นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการฝึกอบรมหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่งเสริมการเกษตร ระหว่างวันที่ 19 – 22 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมมารวย การ์เด้น กรุงเทพมหานครโดยบุคคลเป้าหมาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 1 – 9 สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนัก/กอง ส่วนกลาง ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 110 คน