วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เป็นผู้แทนสูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน พร้อมทั้งผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร

ภาพ กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565 นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT

ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำทีมงานเจ้าหน้าที่ เข้าแสดงความยินดีและรับนโยบายจากนายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เนื่อในโอกาสได้รับแต่งตั้งเป็น รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร เข้าร่วมการประชุมหารือหลักเกณฑ์การใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในการประกอบเกษตรกรรม โดยมี นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อหารือแนวทางดำเนินการเรื่องการตีความกฎหมาย และวิธีการยกเว้นการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร (OR) กรมส่งเสริมการเกษตร

. เนื่องจากปัญหาของวิสาหกิจชุมชนตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลเกษตรกร ที่ทำให้ต้องชำระภาษีในอัตราสูง ตามข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในการประกอบเกษตรกรรม
ข่าว : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ภาพ : กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

“ร่วมหารือ เพื่อขับเคลื่อนงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ” เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ และนางสิริลักษณ์ น้อยเคียง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมหารือการนำเข้าข้อมูลจากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้กับงานด้านส่งเสริมการเกษตร ในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สำนักงานใหญ่ (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550)

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ และนางสิริลักษณ์ น้อยเคียง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร  เข้าร่วมหารือการนำเข้าข้อมูลจากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้กับงานด้านส่งเสริมการเกษตร โดยมีดร.สยาม ลววิโรจน์วงศ์ ผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริหารภูมิสารสนเทศ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมหารือในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)  สำนักงานใหญ่ (ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550)
จาการหารือการนำเข้าข้อมูลจากเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศมาใช้กับงานด้านส่งเสริมการเกษตร มีข้อหารือดังนี้
1. การตรวจสอบการเผาตอซัง โดยใช้ข้อมูล Hot Spot และ Burn Scar เพื่อตรวจสอบแปลงเกษตรที่มีการเผาตอซัง หลังการเก็บเกี่ยว เพื่อป้องกันการเผา

2. การตรวจสอบพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจ ทุก ๆ 15 วัน เพื่อตรวจสอบการปลูกพืชในพื้นที่ ลดข้อมูลการแจ้งเท็จในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร

3. การตรวจพื้นที่ภัยธรรมชาติ (อุทกภัย และ แล้ง) เพื่อลดระยะเวลาการลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหาย

4. ความคืบหน้าในการดำเนินโครงการวิจัยร่วม ในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาตรวจสอบพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติ

5. การเตรียมประชุมระดับผู้บริหารของทั้ง 2 หน่วยงาน ครั้งที่ 1 หลังการลงนาม บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU )

โดยในการหารือในประเด็นดังกล่าว ทำให้เกิดการบูรณาการ การร่วมพัฒนา การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยีและข้อมูลระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการร่วมกันนำเสนอข้อมูลการเกษตรที่เป็นข้อมูลเดียวกัน

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยนายรุ่งศิริ ประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ เป็นวิทยากรบรรยายหลักสูตร “การใช้ IT กับงานส่งเสริมการเกษตร” ให้กับนักบริหารส่งเสริมการเกษตรระดับต้น (นสต.) รุ่นที่ 5 ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting)

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 นายรุ่งศิริ ประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตร นักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รุ่นที่ 7 ในหัวข้อ “เทคโนโลยีดิจิทัลในงานส่งเสริมการเกษตร” จัดโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 4 จังหวัดขอนแก่น ในรูปแบบออนไลน์

นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ประชุมเพื่อหารือร่วมกับสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร และกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ในเรื่องของหลักเกณฑ์ เงื่อนไข การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกกัญชง กัญชา ในวันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำเว็บไซต์มือโปรด้วยโปรแกรม WordPress ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ กองพัฒนาเกษตรกร ณ ห้องประชุมกองพัฒนาเกษตรกร อาคาร 1 ชั้น 4 เมื่อวันที่ 7-8 มิถุนายน 2565 โดยทีมวิทยากรประกอบด้วย นายปฐม บุญทองนุ่ม เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นายธนวัฒน์ ลำไย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ มีผู้เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 12 คน

วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายขัตติยะ พรหมวาส นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมเป็นวิทยากรประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2565

วันที่ 2  มิถุนายน พ.ศ. 2565 นายขัตติยะ  พรหมวาส  นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมเป็นวิทยากรการประชุมเชิงปฏิบัติชี้แจงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 ภายใต้โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2565 ของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา การประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วยกิจกรรมการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2565 ของจังหวัดนครราชสีมา เทคนิคการใช้งานระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร การวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัลด้วยระบบ Geoplot  โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานทะเบียนเกษตรกร ทั้ง 32 อำเภอในจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

1 2 3 4 61