แบบการขอใช้บริการเผยแพร่ข่าว/ประกาศ บนระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและอินทราเน็ต

แบบการขอใช้บริการเผยแพร่ข่าวบนเครือข่าย