กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งรัดดำเนินการจัดทำการให้ความยินยอมการใช้คุกกี้ (Cookies Policy) บนเว็บไซต์ของตนเองและเว็บไซต์บริการข้อมูลภายใต้ กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยสามารถดาวน์โหลดโค้ดโปรแกรมหรือชุดคำสั่งจากคู่มือการติดตั้งการให้ความยินยอมการใช้คุกกี้ (Cookies Policy) ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผ่านช่องทางไลน์ DOAE COOKIES รายละเอียดตาม QR Code ด้านล่าง หรือโทรศัพท์หมายเลข 0 2940 6028 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1007/1567 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยนายรุ่งศิริ ประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร “การใช้ IT กับงานส่งเสริมการเกษตร” ให้กับนักบริหารส่งเสริมการเกษตรระดับต้น (นสต.) รุ่นที่ 5 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 นายรุ่งศิริ ประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตร นักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 7 ในหัวข้อ “เทคโนโลยีดิจิทัลในงานส่งเสริมการเกษตร” จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ในรูปแบบออนไลน์

นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ประชุมเพื่อหารือร่วมกับสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร และกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ในเรื่องของหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกกัญชง กัญชา ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำเว็บไซต์มือโปรด้วยโปรแกรม WordPress ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ กองพัฒนาเกษตรกร ณ ห้องประชุมกองพัฒนาเกษตรกร อาคาร 1 ชั้น 4 เมื่อวันที่ 7-8 มิถุนายน 2565 โดยทีมวิทยากรประกอบด้วย นายปฐม บุญทองนุ่ม เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นายธนวัฒน์ ลำไย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ มีผู้เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 12 คน

กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำเว็บไซต์มือโปรด้วยโปรแกรม WordPress ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานเกษตรอำเภอ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom เมื่อวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 โดยทีมวิทยากรประกอบด้วย นายปฐม บุญทองนุ่ม เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นายนนทกานต์ ตรันเจริญ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายธนวัฒน์ ลำไย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ มีผู้เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 34 คน

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายรุ่งศิริ ประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อควบคุมระบบการให้น้ำในแปลงปลูกไม้ผล

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 กรมส่งเสริมการเกษตร มอบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยนายรุ่งศิริ ประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ และนางอาธิดา รักวงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลและแนวทางการตอบ แบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565 ผ่านการประชุมออนไลน์

กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำเว็บไซต์มือโปรด้วยโปรแกรม WordPress ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ และสำนักงานเกษตรอำเภอ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom เมื่อวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 โดยทีมวิทยากรประกอบด้วยนายนนทกานต์ ตรันเจริญ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายปฐม บุญทองนุ่ม เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นายธนวัฒน์ ลำไย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ มีผู้เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 22 คน

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยนายรุ่งศิริ ประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร “การใช้ IT กับงานส่งเสริมการเกษตร” ให้กับนักบริหารส่งเสริมการเกษตรระดับต้น (นสต.) รุ่นที่ 4 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

1 2 3 5