อความต้องการในครอบครัว โดยนำนวัตกรรมการเกษตรมาประยุกต์ใช้เพื่อให้สะดวก
ในการดูแลรักษา ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารพิษ ได้แก่ การปลูกผักเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน (Aquaponics) ปลูกผักยกแคร่ และการใช้ระบบการให้น้ำอัจฉริยะ ให้ประชาชนที่สนใจนำความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพของตนเองได้เป็นอย่างดี

วันที่ 25 พ.ย. 62 นางอนงค์นาฏ ศรีรัตนา เป็นวิทยากรสอนการใช้งานแอปพลิเคชันท่องเที่ยวเชิงเกษตรและระบบท่องเที่ยวเชิงเกษตรพร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแอปพลิเคชันท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5

ศสท.สำรวจและเก็บข้อมูลการใช้แอปพลิเคชัน Farmbook ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการใช้งานอื่นๆ ร่วมกับทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ หมู่ 9 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จ.นนทบุรี

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562  นางอนงค์นาฏ ศรีรัตนา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล พร้อมด้วยนายกฤษณะ พูลทรัพย์ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นายปาณัสม์ จรูณรัตน์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ น.ส.ปิยะพร ชึลเลอร์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ นายมาโนช ระรวยรส หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนายภฤศ พรแสงพิรุณ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช
เกษตรกรตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ ได้ลงพื้นที่สำรวจ และเก็บข้อมูลการใช้แอปพลิเคชัน Farmbook ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อนำปัญหาและอุปสรรคจากการใช้แอปพลิเคชันดังกล่าว มาปรับปรุงด้านการใช้งานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมประชาสัมพันธ์มติยกเลิกการใช้ 3 สาร (ไกลโฟเซต พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส) ที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 นี้ ให้เกษตรกรได้รับทราบ ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ หมู่ 9 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จ.นนทบุรี

นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ ร่วมประชุมและให้การต้อนรับ Datum Dr. Abdul Aziz S.A. Kadir ประธาน Confexhub Group พร้อมคณะ ในการเตรียมการจัดงาน Agriculture 4.0 Conference and Exhibition และเชิญชวนให้กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมแสดงผลงานการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรในปัจจุบัน ซึ่งจัดขึ้นใน ระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2562 ณ โรงแรมโนโวเทล สุขุมวิท20 กรุงเทพฯ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมนำเสนอการขึ้นทะเบียนเกษตรกร การใช้งานแอปพลิเคชัน FARMBOOK และการจัดทำผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล ในการแถลงข่าว การขึ้นทะเบียนเกษตรกร สู่การจัดทำผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม7 อาคาร 1 ชั้น5 กรมส่งเสริมการเกษตร

โดยนายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้นำทีมการแถลงข่าวดังกล่าว ในการนี้ นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้กล่าวถึงการพัฒนาระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรสู่อนาคต และนางพรรณาภา ปรัญชาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้กล่าวถึงความเป็นมาของการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ตั้งแต่ปี 2545 และมีวิวัฒนาการจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ นายวรวุฒิ อ้อยหวานได้นำเสนอ การใช้งานแอปพลิเคชัน FARMBOOK สำหรับเกษตรกร ที่สะดวกรวดเร็วตรวจสอบได้ และนางสิริลักษณ์ น้อยเคียง ได้นำเสนอถึงการประยุกต์ข้อมูลการวาดผังแปลงดิจิทัลจากระบบทะเบียนเกษตรกร สู่การนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างต่างๆ

ภาพ / กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

ศสท. ร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าและภายในบริเวณอาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 นายพรชัย ทุราช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ นางสาวอุษณา หวาหาบ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน นายกฤษฎา ธรรมสิทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นางสาวณิวัฒนา ตั้งชนม์จำรัส นักสถิติ นายพิริยะ ไหมสมบุญ นักสถิติ และนายสมศักดิ์ ฉิมช้าง เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 โดยร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านหน้าและภายในบริเวณอาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมประชุม คณะอนุกรรมการปฏิบัติงานความร่วมมือระหว่างกรมวิชาการเกษตร กับ กรมส่งเสริมการเกษตร ตามระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช (GAP พืช) ภาคใต้ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกระบี่ อ.เมือง จ.กระบี่

โดยมี นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และ ดร. จิระ สุวรรณประเสริฐ ผอ. สวพ.เขตที่ 8 ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร ในภาคใต้ รวมถึง นายสุพิศ จิตรภักดี ผอ.สสก. ที่ 5 รวมถึงเกษตรจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ ร่วมประชุมเพื่อกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานพัฒนาเกษตรกร เข้าสู่มาตรฐาน GAP ร่วมกัน ทั้งนี้ ยังได้พูดคุยในประเด็นเชื่อมโยง ฐานข้อมูล GAP online อีกด้วย

ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์