วันที่ 16 ต.ค. 64 นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผอ.กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ร่วมชี้แจงโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร ปี 2564/65 และมาตรการคู่ขนาน ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

วันที่ 16 ต.ค. 64 นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผอ.กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ร่วมสัมมนาเสริมสร้างความรู้และประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร ปี 2564/65 และมาตรการคู่ขนาน ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีผู้แทนจากกรมการค้าภายใน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และการยางแห่งประเทศไทย ร่วมในการสัมมนาในครั้งนี้

วันที่ 15 ต.ค. 64 นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผอ.กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ร่วมชี้แจงโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร ปี 2564/65 และมาตรการคู่ขนาน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

วันที่ 15 ต.ค. 64 นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผอ.กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ร่วมสัมมนาเสริมสร้างความรู้และประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร ปี 2564/65 และมาตรการคู่ขนาน ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหาดคำ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมีผู้แทนจากกรมการค้าภายใน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และการยางแห่งประเทศไทย ร่วมในการสัมมนาในครั้งนี้ด้วย

วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ พร้อมเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่จากกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมการหารือ โครงการวิจัยร่วม และความร่วมมือด้านภูมิสารสนเทศ กับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ พร้อมเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่จากกองแผนงาน เข้าร่วมประชุมการหารือ โครงการวิจัยร่วม และความร่วมมือด้านภูมิสารสนเทศ กับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โดยมี นางกานดาศรี ลิมปาคม รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ดร.ปกรณ์ เพ็ชรประยูร ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมภูมิสารสนเทศ ดร.สยาม ลววิโรจน์วงศ์ ผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริหารภูมิสารสนเทศ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม 5 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมดังกล่าว โดยสาระสำคัญของการประชุมเป็นการหารือร่วมกันใน 3 ประเด็น ดังนี้ 1. ความร่วมมือในการดำเนินงาน ของคณะกรรมการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. การนำเสนอ โครงการวิจัย โครงการประเมินพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งและความเสียหายของพืชเกษตรรายแปลงด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 3. ความร่วมมือด้านภูมิสารสนเทศ อื่น ๆ ได้แก่ การใช้ภาพถ่ายดาวเทียมตรวจสอบพื้นที่การเกษตร / ติดตามสถานการณ์การเพาะปลูก การติดตามสถานการณ์พืชช่วงฤดูแล้ง ฯลฯ เพื่อให้สามารถใช้ข้อมูลดาวเทียมและทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกันได้

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนำทีมผู้แทนเจ้าหน้าที่เข้าร่วมยินดีกับร่วมแสดงความยินดีกับ นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี และ นายนวนิตย์ พลเคน ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านพัฒนาเกษตรกร

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 นางอนงค์นาฏ ศรีรัตนา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ร่วมการนำเสนอผลการศึกษาวิเคราะห์เพื่อปรับกระบวนการ (process redesign) สำหรับการพัฒนาการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล เพื่อปรับกระบวนการ (Process redesign) ให้รองรับการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัลในกระบวนการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) ผ่านระบบ ZOOM

นางอนงค์นาฏ ศรีรัตนา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ให้สัมภาษณ์ใน รายการ เกษตรก้าวไกล..ไปกับ ส.มก. 15 สิงหาคม 2564 พบกับ ตลาดเกษตรออนไลน์ (ตอนที่2) ร่วมกับ ดร. เศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตร

ดำเนินรายการโดย ดร. พิพัฒน์ วีระถาวร ออกอากาศทาง สถานีวิทยุ ม.ก. AM 1107 kHz และเครือข่าย 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ พร้อมทางช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม https://www.youtube.com/watch?v=9jf6qmHmqUU

วันที่ 13 สิงหาคม 2564 นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะหืข้อมูลสารสนเทศ ร่วมประชุมหารือการเชื่อมโยงข้อมูลแผนที่การเกษตรที่เหมาะสม (Agri Map) กับทะเบียนเกษตรกรและพื้นที่เพาะปลูกจริง ผ่านระบบ Application Zoom โดยมีการหารือประเด็นการเชื่อมโยงข้อมูลแผนที่การเกษตรที่เหมาะสม (Agri Map) กับทะเบียนเกษตรกรและพื้นที่เพาะปลูกจริง และการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกสมุนไพร เพื่อเป็นฐานข้อมูลและแนวทางในการส่งเสริมการเกษตรที่เหมาะสมของแต่ละพื้นที่ในจังหวัดนั้นๆ โดยได้มีการนำเสนอต้นแบบ Agri Map ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำ Agri Map ของจังหวัดอื่นๆ ต่อไป

กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำเว็บไซต์สำนักงานด้วย WordPress ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ระดับอำเภอ จำนวน 32 อำเภอ ของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ผ่านระบบออนไลน์ Zoom จำนวน 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 4-5 สิงหาคม 2564 รุ่นที่ 2 วันที่ 9-10 สิงหาคม 2564 โดยทีมวิทยากรประกอบด้วยนายปวเรศ ทองลอย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นายปฐม บุญทองนุ่ม เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ มีผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 2 รุ่น รวมทั้งสิ้น 32 คน

กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำเว็บไซต์มือโปรด้วยโปรแกรม WordPress ให้แก่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานเกษตรจังหวัดชัยภูมิผ่านระบบออนไลน์ Zoom จำนวน 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 6-7 กรกฎาคม 2564 รุ่นที่ 2 วันที่ 8-9 มิถุนายน 2564 โดยทีมวิทยากรประกอบด้วยนายปวเรศ ทองลอย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นายปฐม บุญทองนุ่ม เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ มีผู้เข้ารับการอบรมทั้ง 2 รุ่น รวมทั้งสิ้น 29 คน

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.00 น. นายรุ่งศิริ ประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้เข้าร่วมประชุมและรายงานผลการพัฒนาแอปพลิเคชันรู้ดินรู้ปุ๋ย ให้กับ นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการวางแผน ติดตาม กำกับ Platform และ Application การให้คำแนะนำการใช้ปุ๋ยและ Database โดยมีผู้แทนบริษัท อีซีเอส เอ็นเตอร์ไพร์สคอมพิวติ้งเซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด และผู้แทนจากกองอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยเข้าร่วมประชุมด้วย

1 2 3 53