นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำทีมงานร่วมจัดนิทรรศการในงานสัมมนาการขับเคลื่อนการปฏิรูปภาคเกษตร วันที่ 9 เมษายน 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

ซึ่งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ร่วมจัดนิทรรศการ 2 ส่วนคือ

1. ระบบสารสนเทศเพื่อบันทึกรายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเกษตร งบเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยนำเสนอขั้นตอนกระบวนการบันทึก ประมวลผลข้อมูลโครงการ เพื่อจัดทำรายงานสำหรับติดตาม กำกับการดำเนินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งประเมินผลโครงการถูกต้อง

2. คลังความรู้และสื่อการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาการเกษตร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย

พร้อมนี้ ได้สนับสนุนการถ่ายทอดสดการสัมมนาการขับเคลื่อนปฏิรูปภาคเกษตรโดยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี