เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร นำโดย นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้เชิญแจกันดอกไม้ไปถวายหน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

และลงนามถวายพระพร ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ตึกสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จากนั้น นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหารได้เชิญแจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูป พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และลงนามถวายพระพรให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ตึกภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

นายอรุณชัย ศิริทรัพย์ เป็นวิทยากรในการบรรยายและสาธิตในหัวข้อ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน/การใช้โปรแกรมทะเบียนเกษตรกร ปี 2562 ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง

โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง ได้กำหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน/การใช้โปรแกรมทะเบียนเกษตรกร ปี 2562 จำนวน 2 รุ่น ในวันที่ 7 และวันที่ 8 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรนำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ในการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ตรวจสอบ และวิเคราะห์ ประมวลผล (Big Data analytics) ให้มีประสิทธิภาพ โดยบุคคลเป้าหมายประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนเกษตรกรของสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง

  • รุ่นที่ 1 วันที่ 7 มีนาคม 2562 ได้แก่ จังหวัดระยอง จันทบุรี ตราด สมุทรปราการ นครนายก
  • รุ่นที่ 2 วันที่ 8 มีนาคม 2562 ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว

รธส.คนที่ 4 ผอ.กทก. นางอาธิดา รักวงษ์ นางมลวิภา อรรฐาเมศร์ นางสาวณิวัฒนา ตั้งชนม์จำรัส และนางสาวอรพิน นิชำนาญ เข้าร่วมแถลงข่าวและพิธีเปิดโครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิทยการประกันภัยระดับสูง ชั้น 2 สำนักงาน คปภ. ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพ

เมื่อวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมเจ้าหน้าที่เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราช เนื่องในงานใต้ร่มพระบารมี 237 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมใหญ่ หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร

การระดมความคิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอุตุนิยมวิทยาขนาดใหญ่ (Big Data) และแนวทางการจัดทำยูสเคส โดยให้บริการข้อมูลเปิดกรมอุตุนิยมวิทยาผ่าน Web APIs (http://data.tmd.go.th/api/)

เพื่อบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยากับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน ให้สามารถนำข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาไปประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยให้บริการข้อมูลเปิดกรมอุตุนิยมวิทยาผ่าน Web APIs (http://data.tmd.go.th/api/) API ผลการตรวจวัดและพยากรณ์อากาศ ได้แก่ ข้อมูลการเตือนภัยสภาพอากาศ  ข้อมูลรายงานสภาพอากาศ ข้อมูลผลการพยากรณ์อากาศ และข้อมูลสถิติภูมิอากาศ นอกจากนี้ ได้มีการหารือร่วมกันเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอุตุนิยมวิทยาขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อการแจ้งเตือนเกษตรกรในเรื่องการระบาดศัตรูพืช และการคำนวณวันเพาะปลูกที่เหมาะสม ณ ห้องประชุมเขตอุดมศักดิ์ ชั้น 13 อาคาร 50 ปีอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพฯ

โดย นางสาวยุพา แซ่ชื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ร่วมประชุมระดมความคิดการใช้ประโยชน์จากข้อมูลอุตุนิยมวิทยาขนาดใหญ่ (Big Data) และแนวทางการจัดทำยูสเคส จัดโดยกรมอุตุนิยมวิทยา
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายประเด็นการขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อเป็นข้อมูลในการฝึกปฏิบัติ แนวทางการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ ในการอบรมหลักสูตร เสริมสร้างสมรรถนะการผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์เพื่อการส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเอบีย่า เฮ้าส์ กรุงเทพฯ

โดยได้ให้ข้อมูลที่สำคัญในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ในส่วนของความเป็นมา สาระสำคัญในการปรับปรุงข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรทุกปี โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ

ในการนี้ นายนิรันดร อ่อนน้อมดี เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ได้ร่วมบรรยายวิธีการใช้งานระบบคลังรูปภาพกรมส่งเสริมการเกษตร https://photostock.doae.go.th/ เพื่อให้เจ้าหน้างานประชาสัมพันธ์ upload รูปภาพและวิดีโอในงานส่งเสริมการเกษตรเก็บไว้เป็นบานสื่อกลางในการนำไปใช้ประโยชน์ด้านสื่อต่อไป

ติดตามการคัดเลือกผลไม้เพื่อจำหน่ายผ่านระบบตลาดออนไลน์ (e-Market) ช่องทาง www.Thailandpostmart.com ณ กลุ่มแปลงใหญ่ชมพู่ดอนกรวย จ.ราชบุรี และเกษตรกรผู้ผลิตชมพู่ทับทิมจันทร์เพื่อการส่งออก ณ สวนเจริญสุข

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวจารุพรรธน์ เพ็งจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวสิริรชา แก้วหย่อง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับนายอภิรักษ์ หลักชัยกุล ผอ.กลุ่มส่งเสริมธุรกิจเกษตร และนางสาวมณฑกาฬ ลีมา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี และบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ติดตามการคัดเลือกผลไม้เพื่อจำหน่ายผ่านระบบตลาดออนไลน์ (e-Market) ช่องทาง www.Thailandpostmart.com ณ กลุ่มแปลงใหญ่ชมพู่ดอนกรวย จ.ราชบุรี และเกษตรกรผู้ผลิตชมพู่ทับทิมจันทร์เพื่อการส่งออก ณ สวนเจริญสุข เพื่อชี้แจงเกษตรกรถึงแนวทางการเข้าร่วมโครงการขายชมพู่ผ่านระบบตลาดออนไลน์ต่อไป และมีโอกาสได้ติดตามความก้าวหน้าของตลาดเกษตรกร จังหวัดราชบุรี ซึ่งจัดให้เกษตรกรได้นำผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่าย ทุกวันอังคารและวันศุกร์ ภายใต้แนวคิด “เกษตรกรจริงๆ ทุกสิ่งปลอดภัย” สามารถสร้างมูลค่าการค้าขายได้กว่าล้านบาทต่อปี และในปี 2562 นี้ จะมีศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกรถาวร) สำหรับเป็นพื้นที่ให้เกษตรกรจำหน่ายสินค้าและจัดกิจกรรมต่างๆ ของเกษตรกร

ติดตามงานการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ (e-market) กับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด จังหวัดจันทบุรี

วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์สินค้าแปรรูป สินค้าหัตถกรรม ที่มีคุณภาพของเกษตรกรและพัฒนาทักษะทางด้านการตลาด เปิดโอกาสให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการด้านการตลาด พัฒนาตลาดสินค้าการเกษตรไปสู่ความเข้มแข็งมั่งคงและยั่งยืน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดและวิธีการดำเนินงานการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์กับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากกรมส่งเสริมการเกษตร เจ้าหน้าที่ สสก.3 เจ้าหน้าที่จังหวัดจันทบุรี เจ้าหน้าที่จากไปรษณีย์ส่วนกลาง ไปรษณีย์จังหวัดจันทบุรี ไปรษณีย์อำเภอมะขาม และเกษตรกร จำนวน 8 กลุ่ม โดยมีเกษตรจังหวัดจันทบุรีเป็นประธาน และได้ลงพื้นที่เพื่อสำรวจปริมาณและคุณภาพผลผลิตในสวนเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วม ณ สวนสมาชิกแปลงใหญ่ทุเรียน ตำบลเขาบายศรี อ.ท่าใหม่ จ. จันทบุรี

โดยได้ดำเนินการในเบื้องต้นนี้ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดราชบุรี

ติดตามการคัดเลือกผลไม้เพื่อจำหน่ายผ่านระบบตลาดออนไลน์ (e-Market) ช่องทาง www.Thailandpostmart.com ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชมพู่เพชรสายรุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวจารุพรรธน์ เพ็งจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวสิริรชา แก้วหย่อง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับนายอภิรักษ์ หลักชัยกุล ผอ.กลุ่มส่งเสริมธุรกิจเกษตร และนางสาวมณฑกาฬ ลีมา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี เกษตรอำเภอเมืองเพชรบุรี และบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ติดตามการคัดเลือกผลไม้เพื่อจำหน่ายผ่านระบบตลาดออนไลน์ (e-Market) ช่องทาง www.Thailandpostmart.com ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนชมพู่เพชรสายรุ้ง อ.เมือง จ.เพชรบุรี โดยมี นายยุทธนา เมืองเล็ก ประธานกลุ่มวิสาหกิจฯ เป็นผู้ให้ข้อมูล
“ชมพู่เพชรสายรุ้ง” เป็นผลไม้ GI ของจังหวัดเพชรบุรี เป็นผลไม้ที่อร่อย หวาน หอม กรอบ เนื้อแน่น ผลิตตามกระบวนการ GAP ซึ่งเกษตรกรบอกว่า ชมพู่เพชรแท้ๆ ต้องมีสีเขียวอมชมพูขุ่น รับรองอร่อยแน่นอน ปัจจุบันมีส่งไปจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ และส่งออกต่างประเทศด้วยแล้ว 
อย่างไรก็ตาม กรมส่งเสริมการเกษตรกำลังดำเนินการความร่วมมือกับไปรษณีย์ไทย ในการเพิ่มช่องทางตลาดให้กับเกษตร หากผู้บริโภคสนใจจะสั่งซื้อชมพู่เพชรสายรุ้งแท้ๆๆ สดใหม่จากสวนเกษตรกร สามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ได้เร็วๆ นี้

การประชุมการใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร เพื่อประสานความร่วมมือการนำข้อมูลอุตุนิยมวิทยามาใช้ในการเกษตร พยากรณ์การปลูกพืช ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการประชุมการใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อการเกษตร เพื่อประสานความร่วมมือการนำข้อมูลอุตุนิยมวิทยามาใช้ในการเกษตร พยากรณ์การปลูกพืช ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกรมอุตุนิยมวิทยา เข้าร่วมประชุม เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ กล่าวถึงการใช้ประโยชน์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อพัฒนาโมเดลพยากรณ์สำหรับการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ วิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรร่วมกับข้อมูลเชิงพื้นที่ และวิเคราะห์ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรรายบุคคล

กรมอุตุนิยมวิทยา มีข้อมูลให้บริการ เช่น ข้อมูลพยากรณ์อากาศ สามารถใช้ในการแจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืชให้เกษตรกรได้ทราบล่วงหน้า ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรและกรมอุตุนิยมวิทยาจะร่วมหารือในเรื่อง Open Data ต่อไป

1 2 3 30