เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 นางสุวรรณี ศิริรัตนภิญโญ ผู้อำนวยกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ร่วมบรรยายเรื่องระบบบันทึกข้อมูลโครงการปรับเปลี่ยนข้าวเป็นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ที่โรงแรมโกสิษ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยบรรยายถึงกระบวนการทำงานของการบันทึกข้อมูลและรับฟังปัญหาจากการใช้ระบบ ซึ่งได้รับการสนใจอย่างดี และรับปัญหามาแก้ไข