นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการเกษตรให้เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัล “หน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ในระบบ DNS , Mail , Web และ DNSSEC” จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการเกษตรให้เป็นผู้แทนเข้ารับรางวัล “หน่วยงานที่ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ในระบบ DNS , Mail , Web และ DNSSEC จากกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เมื่อวันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม  โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค เขตราชเทวี กรุงเทพฯ โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้พิจารณาจากหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐานและบริการที่รองรับ IPv6 ต้องดำเนินการผ่านหลักเกณฑ์ ดังนี้

1)  บริการเว็บไซต์ (Website)

2)  บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)

3)  บริการโดเมนเนม (DNS)

4)  การเพิ่มความปลอดภัยให้แก่ระบบโดเมน (DNSSEC)

ในการนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ประเมินความพร้อมใช้ของบริการตาม หลักเกณฑ์ ดังกล่าว ในระหว่างวันที่ 1 – 25 สิงหาคม พ.ศ. 2560 โดยบริการทั้งหมด
ต้องมีความเสถียรอย่างน้อย 80%