วันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและกำกับดูแลข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุม 4/1 กรมส่งเสริมการเกษตร และผ่านระบบการประชุมทางไกล Zoom Application

โดยมีนางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และตัวแทนหน่วยงานส่วนกลางเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุม แนวทางแก้ไขปัญหาการสวมสิทธิทุเรียนไทยเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ ร่วมกับคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้เแทนราษฎร ณ ห้องประชุมกรรมาธิการ N 403 ชั้น 4 อาคารรัฐสภา

โดยมีนายประพนธ์ จิ้วจิ้น นักสถิติ ผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วม เพื่อร่วมกำหนดแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหา การลักลอบนำทุเรียนที่ไม่ได้คุณภาพจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาสวมสิทธิทุเรียนไทยเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ เพื่อรักษาภาพลักษณ์ที่ดีของทุเรียนไทย และช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนให้สามารถส่งออกทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมให้ข้อมูลข้อเท็จจริง และร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นต่างๆ ดังนี้
1) แนวทางการส่งเสริมการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน และการขึ้นทะเบียนรับรองมาตรฐานแปลง GAP เพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับถึงแหล่งที่มาของทุเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2) มาตรการการติดตามและเฝ้าระวังในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการผลิตและเก็บเกี่ยวทุเรียนด้อยคุณภาพเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ 3) แนวทางการส่งเสริมและยกระดับมาตรฐานคุณภาพทุเรียนไทย เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ และ 4) แนวทางการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนคุณภาพเพื่อส่งออกไปต่างประเทศ และการแก้ไขปัญหาการสวมสิทธิทุเรียนไทย โดยได้รับเกียรติจาก นายศักดินัย นุ่มหนู รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สาม เป็นประธานการประชุม
ข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ และ สำนักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานสื่อมวลชน

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร และเจ้าหน้าที่จากกองพัฒนาเกษตรกร และนายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ และนางสาวชุติมาศ โชติวิจิตรจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยมี นายพินิจ กัลยาณมณีกร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานประชุมการจัดทำสำมะโนทดลอง โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางอุบล มากอง ผู้อำนวยการกองพัฒนาเกษตรกร และเจ้าหน้าที่จากกองพัฒนาเกษตรกร และนายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ และนางสาวชุติมาศ โชติวิจิตรจินดา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยมี นายพินิจ กัลยาณมณีกร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานประชุมการจัดทำสำมะโนทดลอง โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุม 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อร่วมให้ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดังนี้ 1) ขั้นตอนการจัดทำสำมะโนทดลอง โดยจำลองรูปแบบสำมะโนจริงใน พื้นที่ทดลอง 7 จังหวัด 2) รายละเอียดและคุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลสำมะโนทดลอง 3) พื้นที่และจำนวนผู้ปฏิบัติงาน สำมะโนทดลอง 4) คุณสมบัติของพนักงานแจงนับ และ 5) หลักปฏิบัติที่สำนักงานสถิติแห่งชาติกำหนดให้สำนักงานสถิติจังหวัดใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นางอนงค์นาฏ ศรีรัตนา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ร่วมประชุมคณะกรรมการประกวดแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดีเด่น ปี 2565 ครั้งที่ 2/2565 โดยมี นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม

เพื่อตัดสินผลการประกวดคลิปวิดีทัศน์นำเสนอแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ประเภท 2 ประเภท ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดีเด่น ปี 2565 และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรยอดวิว YouTube สูงสุด ซึ่งผ่านการกลั่นกรองระดับเขตมาแล้ว โดยจะมีการประกาศผลการประกวดในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ต่อไป ข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ร่วมกิจกรรม ถาม-ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ผ่านช่องทาง Facebook Live กรมส่งเสริมการเกษตร ตั้งแต่เวลา 10.00 -12.00 น.

“ร่วมหารือ เพื่อขับเคลื่อนงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ” เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ นายธงอาจ จันทร์แดง ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยเหลือเกษตรผู้ประสบภัยด้านพืช และนางสิริลักษณ์ น้อยเคียง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมหารือการนำเข้าข้อมูลจากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้กับงานด้านส่งเสริมการเกษตร โดยมีดร.สยาม ลววิโรจน์วงศ์ ผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริหารภูมิสารสนเทศ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมหารือในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 4/2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ นายธงอาจ จันทร์แดง ผู้อำนวยการกลุ่มช่วยเหลือเกษตรผู้ประสบภัยด้านพืช และนางสิริลักษณ์ น้อยเคียง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร  เข้าร่วมหารือการนำเข้าข้อมูลจากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้กับงานด้านส่งเสริมการเกษตร โดยมีดร.สยาม ลววิโรจน์วงศ์ ผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริหารภูมิสารสนเทศ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมหารือในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 4/2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร จากการหารือการนำเข้าข้อมูลจากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้กับงานด้านส่งเสริมการเกษตร มีข้อหารือดังนี้
1. การติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำท่วมจากภาพถ่ายดาวเทียม โดยจัดทำเป็นระบบติดตามสถานการณ์น้ำท่วม

2. การจัดทำโครงการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและความเสียหายของพืชเกษตรรายแปลง ด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

3. หลักคิด วิธีการ และอัตราการคำนวณต้นทุนเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรแก่ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน โดยมีชนิดพืช ได้แก่ ข้าว พืชไร่ พืชสวนและอื่น ๆ

4. ขั้นตอนการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

5. แนวทางการเลือกพื้นที่สำหรับการตรวจสอบ MODEL หากเกิดอุทกภัยในปี 2565

โดยในการหารือในประเด็นดังกล่าว ทำให้เกิดการบูรณาการ การร่วมพัฒนา การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยีและข้อมูลระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการร่วมกันนำเสนอข้อมูลการเกษตรที่เป็นข้อมูลเดียวกัน

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เป็นผู้แทนสูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน พร้อมทั้งผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร

ภาพ กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT

ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำทีมงานเจ้าหน้าที่ เข้าแสดงความยินดีและรับนโยบายจากนายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เนื่อในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็น รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร เข้าร่วมการประชุมหารือหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในการประกอบเกษตรกรรม โดยมี นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือแนวทางดำเนินการเรื่องการตีความกฎหมาย และวิธีการยกเว้นการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร (OR) กรมส่งเสริมการเกษตร

. เนื่องจากปัญหาของวิสาหกิจชุมชนตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเกษตรกร ที่ทำให้ต้องชำระภาษีในอัตราสูง ตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในการประกอบเกษตรกรรม
ข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

1 2 3 60