วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 – 12.00 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอ กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artifical Intelligence :AI) ณ ห้องประชุม 4/1 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร และผ่านระบบแอปพลิเคชันซูม สำหรับเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค

วันที่ 25 – 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 นายขัตติยะ พรหมวาส นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ พร้อมด้วยทีมงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่จากสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอ ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่นาเกลือทะเล เพื่อสำรวจและจัดทำข้อมูลพื้นที่การทำนาเกลือทะเลและจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินนาเกลือทะเล(Land Use) โดยบูรณาการจากชั้นข้อมูลแผนที่ต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผอ.กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ร่วมชี้แจงติดตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรสินค้าเกษตร ปี 2564 ร่วมกับกรมการค้าภายใน ผู้แทนการยางแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในวันที่ 27 มีนาคม 2564 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 นายวิชัย โภชนกิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ร่วมกับรองอธิบดีกรมการค้าภายใน (นางสาวพัชรี พยัควงษ์) ผู้แทนการยางแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อชี้แจงและติดตามโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตร ปีการผลิต 2563/64 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมบุรีสรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ การดำเนินโครงการประกันรายได้สินค้าเกษตรตามนโยบายที่รัฐบาลแถลงไว้ต่อรัฐสภาในปี 2 โดย นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผอ.กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ร่วมชี้แจงติดตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรสินค้าเกษตร ปี 2564 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และเชิญชวนพี่น้องเกษตรให้มาแจ้งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันและให้ถือเป็นหน้าที่ของเกษตรกรที่ต้องรักษาสิทธิของตนเอง ให้มีข้อมูลเกษตรกรพร้อมสำหรับการเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ปี 2564 รวมถึงโครงการมาตรการภาครัฐต่างๆ อื่นอีกด้วย

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร มอบหมายให้นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธาน พร้อมด้วยนางสาวยุพา แซ่ชื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร และผู้แทนกองสำนักเข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและกำกับดูแลข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ในการขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่จะดำเนินการในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยทีมงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่จากสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี รวมทั้งเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอ ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่นาเกลือทะเล เพื่อสำรวจและจัดทำข้อมูลพื้นที่การทำนาเกลือทะเลและจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินนาเกลือทะเล(Land Use) โดยบูรณาการจากชั้นข้อมูลแผนที่ต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 16 -17 มีนาคม พ.ศ. 2564 นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยทีมงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่จากสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดและอำเภอ ลงพื้นที่สำรวจพื้นที่นาเกลือทะเล เพื่อสำรวจและจัดทำข้อมูลพื้นที่การทำนาเกลือทะเลและจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินนาเกลือทะเล(Land Use) โดยบูรณาการจากชั้นข้อมูลแผนที่ต่างๆ ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และจันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. นางสาวยุพา แซ่ชื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตรและนายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2/2564 โดยมีนายนราพัฒน์ แก้วทอง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการฯ และนางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานคณะกรรมการฯ

ทีมงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการติดตามงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานโครงการในพื้นที่ และสำรวจความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่ใช้สนับสนุนการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ในระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2564 ในพื้นที่ 5 จังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน น่าน พะเยา

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวยุพา แซ่ชื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน Big Data และ Gov Tech ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Application Zoom ณ ห้อง AEOC ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายบริหาร เป็นประธานในการหารือเรื่องปฏิทินการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญเพื่อความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการของประเทศไทย โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมกับ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และคณะ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านข้อมูลด้านการเกษตรในระบบสารสนเทศการผลิตทางด้านการเกษตร เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร (OR) ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีประเด็นหลักในการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของการจัดเก็บข้อมูลและความเเนบนัยของข้อมูล ทั้งนี้หากมีข้อมูลใดที่เผยเเพร่ได้โดยไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ขอให้ประสานงานกับสำนักงานเศรษฐกิจในการให้ความร่วมมือด้านการเเลกเปลี่ยน/ให้บริการข้อมูลเพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงทางอาหารต่อไป

1 2 3 49