เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560 เวลา 13.30 น. นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมคณะ ร่วมประชุมหารือกับนายวันชัย วุฒิรักขจร รองผู้อำนวยการฝ่ายสินเชื่อ ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พร้อมคณะ เรื่องการจัดทำบันทึกความร่วมมือด้านความเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (MOU) น. ณ ห้องประชุม T1201 ชั้น 12 อาคารทาวเวอร์ สำนักงานใหญ่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

         โดยหารือแนวทางการจัดทำบันทึกความร่วมมือด้านความเชื่อมโยงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร (MOU) ระหว่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรกับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลของทั้ง 2 หน่วยงาน การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลเพื่อตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลและเป็นแนวทางในการช่วยเหลือ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรไทยต่อไป

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 นางสาวยุพา แซ่ชื้อ ผู้อำนวยการกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานการประชุมเรื่องระบบเครื่องจักรกลการเกษตร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2

      ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบเครื่องจักรกลการเกษตร โดยทางศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติได้นำเสนอ
การออกแบบฐานข้อมูลเครื่องจักรกลการเกษตร และคีย์ที่ใช้ในการเชื่อมโยง
กับฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ที่ประชุมมีมติให้ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ พัฒนาส่วนพิสูจน์ทราบทางปฏิบัติ (mockup) ระบบทะเบียนเครื่องจักรกลการเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตรพัฒนาในส่วนของรายงาน (report) เพื่อให้สามารถเปิดใช้งานได้ภายเดือน พฤษภาคม 2560

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยคุณธรรม โปร่งใส และมีความซื่อสัตย์สุจริต โดยถ่ายภาพพร้อมเพรียงกัน ณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 3 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

2017-02-2-2

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 น. นางสาวยุพา แซ่ชื้อ ผู้อำนวยการกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร รักษาการผู้เชี่ยวชาญ ด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพิธีปล่อยคาราวานเพื่อนำสิ่งของและเงินที่ได้รับบริจาค ผ่านทางศูนย์อำนวยการช่วยเหลือและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยด้านการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ โดยพิธีปล่อยคาราวานดังกล่าวได้จัดขึ้น ณ บริเวณ ทางเข้าฝั่งศาลพระภูมิ อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

IMG_8383 IMG_8376 IMG_8388 IMG_8405

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 เวลา 09.30 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการประชุมศูนย์เทคโนโลยีฯ ประจำเดือนมกราคม 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

Slide1

ประชุมศูนย์ 25-01-2017

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมหารือแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำแผน ปี 2560 – 2564 และ Workshop ร่วมกับ รศ.ดร. อัศนีย์ ก่อตระกูล คณะทำงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

พร้อมทั้งพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ Mr. Andre Laperriere, Executive Director of GODAN (Global Open Data for Agriculture & Nutrition), United Kingdom ในหัวข้อ Smart Digital Farmer, Smart Digital Officer ยุค Thailand 4.0

2017-01-23

 

เมื่อวันที่ 19 – 20 มกราคม 2560 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรให้เป็นประธานการประชุม เรื่องแนวทางการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและการจัดทำคู่มือปี 2560/61 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนเกษตรกร ระดับเขต ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ พร้อมเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ห้องประชุมศูนย์ 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

          โดยการประชุมได้มีการพิจารณาแนวทางปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและการจัดทำคู่มือ ปี 2560/61 ในประเด็น หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติงาน นิยามศัพท์และกรอบการจัดเก็บข้อมูล แบบทะเบียนเกษตรกรและแบบคำร้อง เพื่อให้มีความชัดเจน ถูกต้องและตรงกับความต้องการของผู้ปฏิบัติงานอย่างแท้จริงและสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมที่สุด

 

2017-01-16

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นประธานในการประชุมเพื่อจัดทำคู่มือและแนวทางการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2560/61 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 – 20 มกราคม 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ห้องเลขที่ 7 ชั้น 5 อาคาร 1

24012017

เมื่อวันที่17 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น. นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมแนวทางแก้ไขปัญหาเกลือทะเลไทยณ ห้องประชุม 134 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบหมายให้นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

1

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับฟังการนำเสนอแนวทางการจัดทำบัตรประจำตัวเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์จากผู้แทนบริษัทอีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด ณ ห้องประชุม 5 อาคาร 1 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร

2017-01-13

1 2 3 12