นายรุ่งศิริ ประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้รับเชิญจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เรื่อง “การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในชีวิตประจำวัน และการทำงานส่งเสริมการเกษตร” เมื่อวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ในการจัดสัมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์ โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นเจ้าหน้าที่ในระดับจังหวัด เขต และศูนย์ปฏิบัติการในภาคเหนือ จำนวน 62 คน

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 นายสำราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมหารือในประเด็นเกษตรพันธสัญญา และเกษตรกรรมยั่งยืน ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มทะเบียนเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

โดยเป็นการหารือเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานสนับสนุนเกษตรกรในการทำเกษตรพันธสัญญาและเกษตรกรรมยั่งยืน โดยเจ้าหน้าที่ของ
กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบหลักร่วมวางแนวทางดำเนินงานต่าง ๆ ได้แก่ แนวทางส่งเสริมให้เกษตรกรทำการเกษตร
อย่างมีคุณภาพในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งผู้ประกอบธุรกิจเกษตรจะต้องซื้อผลผลิตในราคาที่เป็นธรรมตามที่กำหนดไว้ในสัญญา ทำให้เกษตรกร
มีรายได้ที่มั่นคง รวมทั้งวางแผนจัดทำข้อมูลผู้ทำเกษตรกรรมยั่งยืนอย่างเป็นระบบ ประกอบด้วย เกษตรกรที่ทำการเกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ เกษตรธรรมชาติ เกษตรทฤษฎีใหม่ และวนเกษตรหรือไร่นาป่าผสม โดยกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนของการทำการเกษตรในแต่ละรูปแบบ เพื่อให้การเกษตรของไทยได้รับการยอมรับในระดับสากล ตลอดจนเพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการประกอบอาชีพการเกษตรของตนอย่างสูงสุด

นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และนายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ร่วมติดตามคณะรัฐมนตรี โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรและติดตามการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและมาตรการคู่ขนาน ปีการผลิต 2564/65 ในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ ตลาดกลางสินค้าเกษตรสุพรรณบุรี ตำบลวังน้ำซับ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

โดยมีเกษตรกรผู้ปลูกข้าวจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับเงินโอนโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 รอบที่ 1
จำนวน 38,717 ราย เป็นจำนวนเงิน 829,808,027.98 บาท และมีเกษตรกรได้รับเงินโอนโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 จำนวน 59,674 ราย เป็นจำนวนเงิน 883,126,641.75 บาท สำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันรายได้ เกษตรกรจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 กับกรมส่งเสริมการเกษตร และต้องแจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว
เพื่อใช้เป็นข้อมูลช่วงเวลาที่เกษตรกรจะได้รับสิทธิชดเชย โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจะจัดส่งข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
จำแนกตามช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยวและคำนวณปริมาณผลผลิต โดยใช้พื้นที่ทั้งหมดที่ขึ้นทะเบียนปลูกข้าวแต่ละชนิดคูณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เป็นปริมาณผลผลิตที่ต้องชดเชย แต่ต้องไม่เกินปริมาณที่กำหนด ส่งให้ ธ.ก.ส. เพื่อเป็นข้อมูลในการจ่ายเงิน ในส่วนของกิจกรรมและนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆ ที่จัดขึ้นภายในงาน กรมส่งเสริมการเกษตรได้ร่วมจัดนิทรรศการการปลูกพืชหลังนา พร้อมแจกต้นกล้า พริก มะเขือ และกล้วย
จำนวน 2,500 ชุด แก่เกษตรกรและผู้เข้าร่วมงานนายรุ่งศิริ ประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประสานงานวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 โดยมีนายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม

นายรุ่งศิริ ประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้รับเชิญจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เรื่อง “การยกระดับองค์กรในยุค Digital” เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ในการจัดสัมนาเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW) ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นเจ้าหน้าที่ในระดับจังหวัด เขต และศูนย์ปฏิบัติการในภาคตะวันออก จำนวน 64 คน

นายรุ่งศิริ ประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้รับเชิญจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เรื่อง “การขับเคลื่อนองค์ฺกรและระบบการทำงานสู่การเป็น Digital DOAE” เมื่อวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 11.00 น. ในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต (RW) ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นเจ้าหน้าที่ในระดับจังหวัด เขต และศูนย์ปฏิบัติการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 128 คน

นายรุ่งศิริ ประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้รับเชิญจากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เรื่อง “การยกระดับองค์กรในยุค Digital” เมื่อวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. ในการจัดประชุมพัฒนางานยุทธศาสตร์และสารสนเทศภาคใต้ ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดส่งขลา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 21 คน

เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกิจกรรม รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพคุณภาพชีวิต เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม และเนื่องในวันรู้รักสามัคคี เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. 2564

นายรุ่งศิริ ประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ นายสัมฤทธิ์ เทวภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร และทีมงานได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบริหารจัดการด้วงงวงมะพร้าว (ด้วงสาคู) ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 โดยมีนายอำพันธุ์ เวฬุตันติ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้

นายรุ่งศิริ ประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้รับเชิญจากกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ เรื่อง “การใช้งานระบบส่งเสริมการเกษตร” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระบบส่งเสริมการเกษตร รวมจำนวน 203 คน

1 2 3 55