เมื่อวันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2563 นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางสาวสุดสงวน ไพยรัตน์ และนายศักรินทร์ อุ่นทานนท์ เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบบริการข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศกับการทำเกษตรสมัยใหม่ สำหรับเกษตรเพื่อใช้ในการวางแผนการผลิต ประเมินพื้นที่เหมาะสม และความคุ้มค่าในการเพาะปลูกได้ และ สำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการให้คำแนะนำการผลิตสินค้าเกษตร และการบริหารจัดการการให้บริการข้อมูลในพื้นที่ได้ โดยทีมวิทยากรจากบริษัท สเต็ม เอ็ดดูเคชั่น แอนด์คอนซัลแตนท์ จำกัด ณ สำนักงานเกษตรอำเภอชนแดน ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

นายรุ่งศิริ ประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการเกษตรให้เป็นวิทยากรบรรยายในการจัดฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1 จำนวน 105 ราย

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสารโดยนายรุ่งศิริ ประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการเกษตรให้เป็นวิทยากรบรรยายในการจัดฝึกอบรมข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” ประจำปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1 จำนวน 105 ราย ในหัวข้อนวัตกรรมทางด้านดิจิทัลในการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

ทีมงานศสท.ออกติดตามงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกร แอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล Farmbook งานวาดแปลงและระบบการปลูกพืชน้ำน้อยในจังหวัดจังหวัด เชียงใหม่ พิษณุโลก ในระหว่างวันที่ 18-20 ก.พ.63

ประกอบด้วยผู้แทนจาก กลุ่มทะเบียนเกษตรกร กลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ และกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ได้ออก
เพื่อติดตาม ชี้แจงและทำความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน ในประเด็น 1.)ระบบทะเบียนเกษตรกร 2).คู่มือทะเบียนเกษตกรใหม่ 3).แอปพลิเคชันสมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัล Farmbook 4).ระบบภัยธรรมชาติใหม่ 5).ระบบพืชน้ำน้อย
โดยจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 18 กพ.63 ณ สำนักงานเกษตร เขต 6 อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และวันที่ 30 ก.พ. 63 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก

นายรุ่งศิริ ประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ติดตามงาน และเข้าร่วมกิจกรรมงานรณรงค์ (Kick Off) เพื่อป้องกันและกำจัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ณ ตำบลกุดโบสถ์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีมาตรการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลัง อย่างต่อเนื่อง ทั้งเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ พร้อมช่วยเหลือเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ และ นางสาวกิตติยา รินเพ็ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่กองแผนงาน เข้าร่วมสังเกตการณ์การสำรวจความคิดเห็นของเกษตรกรภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง สนามทดลองเพื่อพัฒนาระบบประกันภัยพืชผลและสินเชื่อเกษตรด้วยเทคโนโลยีและเศรษฐศาสตร์พฤติกรรม นำร่องที่ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ดำเนินการโดย สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ สำนักงานเกษตรอำเภอลาดหลุมแก้ว อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

เมื่อวันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2563 นางรัตนาภรณ์ เตียวประเสริฐ นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนางสาวสุดสงวน ไพยรัตน์ และนายศักรินทร์ อุ่นทานนท์ เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์การฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบบริการข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศกับการทำเกษตรสมัยใหม่ สำหรับเกษตรเพื่อใช้ในการวางแผนการผลิต ประเมินพื้นที่เหมาะสม และความคุ้มค่าในการเพาะปลูกได้ และ สำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการให้คำแนะนำการผลิตสินค้าเกษตร และการบริหารจัดการการให้บริการข้อมูลในพื้นที่ได้ โดยทีมวิทยากรจากบริษัท สเต็ม เอ็ดดูเคชั่น แอนด์คอนซัลแตนท์ จำกัด ณ ศาลาประชาคมบ้านโพธิ์ตาสี ตำบลบัลลังก์ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดส่งข้อมูลทะเบียนเกษตรกรตามโครงการภาครัฐ ผ่านระบบ VDO Conference เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

เมื่อวันที่ วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมชี้แจงการจัดส่งข้อมูลทะเบียนเกษตรกรตามโครงการภาครัฐ ผ่านระบบ VDO Conference  โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อชี้แจ้งการปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวนาเกลือทะเล และหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการการส่งข้อมูล ความก้าวหน้าการจัดส่งข้อมูล และขั้นตอนการประมวลผลการโอนเงินให้แก่เกษตรกรตามโครงการภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วย 1)โครงการสนับสนุนต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2562/63 2) โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2562/63 รอบที่ 1 3) โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว ปีการผลิต 2562/63 4) โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562 – 2563 5) โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562/63 6) โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2562/63 7) โครงการส่งเสริมการปลูกพืชน้ำน้อยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร  ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1–9 สำนักงานเกษตรจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

ประชุมหารือแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ประกอบการ

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 ศูนย์สารสนเทศและการสื่อสารโดยนายรุ่งศิริ ประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร และคณะ เป็นผู้แทนให้การต้อนรับนางสาวสุพาพร  อรุณรักษ์สมบัติ ผู้อำนวยการกองสถิติเศรษฐกิจ และคณะเจ้าหน้าที่จากกองสถิติเศรษฐกิจ สำนักงานสถิติแห่งชาติ พร้อมทั้งได้สอบถามถึงข้อมูลที่จัดเก็บและบันทึกของวิสาหกิจชุมชน และหารือแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล Common frame เพื่อเป็นข้อมูลสถานะผู้ประกอบการของประเทศ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

การฝึกอบรมระบบข้อมูลเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช

เมื่อวันที่ 15 -16 มกราคม 2563 นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เจ้าหน้าที่กองแผนงาน เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอหนองเสือ เข้าร่วมการฝึกอบรมระบบข้อมูลเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืช เพื่อนำร่องการใช้งานระบบดังกล่าว

เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 นายอุดมพงษ์ ตวงประยงค์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ นายขัตติยะ พรหมวาศ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชํานาญการ และนายศักรินทร์ อุ่นทานนท์ เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ลงพื้นที่ติดตามนิเทศงานเพื่อชี้แจงและแนะนําการใช้งานระบบจัดเก็บและรายงานข้อมูลภาวะการผลิตพืชระดับตําบล (รต.) การวาดแปลงเกษตรกรรมดิจิทัลในปี 2563 และเป้าวาดแปลงรวมถึงการตรวจสอบความถูกต้องของแปลงที่วาด ณ สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

1 2 3 40