ประชุมชี้แจงการใช้งานและทดสอบแอปพลิเคชั่น DOAE FARMBOOK หรือสมุดทะเบียนเกษตรกรอิเล็กทรอนิกส์ ณ วัดลานตากฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม