ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดนิทรรศการในงาน “รวมพลคนแปลงใหญ่ และ ศพก.”ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ พัทยาจ.ชลบุรี

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดนิทรรศการในงาน “รวมพลคนแปลงใหญ่ และ ศพก.”ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ พัทยาจ.ชลบุรี  เมื่อวันที่ 22 – 23 กันยายน 2560 ในหัวข้อ “ระบบการจัดเก็บข้อมูลแปลงใหญ่” ซึ่งมีผู้เข้าชมงานเป็นเกษตรกรเครือข่าย ศพก. และ แปลงใหญ่ กว่า 2,000 คน

โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้นำเสนอเว็บไซต์บริการข้อมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการเกษตรผ่าน http://ssmap.doae.go.th/ssmap (SSMAP) เพื่อแสดงข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งและรายละเอียดของแปลงใหญ่ ตลอดจนรูปแปลงเพาะปลูกของสมาชิกซึ่งสามารถนำไปซ้อนทับกับข้อมูลเชิงแผนที่อื่นๆได้ เช่น นำรูปแปลงสมาชิกไปซ้อนทับกับข้อมูลความเหมาะสมของการปลูกพืช (Zoning) เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและชุดดินของเกษตรกรรายแปลง ทั้งนี้  ในงานได้มีการนำเสนอ Application DOAE Farmbook และ DOAE Smart Check ซึ่งมีจุดประสงค์ให้เกษตรกรสามารถปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรได้ง่ายด้วยตนเอง และสามารถตรวจสอบข้อมูลแปลงของตัวเองได้ในเรื่อง
ของข่าวสารด้านภัยพิบัติ การติดตามสิทธิ์ต่างๆ การตรวจสอบความเหมาะสมของการปลูกพืชในพื้นที่ของตนเอง การตรวจสอบแหล่งรับซื้อที่ใกล้เคียงแปลงเพาะปลูกของเกษตรกรโดยเกษตรกรที่สนใจสามารถดาวน์โหลด Application ดังกล่าวผ่าน Google Play Storeได้แล้ว