การประชุมหารือ เรื่อง การวาดแปลงและคำนวณพื้นที่เพาะปลูกของแปลงเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความลาดชัน ด้วยโปรแกรม (QGIS) และแผนที่ฐานจากภาพถ่ายดาวเทียม google และดาวเทียมไทยโชต

นางดาเรศร์  กิตติโยภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมหารือ เรื่อง การวาดแปลงและคำนวณพื้นที่เพาะปลูกของแปลงเกษตรกรในพื้นที่ที่มีความลาดชัน ด้วยโปรแกรม (QGIS) และแผนที่ฐานจากภาพถ่ายดาวเทียม google และดาวเทียมไทยโชต เพื่อหาแนวทางให้การวาดแปลงทะเบียนเกษตรกรในพื้นที่ลาดชันให้มีความถูกต้อง โดยมีกรมพัฒนาที่ดิน กรมแผนที่ทหาร สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)(GISTDA)   และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ NECTEC เข้าร่วมด้วย   ได้ข้อสรุปแนวทางการวาดแปลงเบื้องต้นในพื้นที่ดังกล่าวดังนี้

  1. การนำภาพถ่ายทางอากาศ ที่ปรับแก้ค่า x y z เรียบร้อยแล้ว จากกรมพัฒนาที่ดินมาใช้งาน โดยต้องทำเป็น MOU ระหว่าง กรมพัฒนาที่ดินกับกรมส่งเสริมการเกษตร
  2. การนำรูปแปลงมาซ้อนลงบนข้อมูล Digital Terrain Elevation (DEM) และใช้เครื่องมือให้เส้นแปลง ไต่ระดับตามความสูงของ DEM

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 กรมส่งเสริมการเกษตร