เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 นายไกวัล กล้าแข็ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้นำทีมงานเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาภายใน กรมส่งเสริมการเกษตร (ส่วนกลาง) ณ กรมทหารราบที่ 11 รักษาพระองค์ เขตบางเขน เพื่อเป็นการกระชับความสามัคคีระหว่างบุคลากรส่วนกลาง

 

นายไกวัล กล้าแข็ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการ ประชุมสัมมนาการใช้เทคโนโลยีการผลิตพืชของเกษตรกร โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้า เกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ณ ห้องประชุม กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 4 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายไกวัล กล้าแข็ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ จัดทำบุญศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 3 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายไกวัล กล้าแข็ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ประจำเดือนเมษายน 2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร (Operation Room) กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายไกวัล กล้าแข็ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ประจำเดือนมีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร (Operation Room) กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558

รายละเอียดเพิ่มเติม

นางสาวยุพา แซ่ชื้อ ผอ.กลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์ฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการทดสอบสำรองและกู้คืนข้อมูล ครั้งที่ 1/2558 ตามนโยบายและแนวปฏิบัติ ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมส่งเสริมการเกษตร และการซ้อมแผนรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉิน ตามแผนบริหารความต่อเนื่อง (Business Continuity Plan: BCP) เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย (Network Operation Center) ชั้น 3 อาคาร 1

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายไกวัล กล้าแข็ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร (Operation Room) กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายไกวัล กล้าแข็ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการสัมมนา เชิงปฏิบัติการปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2558/59 โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักส่งเสริมและ การพัฒนาการเขต สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ เข้าร่วมในการสัมมนา

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายไกวัล กล้าแข็ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุม แนวทางการแก้ไขและจัดส่งข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และยางพารา ระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตร และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5

รายละเอียดเพิ่มเติม

นายไกวัล กล้าแข็ง ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ประจำเดือนมกราคม 2558 เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร (Operation Room) กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2

รายละเอียดเพิ่มเติม

1 59 60 61 62