การประชุมมาตรการควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด(Fall armyworm)และการอบรมเกษตรกรตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี ผ่านระบบ video conference เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 62

โดยนายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานการประชุมผ่านระบบ video conference ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบิติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 พร้อมทั้ง นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ นายทวีพงศ์ สุวรรณโร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย เข้าร่วมชี้แจง

สรุปประเด็นที่สำคัญคือ
1.สถานการณ์การระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดหลายจุดและผลกระทบที่เกิดขึ้น
2.วิธีการป้องกันกำจัดตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรอย่างถูกต้องโดยการใช้สารเคมี/ชีววิธี
3.แนวทางการรับมือการระบาดในการเพาะปลูกช่วงฤดูฝน
4.การอบรมเกษตรกรตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี

กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์ ภาพ

นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ทำพิธีเปิดกรวยถวายเครื่องราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล และร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี สดุดีจอมราชา ณ ห้องประชุมกรม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ในการนี้ เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในพิธีบรมราชาภิเษก ด้วย

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมอบรมในเรื่องของ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยทีมวิทยากรจากหลักสูตร จิตอาสา ๙๐๔ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ ๒/๖๑ “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

โดยนายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรเข้าร่วมด้วย ทั้งนี้ บรรยายให้ความรู้เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อปลูกจิตสำนึก ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รับรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างลึกซึ้ง โดยที่บูรพกษัตริย์ไทยได้ทรงเสียสละเพื่อปกปักรักษาเอกราชของชาติไทยตราบจนปัจจุบัน 
ภาพ : กลุ่มโสตทัศนอุปกรณ์

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมการรองรับการจัดทำ ระบบ web service สำหรับการจำกัดการใช้สารเคมี 3 สาร พาราควอต ไกลโฟเซส และ คลอร์ไพริฟอส ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

โดยมี นายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม โดยมีผู้แทนจาก กรมวิชาการเกษตร การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ร่วมกันหารือแนวทางการปฏิบัติ และการจำกัดการซื้อสารเคมีผ่านระบบออนไลน์อย่างเป็นขั้นตอนต่อไป ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วย นางรติยง บาโกะ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ นายสราวุธ วงศ์ทรัพย์สิน นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ และนางสาวชมภู่ สนนุช เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ เข้าร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ในวันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม 2562

คณะข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมรับเสด็จเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 โดยนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำคณะข้าราชการกรมส่งเสริมการเกษตร จำนวน 100 คน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ บริเวณถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ข้าราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมด้วย จำนวน 5 คน ได้แก่ 1) นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ 2) นายรุ่งศิริ ประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ 3) นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร 4) นางอนงค์นาฏ ศรีรัตนา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ และ 5) นายกฤษณะ พูลทรัพย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นายพรชัย ทุราช นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ และ นายปวเรศ ทองลอย เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นวิทยากรการฝึกอบรม เรื่อง การจัดทำเว็บไซต์ด้วยโปรแกรม WordPress ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้งาน wordpress ซึ่งเป็นชุดพัฒนาเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยมและใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 และ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายวรวุฒิ อ้อยหวาน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมติดตามการคัดเลือกลิ้นจี่แปลงใหญ่ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายวรวุฒิ อ้อยหวาน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมติดตามการคัดเลือกลิ้นจี่แปลงใหญ่ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ซึ่งมีการควบคุมคุณภาพด้วยการ “ห่อช่อผลลิ้นจี่” โดยกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทยพัฒนาช่องทางจำหน่ายผลผลิตลิ้นจี่เกรดพรีเมี่ยมของแปลงใหญ่ลิ้นจี่ทั้ง 4 แปลง ผ่านระบบไปรษณีย์ ในรูปแบบระบบออฟไลน์ ซึ่งเป็นการจำหน่าย ณ ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดทั่วประเทศ และได้ร่วมหารือวางแผนบริหารจัดการผลผลิตลิ้นจี่เกรดพรีเมี่ยม กับไปรษณีย์ส่วนกลาง ไปรษณีย์อำเภอแม่ใจ สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ลิ้นจี่จังหวัดพะเยา ตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพ บรรจุภัณฑ์ การขนส่งจนถึงมือผู้บริโภค ทั้งนี้ ไปรษณีย์แจ้งว่าจะมีการนำรถควบคุมอุณหภูมิในการขนส่งลิ้นจี่ทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนได้รับลิ้นจี่ที่สด ใหม่ และมีคุณภาพ
“ลิ้นจี่ห่อ” เป็นการนำเอานวัตกรรม “ห่อช่อผลลิ้นจี่” ด้วยกระดาษคาร์บอนมาใช้ ซึ่งสามารถช่วยป้องกันโรคแมลงและหนอนเจาะขั้ว ป้องกันผลแตกร่วง ทำให้สีสวย รสชาติอร่อยหอมหวาน และที่สำคัญลิ้นจี่ห่อผลจะทำให้ผลผลิตโตสม่ำเสมอ รสชาติดี มีกลิ่นหอม เป็นสินค้าเกษตรปลอดภัย ผู้บริโภคมั่นใจ เกษตรกรผู้ผลิตปลอดภัย
ในการนี้จังหวัดพะเยา ได้กำหนดจัดงานการสัมมนาเครือข่ายเกษตรกรพะเยาก้าวไกล ข้าว ลิ้นจี่ ลำไย แคนตาลูป สู่ความเป็นเลิศประจำปี 2562 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ณ สวนลิ้นจี่วิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ลิ้นจี่คุณภาพห้วยป่ากล้วย ตำบลเจริญราษฎร์ อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ซึ่งในงานจัดให้มีกิจกรรมฐานเรียนรู้การผลิตลิ้นจี่คุณภาพ การผลิตข้าวอินทรีย์/ข้าวปลอดภัย การผลิตลำไยคุณภาพดี การผลิตแคนตาลูปปลอดภัย การตลาดออนไลน์และการขนส่ง และมีการทำ MOU ระหว่างเกษตรกรกับไปรษณีย์จังหวัดพะเยา เพื่อประชาสัมพันธ์และจำหน่ายผลผลิตลิ้นจี่คุณภาพให้สาธารณชนได้รู้จัก สร้างมูลค่าเพิ่มและมีช่องทางการตลาดที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่ในกลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเรื่องมาตรการจำกัดการใช้สารพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส โดย นายทวีพงศ์ สุวรรณโร ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย เป็นประธานการประชุม ในวันที่ 30 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นางพรรณภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนายวรวุฒิ อ้อยหวาน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(ผลไม้) และกลุ่มเครือข่าย จังหวัดจันทบุรี

เมื่อวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นางพรรณภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนายวรวุฒิ อ้อยหวาน ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(ผลไม้) และกลุ่มเครือข่าย จังหวัดจันทบุรี โดยเยี่ยมชมสวนเจริญชัย แหล่งท่องเที่ยวเชิญเกษตร ที่ไม่เพียงแต่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยว ชม ชิมผลไม้สดๆจากสวนเท่านั้น แต่ยังเป็นจุดจำหน่ายสินค้าในชุมชน แหล่งเรียนรู้การทำเกษตรไม้ผล แหล่งถ่ายทอดความรู้ชันโรง ผ่านกลไกแปลงใหญ่ โดยใช้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นจุดเรียนรู้ พร้อมเยี่ยมชมศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบางสระเก้า เกษตรกรสมาชิกที่มีความเข็มแข็ง ร่วมแรงใจในการเพาะเลี้ยงแมลงกำจัดศัตรูพืช เพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรจากใช้ในพื้นที่การเกษตรของตน ทดแทนการใช้สารเคมี และเยี่ยมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนคลองน้ำเค็มทันใจ แหล่งจำหน่ายสินค้าแปรรูป โดยเฉพาะปูอบโอ่ง ของฝากขึ้นชื่อที่ใครมาก็ต้องซื้อกลับไปฝาก

1 2 3 32