นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับเชิญเข้าร่วมเสวนาเรื่อง “การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้”

นางดาเรศร์  กิตติโยภาส   ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับเชิญเข้าร่วมเสวนาเรื่อง “การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้” เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม 7 กรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 5