นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้าการจำหน่ายสินค้าท่างการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปผ่านระบบตลาดออนไลน์ (e-Marketplace) ปี 2561 และพิจารณาแนวทางการดำเนินงานปี 2562 บนแพลตฟอร์ม THAILANDPOSTMART.COM ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมประชุมรายงานความก้าวหน้าการจำหน่ายสินค้าท่างการเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปผ่านระบบตลาดออนไลน์ (e-Marketplace) ปี 2561 และพิจารณาแนวทางการดำเนินงานปี 2562 บนแพลตฟอร์ม THAILANDPOSTMART.COM ของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด โดยมี นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร และกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศและกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2562 ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าหน้าที่กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศและกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2562 ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 7 จังหวัดนครราชสีมา

รายละเอียดเนื้อหาประกอบด้วย แนวทางการดำเนินงานและการใช้งานโปรแกรมทะเบียนเกษตรกร ประจำปี 2562 การใช้งานเบื้องต้นและทบทวนการวาดแปลงด้วยโปรแกรม QGIS FAARMis และ GISAgro พร้อมทั้งเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเชิงแผนที่ การใช้ประโยชน์ข้อมูลที่มีในระบบบริการข้อมูลแผนที่การเกษตร (https://ssmap.doae.go.th/ssmap) ดังนี้

ในวันที่ 21-22 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเดอะ ริช (The Rich Hotel) จังหวัดนครราชสีมา
โดยนายสมเจต หนูอ้น นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ และ นายอรุณชัย ศิริทรัพย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

ในวันที่ 29-30 มกราคม 2562 ณ ที่โรงแรมพรหมพิมาน อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
โดยนายสราวุธ วงศ์ทรัพย์สิน นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการและนายอรุณชัย ศิริทรัพย์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

ศสท.ติดตามงานระบบการจองเครื่องจักรกลการเกษตร แอปพลิเคชัน farm gear เพื่อสอนการใช้งานแอปพลิเคชันเบื้องต้นกับเกษตรกร จำนวน 42 คน ร่วมกับ กพวศ ที่ตำบลซับพุทรา อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2561

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมติดตามงานการทดสอบการใช้งานแอปพลิเคชันฟาร์มร่วมมือ เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาของระบบให้เข้ากับการใช้งานของเกษตรกร ตำบลโนนเขวา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

โดยมีกลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านโนนเขวา ตำบลโนนเขวา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่น และสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองขอนแก่น และมีนายประสงค์ ประไพตระกูล ผู้ตรวจการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางยุพา แซ่ซื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร และนางสาวจิราภา จอมไธสง ปฏิบัติราชการแทนผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและจัดการการผลิตพืชผัก ไม้ดอก ไม้ประดับและพืชสมุนไพร เข้าร่วมการติดตามดารใช้งานด้วย เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.2561

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพบปะพูดคุยกับสื่อมวลชนในงานวันนัดพบสื่อ (Meet the Press)

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ในประเด็นเพิ่มขีดความสามารถบริหารจัดการองค์กร และสานพลังทุกภาคส่วนขับเคลื่อนงาน ในการพัฒนา Smart Officer และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร โดยได้นำเสนอแอปพลิเคชั่นในงานส่งเสริมการเกษตรปี 2562 คือ ฟาร์มร่วมมือ บริเวณลานอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ ทำนอง สิงคาลวณิช อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีลงนาม ในบันทึกความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุน “การจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อใช้กำหนดและติดตามประเมินผลการจัดสวัสดิการภาครัฐ และการนำระบบบริหารจัดการข้อมูลแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytic Platform : TPMAP) มาใช้ใน การบริหารราชการแผ่นดิน” เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เวลา 14.30 น.

            

 

 

                 » Read more

การแถลงข่าว การทำประกันภัยพืชผลในโครงการสานพลังประชารัฐ เพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมที่ 7 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร

เอกสารแนบ

 

นางพรรณาภา  ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร

นางพรรณาภา  ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุม

1
2
3
4

คณะเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมใจถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 63 ปี “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี 2561

โดยมี นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะฯ ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ

เมื่อวันที่ 12 พ.ย. 61 นายพรชัย ทุราช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ และทีมงาน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมทดสอบการใช้การขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชนโดยไม่ใช้สำเนาบัตรประชาชน ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา

โดยมีเจ้าหน้าผู้รับผิดชอบงานวิสาหกิจชุมชนจากสำนักงานเกษตรอำเภอเข้าร่วมการทดสอบการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลประชาชนผ่านระบบ Linkage Center ของกรมการปกครอง ในการนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมทดสอบ ผลปรากฎว่าสามารถดำเนินการได้และมีความพอใจในระบบเป็นอย่างดี

 

1 2 3 29