นายคมสัม จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ประธานคณะทำงานระบบข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data ด้านข้อมูลเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านข้อมูลเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1

นายคมสัม จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ประธานคณะทำงานระบบข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data ด้านข้อมูลเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านข้อมูลเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร อาคาร 1 โดยกลุ่มวิเคราะห์และวางระบบข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดการประชุมฝ่ายเลขานุการฯ คณะทำงานฯ ประกอบด้วย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการ  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมส่งเสริมสหกรณ์ การยางแห่งประเทศไทย องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย และผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดทำระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ด้านข้อมูลเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร

1
3
5
8