เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น.นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในที่ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนแปลงใหญ่หัวขบวน

เมื่อวันที่ 19  กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. นางพรรณาภา  ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในที่ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนแปลงใหญ่หัวขบวน เพื่อหารือแนวทางการนำเทคโนโลยีในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและอากาศ รวมถึงเทคโนโลยีในการบริหารจัดการการผลิตมาจัดทำแนวทางการปฏิบัติในการให้คำแนะนำการเพาะปลูกที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และข้อมูลพื้นฐานแต่ละแปลง โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กองส่งเสริมโครงการพระราชดำริ การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ชั้น 2 กรมส่งเสริมการเกษตร