วันที่ 9 , 10 และ 12 มกราคม 2561 นายสราวุธ วงศ์ทรัพย์สิน และนายสมเจต หนูอ้น นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรในการใช้โปรแกรม GISagro QGIS และ FAARMis ให้กับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ และจังหวัดในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดพิษณุโลก ตามลำดับ

นายสราวุธ วงศ์ทรัพย์สิน และนายสมเจต หนูอ้น นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรในการใช้โปรแกรม  GISagro  QGIS และ  FAARMis ให้กับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับอำเภอ และจังหวัด ในพื้นที่ความรับผิดชอบ จำนวน 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุทัยธานี และจังหวัดสุโขทัย รวมทั้งสิ้น 279 คน วันที่ 9 , 10 และ 12 มกราคม 2561 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดพิจิตร และจังหวัดพิษณุโลก ตามลำดับ โดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการจัดการอบรมฯ ดังกล่าว