นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานขับเคลื่อนมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานการประชุมเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการคณะทำงานขับเคลื่อนมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) กรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร ชั้น 2 อาคาร 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือการทำหน้าที่ขับเคลื่อนมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัลของกรมส่งเสริมการเกษตรให้สอดคล้องต่อการพัฒนาศักยภาพกำลังคนของประเทศให้เข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพรองรับไทยเเลนด์ 4.0

5
2
3