สัมมนาการปรับปรุงโครงสร้างระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร เพื่อรองรับการเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลโครงการอื่นๆ เมื่อวันที่ 14 – 16 กันยายน 2560 ณ โรงแรงอิงค์ธาร รีสอร์ท

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดโครงการสัมมนาการปรับปรุงโครงสร้างระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร เพื่อรองรับการเชื่อมโยงกับระบบฐานข้อมูลโครงการอื่นๆ เมื่อวันที่ 14 – 16 กันยายน 2560 ณ โรงแรงอิงค์ธาร รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยบุคคลเป้าหมายประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานจ้างเหมาบริการโครงการ ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ซึ่งเป็นการร่วมระดมสมอง วิเคราะห์ การวางแนวทางการพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แบ่งเป็น 6 ประเด็นหลัก ดังนี้
1) การจัดทำ open data ของกรมส่งเสริมการเกษตร
2) การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
3) Function งานตามภารกิจที่ต้องเร่งดำเนินการหรือต้องปรับปรุง
4) การบริหารจัดการระบบรักษาความปลอดภัย ระบบการเข้าถึงข้อมูล ระบบให้บริการและโครงสร้างพื้นฐาน
5) การบริหารจัดการภายในศูนย์ฯ
6) เรื่องอื่นๆ เพื่อการปรังปรุงและพัฒนา

ผลการจากระดมสมองดังกล่าว ทำให้ได้แนวทางและกรอบระยะเวลาการดำเนินงานเพื่อพัฒนางานของ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ต่อไป