นางดาเรศร์ กิตติโยภาสเป็นประธาการประชุมเพื่อพัฒนาและหาข้อสรุปของระบบสารสนเทศเกษตร online 2560 เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 60 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูลและบริษัทโคเดกส์ จำกัด เข้าร่วม

นางดาเรศร์ กิตติโยภาสเป็นประธาการประชุมเพื่อพัฒนาและหาข้อสรุปของระบบสารสนเทศเกษตร online 2560 เมื่อวันที่ 12 ก.ย. 60 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูลและบริษัทโคเดกส์ จำกัด เข้าร่วม  สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

  1. เปลี่ยนจากการอนุมัติข้อมูลรายพืชของจังหวัด เป็นการตรวจสอบและรับรองข้อมูล ซึ่งสามารถเเก้ไขข้อมูลได้ โดยพัฒนาระบบให้สามารถออกรายงานสรุปการบันทึกรายพืชระดับตำบล รายอำเภอภายในจังหวัด ทั้งข้อมูลที่บันทึกของเดือนนั้นๆ และข้อมูลสรุปถึง ณ เดือนปัจจุบัน
  2. จัดทำสถานการณ์การจัดส่งข้อมูล โดยแสดงเป็นกราฟ จำเเนกตามสี ได้แก่ สีเขียว คือยอมรับข้อมูลครบถ้วนทุกอำเภอ สีเหลือง คือ ยอมรับข้อมูลบางอำเภอ และ สีเเดง คือ ยังไม่ตัดส่งข้อมูล ซึ่งจะติดตามการจัดส่งกลุ่มสีเเดงเป็นอับดับแรก
  3. การสำรองข้อมูล โดยการขอพื้นที่จัดเก็บข้อมูลใน sever เครื่องอื่นเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล รวมถึงการสำรองข้อมูลอัตโนมัติโดยระบบ
  4. การใช้ประโยชน์ของการจัดเก็บข้อมูลภาวะการผลิตพืชระดับตำบล (รต) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจากเนื้อที่ปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และราคา เพื่อสรุปสถานการณ์การผลิตเสนอผู้บริหารสำหรับใช้ในการกำหนดนโยบายส่งเสริมและวางเเผนการผลิตด้านการเกษตรในระดับต่างๆ