นายไกวัล กล้าแข็ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2558 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5

     การประชุมครั้งนี้ มีการติดตามความก้าวหน้างานทะเบียนเกษตรกร การพัฒนาระบบสารสนเทศ เช่น ระบบภาวการณ์ผลิตพืชรายตำบล (ร.ต) ระบบอาสาสมัครเกษตร การเรียนรู้ผ่านอิเล็กทรอนิสก์ (e-Learning)
เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติม

ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมแนวทางการจัดทำข้อมูลทะเบียนเกษตรกร เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2

ในการประชุมดังกล่าว ได้นำเสนอระบบการบันทึกข้อมูลโดยใช้แผนที่ (บรรยายโดยมีอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และมีการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรร่วมกัน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

 

นายไกวัล กล้าแข็ง ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ เป็นประธานการเปิดการอบรมการสร้างสารสนเทศจากระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 4

ในการอบรมการสร้างสารสนเทศจากระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ได้จัดอบรมทั้งหมด 3 รุ่น รุ่นที่  วันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2558 รุ่นที่ 2 วันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2558 และรุ่นที่ 3 วันที่  โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านข้อมูลทะเบียนเกษตรกรของสำนักงานเกษตรจังหวัดเข้าร่วมอบรมดังกล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายไกวัล กล้าแข็ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมเรื่องการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2558 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายไกวัล กล้าแข็ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ประจำเดือนพฤษภาคม 2558 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5

เมื่อวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2558 นายไกวัล กล้าแข็ง ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วม สัมมนาวิชาการ เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเกษตร ครั้งที่ 4 : เกษตรก้าวไกลด้วย Digital Economy ณ อาคาร เทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 นายไกวัล กล้าแข็ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้นำทีมงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน กรมส่งเสริมการเกษตร (ส่วนกลาง) ณ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ เขตบางเขน เพื่อเป็นการกระชับความสามัคคีระหว่างบุคลากรส่วนกลาง

 

นายไกวัล กล้าแข็ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการ ประชุมสัมมนาการใช้เทคโนโลยีการผลิตพืชของเกษตรกร โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้า เกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ณ ห้องประชุม กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 4 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายไกวัล กล้าแข็ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ จัดทำบุญศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 3 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายไกวัล กล้าแข็ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ประจำเดือนเมษายน 2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร (Operation Room) กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2

รายละเอียดเพิ่มเติม

1 53 54 55 56 57