ประชุมหารือ เรื่องขอความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนภัยจาก SWOCไปยังเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชั่น Doae Smart Check โดยอัตโนมัติ

นางพรรณนาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมทีมงาน เข้าร่วมประชุมหารือ เรื่องขอความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารการแจ้งเตือนภัยจาก SWOCไปยังเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชั่น Doae Smart Check โดยอัตโนมัติ กับผู้แทนจากกรมชลประทาน เมื่อ วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) ห้องดงตาล ชั้น 3 กรมชลประทาน
โดยผู้แทนจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร ได้นำเสนอแอปพลิเคชั่นDoae Smart Check สำหรับการแจ้งข้อมูลข่าวสารไปยังเกษตรกร โดยมีข้อมูลข่าวสารที่แจ้งไปยังเกษตรกร เช่น การแจ้งพื้นที่เหมาะสมในการเพาะปลูก การแจ้งเตือนศัตรูพืช ฯลฯ และผู้แทนกรมชลประทานได้มีการนำเสนอ เว็บไซต์ http://swoc.rid.go.th/ ที่แสดงการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยจากน้ำและสภาพอากาศ โดยที่ประชุมได้สรุปผลการหารือเบื้องต้นว่า กรมชลประทานจะส่งข้อมูลพิกัดอ่างเก็บน้ำ ขนาดกลาง เพื่อให้กรมส่งเสริมการเกษตรนำมาใช้เป็นข้อมูลในการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยของเกษตรกรที่มีแปลงเพราะปลูกที่อยู่ใกล้เคียงบริเวรอ่างเก็บน้ำขนาดกลางให้เฝ้าระวังพื้นที่ เสี่ยงภัยในแอปพลิเคชั่น Doae Smart Check และสำหรับข้อมูลอื่นๆ จะได้พิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป