ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2565) ของกลุ่มตรวจสอบภายใน

กรมส่งเสริมการเกษตรโดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประกาศยกเลิกการจำหน่ายพัสดุจำนวน 30 รายการ ในวันที่ 31 มีนาคม 2565

เอกสารแนบ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยนายรุ่งศิริ ประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ นายสราวุธ วงศ์ทรัพย์สิน นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ และนายศาตนันท์ ดวงนิล นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร พัฒนาทักษะการนำระบบ IT มาใช้ในงานส่งเสริมการเกษตรของเกษตรอำเภอในภาคใต้ ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2565

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 นายรุ่งศิริ ประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 1,2 ประจำปีงบประมาณ 2565 ในหัวข้อ “ระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนงานส่งเสริมการเกษตร” โดยดำเนินการฝึกอบรมรูปแบบออนไลน์ (Online Training)

กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำเว็บไซต์มือโปรด้วยโปรแกรม WordPress ให้แก่เจ้าหน้าที่ของกองส่งเสริมอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ผ่านระบบออนไลน์ Zoom เมื่อวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2565 โดยทีมวิทยากรประกอบด้วยนายปวเรศ ทองลอย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นายปฐม บุญทองนุ่ม เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ มีผู้เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 24 คน

กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำเว็บไซต์มือโปรด้วยโปรแกรม WordPress ให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร ผ่านระบบออนไลน์ Zoom เมื่อวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2565 โดยทีมวิทยากรประกอบด้วยนายปวเรศ ทองลอย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นายปฐม บุญทองนุ่ม เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ มีผู้เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 30 คน

นายรุ่งศิริ ประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้รับเชิญจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เรื่อง “การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในชีวิตประจำวัน และการทำงานส่งเสริมการเกษตร” เมื่อวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ในการจัดสัมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์ โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นเจ้าหน้าที่ในระดับจังหวัด เขต และศูนย์ปฏิบัติการในภาคเหนือ จำนวน 62 คน

นายรุ่งศิริ ประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 โดยมีนายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม

นายรุ่งศิริ ประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้รับเชิญจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เรื่อง “การยกระดับองค์กรในยุค Digital” เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ในการจัดสัมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW) ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นเจ้าหน้าที่ในระดับจังหวัด เขต และศูนย์ปฏิบัติการในภาคตะวันออก จำนวน 64 คน

1 2 3 4