นายรุ่งศิริ ประสงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ คณะที่ 2 โครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน ภายใต้โครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาการดำเนินงานโครงการ ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ เมื่อ วันที่ 26 มกราคม 2564 โดยมีนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 27 ม.ค. 2564 กรมส่งเสริมการเกษตร มอบหมายให้ นายสัมฤทธิ์ เทวะภูมิ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นผู้แทนเข้าร่วมการแถลงข่าวประจำสัปดาห์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประเด็น การเชิญชวนเกษตรกรเร่งขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 พร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และกรมชลประทาน ร่วมในการแถลงข่าว โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการแถลงข่าว ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 112 กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. นางยุพา อินทราเวช ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร นางสาวยุพา แซ่ชื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร นายสรายุทธ สิริภูษิต ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ครั้งที่ 1/2564 และการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Application Zoom ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 123)

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 นายรุ่งศิริ ประสงค์ ได้เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง การเข้าถึงเทคโนโลยีและการตลาดเกษตรกรออนไลน์ (เกษตรกรดิจิทัล) โดยมี ดร.ชัยรัตน์ จำนงค์การ ประธาน กต.ตร.จว.นนทบุรี (ภาคประชาชน) นายปรีชา บำรุงศรี เกษตรจังหวัดนนทบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี อ.เมือง จ.นนทบุรี

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยัสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรกร นำโดยนายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นำแจกันดอกไม้ไปทูลเกล้าฯ ถวายเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ และร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ และทรงหายจากพระอาการประชวร ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

วันที่ 12 มกราคม 2564 นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมชี้แจงโครงการมาตรการภาครัฐ ปี 2563 และเร่งรัดการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2563/64

โดยมีประเด็นหารือ ดังนี้

-เตรียมความพร้อมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก COVID 2019 (รอบที่ 1 และ 2)
-โครงการมาตรการภาครัฐ ปี 2563
-การเร่งรัดการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2563/64
-การขึ้นทะเบียนเกษตรกร / ระบบภัยธรรมชาติ
-โครงการประกันราย ปี 2563/64
-โครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2563/64
-การสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการโอนเงินโครงการ โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 นางอนงค์นาฏ ศรีรัตนา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ร่วมบรรยายเรื่อง เว็บไซต์ตลาดเกษตกรออนไลน์.com ในหลักสูตร การพัฒนาผู้จัดการสู่การสร้างอัตลักษณ์ของตลาดเกษตรกร ผ่านระบบออนไลน์ไลน์ (Webex) ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2564 เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านตลาดเกษตรกร 77 จังหวัด เจ้าหน้าที่ระดับเขต 6 เขตและเจ้าหน้าที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 29 ศูนย์ ให้มีความรู้เพิ่มเติมในด้านการตลาด โมเดลธุรกิจ ภาษีธุรกิจ ภาษีตลาดออนไลน์ การเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรในมิติต่างๆ การสร้างสินค้านวัตกรรมสู่ตลาด และตลาดเกษตรกรออนไลน์ เพื่อสามารถเป็นที่ปรึกษา ถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนให้แนะนำแก่เกษตรกร ในการวางแผนการผลิตการตลาด ตามแนวทางตลาดนำการผลิตได้

นางสรายุทธ สิริภูษิต ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมการประชุม แนวทางการขับเคลื่อนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน เมื่อวันที่ วันที่ 6 มกราคม 2564ณ ห้องประชุม 7 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร ภาพ/กลุ่มโสตทัศนูปกรณ์

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. นางสาวยุพา แซ่ชื้อ ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศเพื่อส่งเสริมการเกษตร นางรัตนาภรณ์ เตียวประเสริฐ นักวิชาการสถิติชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายเทคโนโลยีเกษตร 4.0 ครั้งที่ 12/2563 และการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ครั้งที่ 8/2563 ผ่านระบบ Application Zoom ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง 123)

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร เจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร และเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการทุกศูนย์ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ โปรแกรม Cisco WebEX เพื่อรวบรวมข้อมูลความต้องการใช้งานการติดต่อสื่อสารและอินเตอร์เน็ต โดยศูนย์ปฏิบัติการของกรมส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่ให้บริการเกษตรกรและประชาชน มีที่ตั้งกระจายอยู่ทั่วประเทศ จำนวน 50 แห่ง การพัฒนาเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้การดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการมีความพร้อมและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

1 2 3 4 5 49