เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวยุพา แซ่ชื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการบริหาร AIC ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ผ่านระบบ Application Zoom ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (123)

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. นางสาวยุพา แซ่ชื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการเปิดงานเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. นางสาวยุพา แซ่ชื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการเปิดงานเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนและส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร การประดิษฐ์นวัตกรรมรวมทั้งเครื่องจักรกลการเกษตร เป็นศูนย์อบรมบ่มเพาะเกษตรกรและสนับสนุน Smart Farmer ในแต่ละจังหวัด และผลักดันงานเทคโนโลยีและนวัตกรรมผ่านการวิจัย การพัฒนา การลงทุน การแปรรูป และการบริหารจัดการเชิงพาณิชย์ ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นางสาวยุพา แซ่ชื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านสานสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน Big Data และ Open Data ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 นางสาวยุพา แซ่ชื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านสานสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อน Big Data และ Open Data ครั้งที่ 7/2563 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาข้อมูลกลางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Big Data) และการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐผ่านระบบ MOAC Open Data โดยมีคณะทำงานขับเคลื่อน Big Data และ Open Data เข้าร่วมประชุมด้วย ณ ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมหารือการรับโอนสถานีตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ ระหว่าง กรมส่งเสริมการเกษตร กับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานในการประชุมหารือการรับโอนสถานีตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติ ระหว่าง กรมส่งเสริมการเกษตร กับ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) โดยมี นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมหารือด้วย ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีประเด็นสำคัญ ดังนี้ 1. การโอนรับสถานีวัดสภาพอากาศอัตโนมัติจำนวน 102 สถานี ให้กับกรมส่งเสริมการเกษตร 2. การโอนกล่องเรียนรู้ (Learning Box) จำนวน 200 กล่อง

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ และทีมงาน ประชุมการใช้งาน Google Maps Platform ร่วมกับทีมงานบริษัท แมพพ้อยท์เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เพื่อใช้เป็นแผนที่ฐานในการตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูกตามการแจ้งขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านระบบทะเบียนเกษตรกร Farmbook Application และเว็บบริการข้อมูลแผนที่ส่งเสริมการเกษตร (ssmap) ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคารส่งเสริมการเกษตร 1

ตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19

วันที่ 7 พ.ค. 63 กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด (ศรแดง) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวที่มีลักษณะเติบโตเร็วอายุสั้นถึงอายุปานกลาง ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจทำการเกษตรและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้มีพืชอาหารบริโภค สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาตนเอง ภายใต้ “โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19” สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว จำนวน 10,000 ชุด ใน 1 ชุด ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์ผักบุ้ง โหระพา แตงกวา พริกขี้หนู และมะเขือพวง โดยมี นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และ นายวิชัย เหล่าเจริญพรกุล ผู้จัดการทั่วไปบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด ให้เกียรติร่วมในพิธีลงนาม ณ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด อ.ไทรน้อย    จ.นนทบุรี ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการลงทะเบียนสำหรับเข้าร่วม “โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19” โดยในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  นายรุ่งศิริ ประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ และนายนนทกานต์  ตรันเจริญ  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ร่วมสาธิตวิธีการ ขั้นตอนการลงทะเบียน พร้อมทั้งให้คำแนะนำกับผู้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ด้วย

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้มอบนโยบายและติดตามปัญหาอุปสรรคในการทำงานในพื้นที่ พร้อมทั้งซักซ้อมความเข้าใจการเยียวยาเกษตรกรและการอุทธรณ์เงินเยียวยาของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันที่ 19 พ.ค 63

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีฯ นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มอบนโยบายและติดตามปัญหาอุปสรรคในการทำงานในพื้นที่ พร้อมทั้งซักซ้อมความเข้าใจถึงการเยียวยาเกษตรกรและการอุทธรณ์เงินเยียวยาของเกษตรกร ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบการประชุมทางไกล ด้วย WebEx กับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร สำนักงานเกษตรจังหวัด
ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ 2 โดยพิจารณาแนวทางการดำเนินงาน วางแผน ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร

โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ระบบข้อมูลสารสนเทศ ร่วมให้ข้อมูลในการประชุมชี้แจงคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม ในประเด็นผลการดำเนินงานการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เพื่อรองรับมาตรการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรจากผลกระทบโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid -19) ตลอดจนหารือแนวทางแก้ไขบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร

โดยมีนายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรด้านส่งเสริมการผลิต เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตรการประชุมชี้แจงคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม ดังกล่าว โดยนายณัฐวุฒิ ประเสริฐสุวรรณ ประธานคณะกรรมาธิการแก้ไขปัญหาราคาผลิตผลเกษตรกรรม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุม 306 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา (เกียกกาย)

เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2563 นางสาวยุพา แซ่ชื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร ได้เข้าร่วมการเปิดระบบบริการข้อมูลการผลิตด้านการเกษตร (DOAE Open Data) ภายใต้โครงการพัฒนาการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล (Quick Win) ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การเปิดระบบบริการข้อมูลการผลิตด้านการเกษตร (DOAE Open Data) ภายใต้โครงการพัฒนาการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล (Quick Win) เพื่อให้บริการสืบค้นข้อมูลสถานการณ์การเพาะปลูกพืชผ่านระบบออนไลน์แก่ผู้สนใจทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกพืชและผลผลิตได้เป็นรายเดือน และนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการผลิต การทำธุรกิจการเกษตร และการศึกษาวิจัย ปัจจุบันมีข้อมูลชนิดพืชที่จัดเก็บและเปิดให้บริการสืบค้น จำนวน 468 ชนิดพืช โดยสามารถสืบค้นข้อมูลได้จาก แหล่งการผลิต (จังหวัด อำเภอ ตำบล) และสืบค้นรายชนิดพืช

ระบบบริการข้อมูลการผลิตทางด้านการเกษตรนี้ เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 ที่ผ่านมา ซึ่งปัจจุบันมียอดการใช้บริการสืบค้นข้อมูลแล้ว จำนวน 4,266 ครั้ง โดยส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการสืบค้นข้อมูลเพื่อการศึกษาวิจัย และเพื่อติดตามสถานการณ์การผลิต สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าใช้บริการได้ โดยสมัครเป็นสมาชิกได้ที่ เว็บไซต์ https://opendata.doae.go.th

                ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเกิดขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีความสะดวก รวดเร็ว ในการเข้าถึงข้อมูล และบริการต่าง ๆ ของหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้นโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาให้บริการประชาชน และมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานคณะกรรมการฯ ในการขับเคลื่อนงาน

1 2 3 42