วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้เข้าประชุมหารือกับสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ โดยมีนายภูมินภ์ห์ บุญบันดาร ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ ชั้น 2 อาคารถนอมเปรมรัศมี

เพื่อหารือถึงแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลเอกสารสิทธิที่ดินของกรมป่าไม้ เพื่อให้การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่อยู่ต่างแพลตฟอร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการให้บริการที่มีแนวโน้มผู้ใช้งานมากขึ้นสามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวิเคราะห์ประกอบการตัดสินใจวางแผนกำหนดนโยบายขับเคลื่อนการเกษตรได้อย่างถูกต้องต่อไป

กรมส่งเสริมการเกษตร เร่งรัดดำเนินการจัดทำการให้ความยินยอมการใช้คุกกี้ (Cookies Policy) บนเว็บไซต์ของตนเองและเว็บไซต์บริการข้อมูลภายใต้ กรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยสามารถดาวน์โหลดโค้ดโปรแกรมหรือชุดคำสั่งจากคู่มือการติดตั้งการให้ความยินยอมการใช้คุกกี้ (Cookies Policy) ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผ่านช่องทางไลน์ DOAE COOKIES รายละเอียดตาม QR Code ด้านล่าง หรือโทรศัพท์หมายเลข 0 2940 6028 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ กษ 1007/1567 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นางอนงค์นาฏ ศรีรัตนา ผู้อำนวยกลุ่มนวัตกรรมดิจิทัล เป็นผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโครงการส่งเสริมตลาดเกษตรออนไลน์ ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร และผ่านระบบออนไลน์ (Application Zoom) โดยมี นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม

เพื่อรับทราบสรุปผลการดำเนินงานและการประชาสัมพันธ์ขอบเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ในปี 2565 ที่ผ่านมา และร่วมหารือแนวทางการจัดกิจกรรม “แคมเปญฉลองยอดการจำหน่ายตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ครบ 500 ล้านบาท และเทศกาลของขวัญปีใหม่” รวมถึงแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ให้ทันสมัย สวยงาม และสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น

ข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุม 4/2 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนางอนงค์นาฏ ศรีรัตนา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล เป็นผู้แทนศูนย์ฯ เข้าร่วมการประชุม

ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

โดยมี นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานประชุมทั้งนี้มีการรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA ) ประจำงานปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รวมทั้งพิจารณาดำเนินการเพื่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และรายละเอียดตัวชี้วัดของแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT ) ติดตามหน่วยงานที่มีข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ภาพ/ข่าว : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายรุ่งศิริ ประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ร่วมประชุมการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร (Internet & Intranet) ครั้งที่ 1/2565 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมเกษตร เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อรับทราบผลการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตรและเว็บไซต์อินทราเน็ตกรมส่งเสริมการเกษตร และพิจารณาสิทธิในการบริหารจัดการเนื้อหาบนเว็บไซต์ของแต่ละกอง/สำนัก

ข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนางอนงค์นาฏ ศรีรัตนา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล เป็นผู้แทนศูนย์ฯ เข้าร่วมประชุม

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. นายครองศักดิ์ สงรักษา รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานกำหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการผู้บริหารของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อพิจารณาร่างกรอบบันทึกข้อตกลง ตัวชี้วัด น้ำหนัก เกณฑ์การให้คะแนน และค่าเป้าหมาย ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 ณ ห้องประชุม 6 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมด้วย

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีนางสิริลักษณ์ น้อยเคียง นักวิชาการวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ เป็นผู้แทนเข้าร่วม

ผู้ร่วมประชุม คือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการในพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อรับทราบสรุปผลการดำเนินงานโครงการฯ ปี 2565 ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมถึงแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ ในปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรวางแผนและผลิตสินค้าเกษตรได้เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ตามเขตความเหมาะสมสำหรับปลูกพืช และปัจจัยทางเศรษฐกิจอื่นๆ เกษตรกรมีรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหลังจากการปรับเปลี่ยนการผลิตพืช และการขอความร่วมมือเขตและจังหวัดในการจัดทำวิดีทัศน์โครงการฯ พร้อมทั้งร่วมพิจารณา ร่างคุณสมบัติและเงื่อนไขของเกษตรที่จะเข้าร่วมโครงการฯ ในปี 2566 นี้

วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น.-16.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชี้แจงการปรับปรุงระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและระบบข้อมูลเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ (เกลือทะเล) ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานประชุมชี้แจงการปรับปรุงระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและระบบข้อมูลเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ (เกลือทะเล) ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีนายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร นางอนงค์นาฏ ศรีรัตนา ผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนานวัตกรรมดิจิทัล เจ้าหน้าที่กองแผนงาน เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมชี้แจงในครั้งนี้ด้วย

1 2 3 62