วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 โดยพิจารณาแนวทางการดำเนินงาน วางแผน ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร

โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ระบบข้อมูลสารสนเทศ ร่วมให้ข้อมูลในการประชุมชี้แจงคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม ในประเด็นผลการดำเนินงานการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เพื่อรองรับมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรจากผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) ตลอดจนหารือแนวทางแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร

โดยมีนายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรด้านส่งเสริมการผลิต เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตรการประชุมชี้แจงคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม ดังกล่าว โดยนายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ ประธานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 306 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศสท.) กรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเป็นหน่วยงานส่วนกลางที่ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลเกษตรกรทั้งหมด จากการบันทึกข้อมูลจากสำนักงานเกษตรอำเภอทั้งประเทศ เพื่อส่งรายชื่อเกษตรกรเข้าสู่กระบวนการคัดกรองเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 นางสาวยุพา แซ่ซื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดทำเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์ ผ่านระบบ VDO Conferrence

โดยมีท่านผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร ด.ร.เศรษฐพงษ์ เลขะวัฒนะ นางยุพา อินทราเวช ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด และสสก 1-6 เข้าร่วม เพื่อทำความเข้าใจในการคัดเลือกสินค้า แนวทางการบริหารจัดการเว็บไซต์และการรายงานของจังหวัด

วันที่ 22 เมษายน 2563 นางสาวยุพา แซ่ซื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร การประชุมเพื่อปรับปรุงวิธีการดำเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุม 4/1 – 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม

นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบ VDO Conference จากห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ วันพุธที่ 22 เมษายน 2563

โดยมีนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้แทนกรมฯเข้าประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย ครั้งที่ 4/2563 ผ่านระบบ VDO Conference จากห้องประชุม 123 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร) เป็นประธาน เพื่อติดตามความก้าวหน้าและการดำเนินการแก้ปัญหาเกลือทะเลไทย โดยประธานฯ ได้กำชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งขึ้นทะเบียนผู้ทำนาเกลือให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน

วันที่ 21 เมษายน 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการแถลงข่าวการชี้แจง ประเด็น “การขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ด้านพืช” พร้อมด้วยนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมให้ข้อมูล ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้านพืชของกรมส่งเสริมการเกษตร

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานในช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19

นางสาวยุพา แซ่ซื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ เพื่อส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ศสท. เข้าร่วมการประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร


โดยมีนายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยแล้งด้านการเกษตร ปี 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง ผลการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฯ ระดับกรม ระดับเขต ระดับจังหวัด ประเด็นการควบคุมติดตามผลการจัดตั้งศูนย์ฯ การรวบรวม รายงานข้อมูล และการใช้ประโยชน์ ข้อมูลทางวิชาการเพื่อประกอบการจัดทำคำแนะนำสร้างการรับรู้ การประชาสัมพันธ์ให้แก่เกษตรกรทราบ

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมประชุม ผ่านระบบ ACU Conference เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) รวมทั้งหารือแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร ตามมติคณะรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร

ในการนี้ นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมดังกล่าวพร้อมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร

1 2 3 15