การประชุมมาตรการควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด(Fall armyworm)และการอบรมเกษตรกรตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี ผ่านระบบ video conference เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 62

โดยนายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานการประชุมผ่านระบบ video conference ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบิติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 พร้อมทั้ง นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ นายทวีพงศ์ สุวรรณโร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย เข้าร่วมชี้แจง

สรุปประเด็นที่สำคัญคือ
1.สถานการณ์การระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดหลายจุดและผลกระทบที่เกิดขึ้น
2.วิธีการป้องกันกำจัดตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรอย่างถูกต้องโดยการใช้สารเคมี/ชีววิธี
3.แนวทางการรับมือการระบาดในการเพาะปลูกช่วงฤดูฝน
4.การอบรมเกษตรกรตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี

กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ ภาพ

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ทำพิธีเปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี สดุดีจอมราชา ณ ห้องประชุมกรม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ในการนี้ เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพิธีบรมราชาภิเษก ด้วย

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมอบรมในเรื่องของ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยทีมวิทยากรจากหลักสูตร จิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๒/๖๑ “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

โดยนายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ บรรยายให้ความรู้เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อปลูกจิตสำนึก ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รับรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างลึกซึ้ง โดยที่บูรพกษัตริย์ไทยได้ทรงเสียสละเพื่อปกปักรักษาเอกราชของชาติไทยตราบจนปัจจุบัน 
ภาพ : กลุ่มโสตทัศนอุปกรณ์

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการรองรับการจัดทำ ระบบ web service สำหรับการจำกัดการใช้สารเคมี 3 สาร พาราควอต ไกลโฟเซส และ คลอร์ไพริฟอส ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยมี นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้แทนจาก กรมวิชาการเกษตร การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ร่วมกันหารือแนวทางการปฏิบัติ และการจำกัดการซื้อสารเคมีผ่านระบบออนไลน์อย่างเป็นขั้นตอนต่อไป ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วย นางรติยง บาโกะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ นายสราวุธ วงศ์ทรัพย์สิน นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ และนางสาวชมภู่ สนนุช เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562

คณะข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมรับเสด็จเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 โดยนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำคณะข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 100 คน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ บริเวณถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ข้าราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมด้วย จำนวน 5 คน ได้แก่ 1) นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ 2) นายรุ่งศิริ ประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 3) นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร 4) นางอนงค์นาฏ ศรีรัตนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ และ 5) นายกฤษณะ พูลทรัพย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนางสาวยุพา แซ่ซือ ผู้เชียวชาญด้านสารสนเทศและส่งเสริมการเกษตร พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมยินดีเนื่องในโอกาสแต่งตั้งรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แก่ นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม และนายชาตรี บุนนาค

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนางสาวยุพา แซ่ซือ ผู้เชียวชาญด้านสารสนเทศและส่งเสริมการเกษตร พร้อมทีมงานเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมกิจกรรมรดน้ำและอวยพรผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรเนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562

โดยในช่วงเช้าได้ร่วมกิจกรรมใส่บาตรพระสงฆ์จำนวน 5 รูป จากนั้นร่วมขบวนแห่กลองยาว พร้อมทั้งรดน้ำผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับรางวัลการแต่งกายยอดเยี่ยม คือ รางวัล”เรียบ หรู ดูแพง ไม่แรงแต่แพงมาก”

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมด้วยนายวรวุฒิ อ้อยหวาน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล นางอาธิดา รักวงษ์ นายประพนธ์ จิ้วจิ้น และนางสาวจารุพรรธน์ เพ็งจันทร์ เข้าร่วมประชุมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

ซึ่งได้ติดต่อขอรับทราบรายละเอียดข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้วยแอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล (farmbook)  และแอปพลิเคชัน farmcheck เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการหามาตรการในการให้ความช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดย่อมย่อยทางด้านการเกษตร (SME) โดยผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ชี้แจงถึงที่มาของข้อมูล รายละเอียดข้อมูล รวมถึงมาตรการของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือเกษตรกร เช่น การช่วยเหลือประสบภัยธรรมชาติแก่เกษตรกร ทั้งนี้ จะมีการส่งข้อมูลบางส่วนซึ่งจะเป็นข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเป็นรายคนเพื่อให้ทางสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมศึกษาก่อน โดยมีแนวโน้มว่าในอนาคตทางกรมส่งเสริมการเกษตรและสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะทำความร่วมมือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในระดับหน่วยงานต่อไป

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร นำโดย นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เชิญแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

และลงนามถวายพระพร ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ตึกสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จากนั้น นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหารได้เชิญแจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

1 2 3 12