นางพรรณาภา  ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมประชุมชี้แจงโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

นางพรรณาภา  ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมประชุมชี้แจงโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยมีนายสุรเดช เตียวตระกูล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประธานการประชุม และนายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ เข้าร่วมรับฟัง เพื่อสร้างความเข้าใจโครงการฯ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

1
2
3
4
5
6
7

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมประชุมชี้แจงแนวทางการใช้งานระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล การรับรองข้อมูล การจัดส่งข้อมูล และการเรียกดูรายงาน ผ่านระบบ Video Conference และถ่ายทอดสดทาง ssnet ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล รต. และพืชฤดูแล้ง และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 9 สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมี นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร และกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุมชี้แจงด้วย

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมประชุมชี้แจงแนวทางการใช้งานระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร ขั้นตอนการบันทึกข้อมูล การรับรองข้อมูล การจัดส่งข้อมูล และการเรียกดูรายงาน ผ่านระบบ Video Conference และถ่ายทอดสดทาง ssnet ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล รต. และพืชฤดูแล้ง และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ของสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 – 9 สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมี นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร และกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมประชุมชี้แจงด้วย

สำหรับระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร ปี 2561 เป็นมิติใหม่ของการบูรณาการฐานข้อมูลการเกษตรในระดับพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาการรายงานข้อมูลซ้ำซ้อน มีการตรวจสอบความถูกต้องให้เป็นข้อมูลชุดเดียวกัน ส่งผลให้ข้อมูลมีความเป็นเอกภาพ และช่วยลดภาระการบันทึกข้อมูลของเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย (1) ระบบการจัดเก็บและรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชระดับตำบล (รต.) ซึ่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบลต้องจัดเก็บและรายงานผลการผลิตพืชทุกเดือน แบ่งเป็น 3 กลุ่มพืช คือ กลุ่มพืชอายุสั้น ได้แก่ ข้าว พืชไร่ พืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ สมุนไพรและเครื่องเทศที่มีอายุสั้น กลุ่มพืชอายุยาว ได้แก่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น สมุนไพรและเครื่องเทศที่มีอายุยาว และกลุ่มแมลงเศรษฐกิจ ปัจจุบันมีการจัดเก็บข้อมูลทั่วประเทศรวม 468 ชนิดพืช 866 พันธุ์พืช (2) ระบบรายงานการเพาะปลูกพืชฤดูแล้ง ซึ่งเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรมีการจัดเก็บและรายงานข้อมูลพืชฤดูแล้งรายสัปดาห์ เฉพาะในพื้นที่นอกเขตชลประทาน 3 กลุ่ม คือ กลุ่มข้าวรอบ 2 ได้แก่ ข้าวเจ้า ข้าวหอมปทุม ข้าวเหนียว กลุ่มพืชไร่ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วลิสง พืชไร่อื่นๆ และกลุ่มพืชผัก ได้แก่ ข้าวโพดฝักอ่อน ข้าวโพดหวาน พืชผักอื่นๆ

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นประธานในการประชุมการปรับปรุงระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร โดยมีนายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ และกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล (รต. และ พืชฤดูแล้ง) และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ของสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี นครราชสีมา นครศรีธรรมราช พิจิตร และจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น ปัญหา และข้อเสนอแนะในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร เพื่อให้การปรับปรุงระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตรเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 นางพรรณาภา  ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นประธานในการประชุมการปรับปรุงระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร โดยมีนายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ และกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรายงานข้อมูล (รต. และ พืชฤดูแล้ง) และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ของสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี นครราชสีมา นครศรีธรรมราช พิจิตร และจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น ปัญหา และข้อเสนอแนะในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร เพื่อให้การปรับปรุงระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตรเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน

 

นางพรรณาภา  ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร

นางพรรณาภา  ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการดำเนินงานต่าง ๆ ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

1
2
3
4
5
6

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมงานที่ระลึกวันไปรษณีย์โลก 2561 (World Post Day) จัดโดยบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ระหว่างวันที่ 9 – 15 ต.ค. 61 ณ Zpotlight ชั้น G ศูนย์การค้า Zpell at Future Park

กรมส่งเสริมการเกษตร มอบมหายให้ นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมงานที่ระลึกวันไปรษณีย์โลก 2561 (World Post Day) จัดโดยบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ในธีม “Go Global. Grow Local. ไปรษณีย์ก้าวล้ำ นำชุมชนก้าวไกล” โดยในงานจะมีการบูรณาการครบวงจน ทั้งการตลาด (e-Market Place) การชำระเงิน (e-Payment) และการขนส่ง (e-Logistics) ระหว่างวันที่ 9 – 15 ต.ค. 61 ณ Zpotlight ชั้น G ศูนย์การค้า Zpell at Future Park

 

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมด้วย ผอ.กลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมด้วย ผอ.กลุ่ม/ฝ่าย และเจ้าหน้าที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 โดยเข้าร่วมในพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และพิธีกล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมส่งเสริมการเกษตร

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12

การขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและการยื่นแบบขอรับความช่วยเหลือตามแบบ กษ01 ในโครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี ประจำปี 2561

นางพรรณาภา   ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มอบหมายให้นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ รักษาราชการผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ร่วมเป็นวิทยากร “การขึ้น/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและการยื่นแบบขอรับความช่วยเหลือตามแบบ กษ01 ในโครงการอบรมความรู้ประกันภัย (Training for the Trainers) สำหรับการประกันภัยข้าวนาปี ประจำปี 2561 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ร่วมกับ สมาคมประกันวินาศภัยไทย ในวันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 ช่วงเวลา 13.50-14.40 น. ณ ห้องทองอินทรา ชั้น 2 โรงแรมชัยคณาธานี จังหวัดพัทลุง

 

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561

โดยมี นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม vdo conference เพื่อพิจารณาแนวทางการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 3 ชั้น 5 ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จากมติ ครม.

เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2561 อนุมัติหลักการโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา โดยใช้หลัก zoning by agri-map ใน 33 จังหวัด ขอความร่วมมือ ผู้ว่าราชการจังหวัด บูรณาการทำงานร่วมกัน ภายใต้การขับเคลื่อนโครงการฯ ผ่านคณะกรรมการพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) โดย มอบหมาย เกษตรจังหวัด เป็นผู้จัดการโครงการ นอกจากนี้ ยังมีคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับอำเภอ มีนายอำเภอเป็นประธาน มีประธาน ศ.พ.ก. เข้ามาร่วมขับเคลื่อนโครงการฯ ครั้งนี้ด้วย

สำหรับการขับเคลื่อนโครงการฯ ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมดำเนินการนั้น นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรได้บันทึกผลการสำรวจความต้องการเบื้องต้นของเกษตรกร ข้อมูล ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 12.00 น. มีผู้สนใจ จำนวน 71,984 ราย พื้นที่ 653,316.75 ไร่ แบ่งเป็น พื้นที่ในเขตชลประทาน 147,871.25 ไร่ และ นอกเขตชลประทาน 505,445.50 ไร่ โดย จังหวัดที่มีพื้นที่เกษตรกร สนใจมากที่สุด 4 จังหวัด ได้แก่ เพชรบูรณ์ พิษณุโลก อุบลราชธานี และ นครสวรรค์ ตามลำดับ และยังคงมีเกษตรกร ในพื้นที่เป้าหมาย ให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ได้เน้นย้ำ ให้ เกษตรจังหวัด เกษตรอำเภอ ในพื้นที่ 33 จังหวัด ดำเนินการสนับสนุนการทำงานอย่างเต็มที่ และพร้อมให้ความร่วมมือขับเคลื่อนการทำงาน ร่วมกับกรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมสหกรณ์ และ ธ.ก.ส

ในการในศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้พัฒนาระบบสารสนเทศในการบันทึกข้อมูลและประมวลผลข้อมูล เพื่อความถูกต้องและลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลตามเงื่อนไขโครงการ

บรรยายหัวข้อ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Application) เพื่อบริหารศัตรูมันสำปะหลังยุคเกษตร 4.0 แปลงใหญ่มันสำปะหลังหัวขบวน โดยนายพรชัย ทุราช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 นายพรชัย ทุราช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ร่วมบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในงาน “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายเทคโนโลยี” ณ หมู่ที่ 9 ตำบลทรงธรรม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
โดยมีประเด็นในการบรรยาย ดังนี้
– จากอดีดถึงปัจจุบัน thailand 4.0
– แหล่งข้อมูลการเตือนภัยและบริหารจัดการศัตรูมันสำปะหลัง
– สถานีตรวจวัดสภาพอากาศเพื่อการเกษตรในการตรวจวัดสภาพอากาศ
– สาธิตการใช้งานแอพพลิเคชั่น Farmcheck เตือนภัยพิบัติศัตรูพืช และแหล่งการผลิตการตลาด

นางพรรณาภา  ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 9/2561 ในวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร

นางพรรณาภา  ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 9/2561 ในวันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อติดตามการดำเนินงานและทราบผลการดำเนินงาน ของกลุ่ม/ฝ่าย

1
2
3
4
5
1 2 3 28