แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการ และผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ

Download

 

1 2 3 5