เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ นางสาวกิตติยา รินเพ็ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนางสิริดา อุปนันท์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานพัฒนาผลิตผลสมุนไพรที่มีศักยภาพ

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. นางสิริลักษณ์ น้อยเคียง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายชำนาญการพิเศษ นางสาวกิตติยา  รินเพ็ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนางสิริดา อุปนันท์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานพัฒนาผลิตผลสมุนไพรที่มีศักยภาพ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนบูรณาการขับเคลื่อนสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจและแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบกลางปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องกองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยื่น ชั้น 2 ตึกอาคารจอดรถ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องดังนี้

1. นำเสนอผลการดำเนินงานในปี 2560 เรื่อง การจัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินพืชสมุนไพร จากการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและวาดแปลงผ่านระบบ ssmap และใช้จ่ายงประมาณตามที่ได้รับจากการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรและวาดแปลง

2. เสนอของบประมาณเพื่อดำเนินโครงการขับเคลื่อนสมุนไพรเชิงเศรษฐกิจ ปี 2561 ในวงเงิน 19,043,950 บาท โดยมีกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 1,760 ราย ใน 20 จังหวัด

3. ที่ประชุมให้แต่ละหน่วยงานทบทวนโครงการเพื่อสนับสนุนแผนแม่บทว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย 2560-2564  ส่งกระทรวงฯ ภายในวันที่ 19 มกราคม 2561 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการประชุมอีกครั้ง วันที่ 25 มกราคม 2561