กลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลลงพื้นที่สำรวจการใช้งานแอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล (Farmbook)

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นางอนงค์นาฏ ศรีรัตนา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล นายกฤษณะ พูลทรัพย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นายปาณัสม์ จำรูญรัตน์ และนางสาวปิยะพร ชึลเลอร์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตรได้ลงพื้นที่สำรวจการใช้งานปแอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล (Farmbook)

โดยมี นางสำเนียง ขันพิมล เกษตรจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายมาโนช ระรวยรส หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนายภฤศ พรแสงพิรุณ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชนำคณะเจ้าหน้าที่ สำรวจและเก็บข้อมูลเพื่อบริการเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการและเข้าถึงเกษตรกรได้ ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรของเกษตรกรตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ หมู่ 9 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จ.นนทบุรี

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 นายรุ่งศิริ ประสงค์ ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ เข้าร่วมเป็นวิทยากรสอนการใช้งานระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน (SMCE) ณ กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 นายรุ่งศิริ ประสงค์ ผู้อำนวยการ กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ เข้าร่วมเป็นวิทยากรสอนการใช้งานระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน (SMCE) ณ กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5 โดยมี ผู้เข้าร่วมสัมนาฯ ในครั้งนี้ ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป ระดับเขต ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และส่วนกลาง จำนวนทั้งสิ้น 149 คน

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้าร่วมพิธิถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธิถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมี นายเศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตร (ปฏิบัติหน้าที่) และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมในพิธีดังกล่าว
สำหรับกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมจัดนิทรรศการในหัวข้อ “นวัตกรรมเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง”
เป็นนิทรรศการจำลองการทำการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถผลิตอาหาร
ที่มีคุณภาพและพอเพียงต่อความต้องการในครอบครัว โดยนำนวัตกรรมการเกษตรมาประยุกต์ใช้เพื่อให้สะดวก
ในการดูแลรักษา ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารพิษ ได้แก่ การปลูกผักเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน (Aquaponics) ปลูกผักยกแคร่ และการใช้ระบบการให้น้ำอัจฉริยะ ให้ประชาชนที่สนใจนำความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพของตนเองได้เป็นอย่างดี

วันที่ 25 พ.ย. 62 นางอนงค์นาฏ ศรีรัตนา เป็นวิทยากรสอนการใช้งานแอปพลิเคชันท่องเที่ยวเชิงเกษตรและระบบท่องเที่ยวเชิงเกษตรพร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแอปพลิเคชันท่องเที่ยวเชิงเกษตร ณ กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 5

ศสท.สำรวจและเก็บข้อมูลการใช้แอปพลิเคชัน Farmbook ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและการใช้งานอื่นๆ ร่วมกับทีมงานสำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ หมู่ 9 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จ.นนทบุรี

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562  นางอนงค์นาฏ ศรีรัตนา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล พร้อมด้วยนายกฤษณะ พูลทรัพย์ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นายปาณัสม์ จรูณรัตน์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ น.ส.ปิยะพร ชึลเลอร์ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ร่วมกับ นายมาโนช ระรวยรส หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และนายภฤศ พรแสงพิรุณ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช
เกษตรกรตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ ได้ลงพื้นที่สำรวจ และเก็บข้อมูลการใช้แอปพลิเคชัน Farmbook ในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพื่อนำปัญหาและอุปสรรคจากการใช้แอปพลิเคชันดังกล่าว มาปรับปรุงด้านการใช้งานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมประชาสัมพันธ์มติยกเลิกการใช้ 3 สาร (ไกลโฟเซต พาราควอต และคลอร์ไพริฟอส) ที่จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 นี้ ให้เกษตรกรได้รับทราบ ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ หมู่ 9 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จ.นนทบุรี

นายกิติศักดิ์ ปัญญาทรานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมงาน Dell Technologies Forum 2019 “Real Transformation” เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)

นายกิติศักดิ์ ปัญญาทรานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมงาน Dell Technologies Forum 2019 “Real Transformation” เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC) บางนา กรุงเทพฯ จัดโดยเดลล์ เทคโนโลยีส์ (DELL Technologies) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการนำเสนอและอัพเดทเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับบุคลากรที่ดูแลระบบไอทีขององค์กรทั้งจากภาครัฐและเอกชน เพื่อนำไปใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลดิจิทัล ตลอดจนเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้กับผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ

นางสาวยุพา แซ่ชื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร ในฐานะผู้แทนผู้บริหารสูงสุดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO) และนางรติยง บาโกะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมงาน ASEAN CIO FORUM ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

นางสาวยุพา แซ่ชื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร ในฐานะผู้แทนผู้บริหารสูงสุดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (CIO) และนางรติยง บาโกะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมงาน ASEAN CIO FORUM ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ จัดโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ร่วมกับ ASEAN CIO ASSOCIATION (ACIO) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ผลักดันให้เกิดการรับรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการปรับใช้เทคโนโลยีสำหรับผู้บริหารระดับสูงในทุกภาคส่วน มีผู้บริหารไอซีทีจากประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมงานทั้ง 10 ประเทศ ตลอดจนทูตานุฑูต รวมทั้งผู้แทนจากสำนักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat: ASEC)

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 นางสาวยุพา แซ่ซื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมหารือการเชื่อมโยงข้อมูลและร่วมจัดทำบัญชีข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ ระหว่าง กรมส่งเสริมการเกษตร กับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) โดยมี นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมหารือด้วย ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2562 นางสาวยุพา แซ่ซื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมหารือการเชื่อมโยงข้อมูลและร่วมจัดทำบัญชีข้อมูลเข้าสู่คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ ระหว่าง กรมส่งเสริมการเกษตร กับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) โดยมี นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมหารือด้วย ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1 โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้

1. การจัดทำบัญชีข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อนำเข้าสู่ระบบคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ ซึ่งประกอบไปด้วยข้อมูล ข้อมูลภาวะการผลิตพืชระดับตำบล (รต.) ข้อมูลวิสาหกิจชุมชน และข้อมูล Farmer Map จากข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

2. ข้อมูลในระบบคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติและการเรียกใช้ข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ สำหรับใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2562 นางสาวยุพา แซ่ซื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร และนายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมรับฟังการนำเสนองานด้านภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร จากบริษัท แมพพ้อยท์เอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมที่มีความละเอียดสูง การใช้ประโยชน์ข้อมูลแผนที่ฐานออนไลน์ (Google Map Platform) และการใช้โปรแกรม Skyline เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ด้านการเกษตรและการจัดทำข้อมูล 3 มิติ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 ชั้น 2

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยนางสาวจารุพรรธน์ เพ็งจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ได้เข้าร่วม “ งาน Kick off …จ่ายเงินประกันรายได้ชาวนา” ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2562/63 รอบที่ 1 และภายในงานยังมีกิจกรรมเปิดตัวการจ่ายเงินเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1

1 2 3 37