วันที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 11.00 น. นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาสังเคราะห์องค์ความรู้แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดีเด่นและพิธีมอบรางวัลการประกวดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดีเด่นระดับประเทศ ปี 2565 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ & คอนเวนชั่น เขตหลักสี่ กรุงเทพ

โดยมีนางอนงค์นาฏ ศรีรัตนา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ร่วมเป็นคณะกรรมการในการพิจารณาการประกวดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดีเด่นระดับประเทศ ปี 2565

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุม แนวทางแก้ไขปัญหาการสวมสิทธิทุเรียนไทยเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ ร่วมกับคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้เแทนราษฎร ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

โดยมีนายประพนธ์ จิ้วจิ้น นักสถิติ ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วม เพื่อร่วมกำหนดแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหา การลักลอบนำทุเรียนที่ไม่ได้คุณภาพจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาสวมสิทธิทุเรียนไทยเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ เพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของทุเรียนไทย และช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนให้สามารถส่งออกทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมให้ข้อมูลข้อเท็จจริง และร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ดังนี้
1) แนวทางการส่งเสริมการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน และการขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐานแปลง GAP เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) มาตรการการติดตามและเฝ้าระวังในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการผลิตและเก็บเกี่ยวทุเรียนด้อยคุณภาพเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ 3) แนวทางการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานคุณภาพทุเรียนไทย เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ 4) แนวทางการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนคุณภาพเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ และการแก้ไขปัญหาการสวมสิทธิทุเรียนไทย โดยได้รับเกียรติจาก นายศักดินัย นุ่มหนู รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม เป็นประธานการประชุม
ข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ และ สำนักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสื่อมวลชน

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นางอนงค์นาฏ ศรีรัตนา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ร่วมประชุมคณะกรรมการประกวดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดีเด่น ปี 2565 ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม

เพื่อตัดสินผลการประกวดคลิปวิดีทัศน์นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประเภท 2 ประเภท ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดีเด่น ปี 2565 และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรยอดวิว YouTube สูงสุด ซึ่งผ่านการกลั่นกรองระดับเขตมาแล้ว โดยจะมีการประกาศผลการประกวดในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ต่อไป ข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ร่วมกิจกรรม ถาม-ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผ่านช่องทาง Facebook Live กรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่เวลา 10.00 -12.00 น.

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เป็นผู้แทนสูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน พร้อมทั้งผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร

ภาพ กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT

ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำทีมงานเจ้าหน้าที่ เข้าแสดงความยินดีและรับนโยบายจากนายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เนื่อในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็น รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร เข้าร่วมการประชุมหารือหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในการประกอบเกษตรกรรม โดยมี นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือแนวทางดำเนินการเรื่องการตีความกฎหมาย และวิธีการยกเว้นการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร (OR) กรมส่งเสริมการเกษตร

. เนื่องจากปัญหาของวิสาหกิจชุมชนตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเกษตรกร ที่ทำให้ต้องชำระภาษีในอัตราสูง ตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในการประกอบเกษตรกรรม
ข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และ นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่ โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ โดยมี นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางกานดาศรี ลิมปาคม รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ นายสยาม ลววิโรจน์วงศ์ ผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริหารภูมิสารสนเทศ เป็นพยาน เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2565 ที่ผ่านมา

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันจัดทำข้อมูลพื้นที่เกษตรกรรมโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ รวมถึงร่วมกันจัดทำพื้นที่ต้นแบบการบริหารจัดการส่งเสริมการเกษตร และเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เกิดการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและการบริหารจัดการการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระหว่างกัน และที่สำคัญทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานทั้งสองฝ่าย ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและด้านส่งเสริมการเกษตร และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ นับว่าสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้ความสำคัญกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาการเกษตรในปัจจุบันไปสู่การเกษตรอัจฉริยะหรือ Smart Agriculture เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่มุ่งสู่เกษตร 4.0 ผนวกกับมาตรการด้านการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ที่อาจสร้างความเสียหายให้กับพืชผลทางการเกษตร เช่น การใช้ภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต เป็นแผนที่ฐานประกอบการวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล และใช้เป็นหนึ่งในแผนที่ฐานในเว็บบริการข้อมูลแผนที่ส่งเสริมการเกษตร (ssmap) การร่วมกันพัฒนาโปรแกรมวาดแปลงในระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISAgro) การใช้ข้อมูลดาวเทียมตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว พื้นที่การเกษตรที่เสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง และติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เป็นต้น ถือเป็นการบูรณาการร่วมพัฒนา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยีและข้อมูลระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการร่วมกันนำเสนอข้อมูลการเกษตรที่เป็นข้อมูลเดียวกัน“ผลงานภายใต้โครงการนี้เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและ GISTDA ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ทั้ง การจัดทำและตรวจสอบข้อมูลพื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว หรือ พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและศัตรูพืชของพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และพืชอื่น ๆ นำไปสู่การศึกษาวิจัยและจัดทำการประเมินพื้นที่เกษตรที่เสี่ยงเสียหายจากภัยธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ Applications ด้านการบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่สำหรับงานส่งเสริมและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่ และนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและด้านส่งเสริมการเกษตร พร้อมดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นชอบร่วมกัน”

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 นางอนงค์นาฏ ศรีรัตนา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ร่วมประชุมชี้แจงการใช้งานระบบบริหารจัดการตลาดเกษตรกร(ร่วมเขียว) ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกลุ่ม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานตลาดเกษตรกร 77 จังหวัด และ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขต 1-6 ผ่านทางระบบ ZOOM

1 2 3 35