นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และ นายปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่ โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ โดยมี นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางกานดาศรี ลิมปาคม รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ นายสยาม ลววิโรจน์วงศ์ ผู้อำนวยการสำนักประยุกต์และบริหารภูมิสารสนเทศ เป็นพยาน เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2565 ที่ผ่านมา

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อร่วมกันจัดทำข้อมูลพื้นที่เกษตรกรรมโดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ รวมถึงร่วมกันจัดทำพื้นที่ต้นแบบการบริหารจัดการส่งเสริมการเกษตร และเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านการนำเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ เกิดการสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมและการบริหารจัดการการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศระหว่างกัน และที่สำคัญทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานทั้งสองฝ่าย ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและด้านส่งเสริมการเกษตร และดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ นับว่าสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้ความสำคัญกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาการเกษตรในปัจจุบันไปสู่การเกษตรอัจฉริยะหรือ Smart Agriculture เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาที่มุ่งสู่เกษตร 4.0 ผนวกกับมาตรการด้านการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติ ที่อาจสร้างความเสียหายให้กับพืชผลทางการเกษตร เช่น การใช้ภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชต เป็นแผนที่ฐานประกอบการวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล และใช้เป็นหนึ่งในแผนที่ฐานในเว็บบริการข้อมูลแผนที่ส่งเสริมการเกษตร (ssmap) การร่วมกันพัฒนาโปรแกรมวาดแปลงในระบบบริการภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตร (GISAgro) การใช้ข้อมูลดาวเทียมตรวจสอบพื้นที่ปลูกข้าว พื้นที่การเกษตรที่เสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง และติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เป็นต้น ถือเป็นการบูรณาการร่วมพัฒนา แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ เทคโนโลยีและข้อมูลระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการร่วมกันนำเสนอข้อมูลการเกษตรที่เป็นข้อมูลเดียวกัน“ผลงานภายใต้โครงการนี้เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและ GISTDA ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ทั้ง การจัดทำและตรวจสอบข้อมูลพื้นที่เพาะปลูก พื้นที่เก็บเกี่ยว หรือ พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติและศัตรูพืชของพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง ปาล์มน้ำมัน และพืชอื่น ๆ นำไปสู่การศึกษาวิจัยและจัดทำการประเมินพื้นที่เกษตรที่เสี่ยงเสียหายจากภัยธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ Applications ด้านการบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่สำหรับงานส่งเสริมและด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการเกษตรเชิงพื้นที่ และนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศและด้านส่งเสริมการเกษตร พร้อมดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นชอบร่วมกัน”

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 นางอนงค์นาฏ ศรีรัตนา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ร่วมประชุมชี้แจงการใช้งานระบบบริหารจัดการตลาดเกษตรกร(ร่วมเขียว) ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกลุ่ม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานตลาดเกษตรกร 77 จังหวัด และ สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร เขต 1-6 ผ่านทางระบบ ZOOM

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ครั้งที่ 3/2565 และการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบ Application Zoom

เมื่อวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ครั้งที่ 3/2565 และการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบ Application Zoom โดยมีนายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 และคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส เป็นประธานประชุมคณะทำงานคัดเลือกรางวัล AIC Award ครั้งที่ 5/2565 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. นางสาวสุรางค์ศรี วาเพชร ผู้อำนวยการกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร จากกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ และนางสาวศาธิญา เกตุปั้น นักสถิติ จากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานคัดเลือกรางวัล AIC Award ครั้งที่ 5/2565 โดยมีนางดาเรศร์ กิตติโยภาส เป็นประธาน เพื่อติดตามการดำเนินงานการคัดเลือกรางวัล AIC Award ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting

กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำเว็บไซต์มือโปรด้วยโปรแกรม WordPress ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานเกษตรอำเภอ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom เมื่อวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2565 โดยทีมวิทยากรประกอบด้วย นายปฐม บุญทองนุ่ม เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นายนนทกานต์ ตรันเจริญ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายธนวัฒน์ ลำไย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ มีผู้เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 34 คน

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นายรุ่งศิริ ประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อควบคุมระบบการให้น้ำในแปลงปลูกไม้ผล

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 กรมส่งเสริมการเกษตร มอบศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยนายรุ่งศิริ ประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ และนางอาธิดา รักวงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการมอบรางวัลรัฐบาลดิจิทัลและแนวทางการตอบ แบบสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565 ผ่านการประชุมออนไลน์

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ ผู้บริหารเทคโนโลนยีสารสนเทศระดับสูงของกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารเทคโนโลนีสารสนเทศและกำกับกูแลข้อมูลกรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 2/2565 โดยมีนางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และผู้แทนกอง/สำนักเข้าร่วมเข้าร่วมด้วย เพื่อพิจารณาโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล โดยใช้งบประมาณระหว่างปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุม 4/2

นางอนงค์นาฏ ศรีรัตนา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ร่วมเป็นวิทยากรที่ปรึกษาโครงการในหลักสูตร นักบริหารส่งเสริมการเกษตร (นสก.) รุ่นที่ 20 ในวันที่ 17 และ 24 พฤษภาคม 2565 ผ่านทางระบบ ZOOM

กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำเว็บไซต์มือโปรด้วยโปรแกรม WordPress ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ และสำนักงานเกษตรอำเภอ ผ่านระบบออนไลน์ Zoom เมื่อวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2565 โดยทีมวิทยากรประกอบด้วยนายนนทกานต์ ตรันเจริญ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ นายปฐม บุญทองนุ่ม เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นายธนวัฒน์ ลำไย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ มีผู้เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 22 คน

1 2 3 4 5 61