กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรและสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เพื่อดำเนินการ “โครงการนำร่องสร้างโอกาสในการพัฒนาสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)”