เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 4 เป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) เพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่ และการนำไปใช้ประโยชน์ในงานบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 กรมส่งเสริมการเกษตร

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 15.00 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 4 เป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่สนับสนุนการดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning) เพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำข้อมูลเชิงพื้นที่ และการนำไปใช้ประโยชน์ในงานบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมหารือสรุปประเด็นที่สำคัญดังนี้

  1. มอบให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนำผังแปลงเกษตรกรรมมาวิเคราะห์ร่วมกับพื้นที่ Zoning เพื่อหากลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย เป็นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่ที่เหมาะสมน้อยและไม่เหมาะสม ส่งข้อมูลให้กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
  2. ต้องการให้มีการคัดเลือกพืชที่ต้องการส่งเสริมปรับเปลี่ยนพื้นที่ให้กรมพัฒนาที่ดินจัดทำ Zoning เพิ่มเติม
  3. มอบให้กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร จัดส่งข้อมูลที่ตั้งพื้นที่ที่ดำเนินการ 2560จำนวน 70,000 ไร่ ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำเสนอในระบบ SSMAP
  4. หากมีความจำเป็นที่จะต้องจัดตั้งคณะอำนวยการเพื่อขับเคลื่อนโครงการ ให้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร และกองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร เข้าร่วมเป็นคณะอำนวยการ โดยให้กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร เป็นเลขานุการ