นายรุ่งศิริ ประสงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร เป็นประธานในการทดสอบกู้คืนข้อมูลประจำรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 พร้อมผู้แทนจาก แต่ละกลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตรสามารถกู้คืนได้ในกรณีที่จำเป็น ตลอดจนเป็นการดำเนินงานควบคุมภายในของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร โดยในครั้งนี้ได้ดำเนินการทดสอบกู้คืนข้อมูลจำนวนทั้งสิ้น 10 ระบบ ได้แก่ ระบบตรวจสอบข้อมูลรายชื่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2559/60 ระบบบันทึกข้อมูลการรับซื้อผลปาล์มสด ปี 2559/60 ระบบควบคุมใบเสร็จรับเงิน ระบบรับสมัครอบรม ระบบโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกข้าวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ฤดูนาปรัง ระบบศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) ระบบคลังความรู้ ระบบการประชุมผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร และระบบแปลงใหญ่ (เว็บเผยแพร่) ณ  ห้องศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย (Network Operation Center : NOC) ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 22

มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ผลการทดสอบกู้คืนข้อมูลสามารถกู้คืนข้อมูลได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์