นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีไทยเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 ณ บริเวณอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ทำนอง สิงคาลวณิช อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

นางพรรณาภา  ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมงานสืบสานประเพณีไทยเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 ณ บริเวณอนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ทำนอง สิงคาลวณิช อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร  มีพิธีเปิดในเวลา 08.00 น. โดยอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร และผู้บริหารทุกท่านร่วมขบวนกลองยาวแห่พระพุทธรูป และมีพิธีรดน้ำผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรในเวลา 09.00 น. ผู้ร่วมงานประกอบด้วย ผู้อำนวยการกอง/สำนัก/ศุนย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1-9 เกษตรจังหวัดทุกจังหวัด และเกษตรกรุงเทพมหานคร

1
3
6
7
8
9
10
11
12
13
14