นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร เป็นผู้แทนศูนย์ฯร่วมอภิปราย หัวข้อ “งานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ร่วมกับหน่วยงานภาคีของกรมส่งเสริมการเกษตร

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 และมอบหมายให้ นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร เป็นผู้แทนศูนย์ฯร่วมอภิปราย หัวข้อ “งานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ร่วมกับหน่วยงานภาคีของกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับผู้แทนจากกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรม กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย โดยมี นายศักดา ทวิชศรี นักวิชาการอิสระ เป็นผู้ดำเนินการอภิปราย

การอธิปราย กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ความสำคัญของ งานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน
(อกม.) ที่ได้รับมอบหมายงานต่างๆ จากหน่วยงานภาคีของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยนางพรรณนาภา ปรัชญาศิริ  กล่าวถึง บทบาทของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ในการช่วยเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอขึ้นทะเบียนเกษตรกร อาทิ เช่น การช่วยรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร ช่วยการตรวจสอบการขึ้นทะเบียนไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบจากชุมชน
การวาดแปลงและพิกัดที่ตั้งแปลง

และได้เชิญชวนให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เข้าใช้งาน แอปพลิเคชั่นสมุดทะเบียนเกษตรกร DOAE FARMBOOK ซี่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เปิดตัวเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ในงาน เกษตรไทยก้าวหน้า ภายใต้ร่มพระบารมี โดยเกษตรกรสามารถใช้ในการแจ้งปลูกแทนหรือควบคู่ไปกับการใช้สมุดทะเบียนเกษตรกรเล่มเขียวได้  และอำนวยความสะดวกแก่เกษตรกร สามารถตรวจสอบผลการแจ้งปลูก พิกัดแปลงและความถูกต้องของการขึ้นทะเบียนได้ด้วยตนเอง โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานเกษตรอำเภอ และขอให้ อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ช่วยประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้ทราบใช้ประโยชน์  แต่ต้องไปลงทะเบียนเบอร์โทรศัพท์ของตนเองในฐานทะเบียนเกษตรกรที่สำนักงานเกษตรอำเภอก่อน