เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 4 เป็นประธานในการประชุม เรื่อง บันทึกข้อตกลงทางวิชาการโครงการวิจัยว่าด้วยการพัฒนาข้อมูล ระบบการประกันภัยและสินเชื่อภาคเกษตรที่ยั่งยืนของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.30 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คนที่ 4 เป็นประธานในการประชุม เรื่อง บันทึกข้อตกลงทางวิชาการโครงการวิจัยว่าด้วยการพัฒนาข้อมูล ระบบการประกันภัยและสินเชื่อภาคเกษตรที่ยั่งยืนของประเทศไทย เพื่อพัฒนาระบบประกันภัยและสินเชื่อที่ยั่งยืนและสามารถนำไปใช้ได้จริงในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทย เพื่อเพิ่มเสถียรภาพทางการเงินให้กับสถาบันการเงินภาคเกษตร และลดภาระทางการคลังของรัฐบาล โดยมี นางพรรณาภา  ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ้งภากรณ์ และสมาคมประกันวินาศภัยไทย เข้าร่วมด้วย  ณ ห้องประชุม 4/2 กรมส่งเสริมการเกษตร