นางดาเรศร์ กิตติโยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำระบบ Big Data ด้านการจำหน่ายสินค้าบนตลาดออนไลน์ (e-Marketplace) สำหรับเกษตรกร (Farmer e-Marketplace) ร่วมกับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 4/2 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร

โดยมีนางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ผู้แทนจากกองพัฒนาเกษตรกร พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ที่ประชุมได้มีการหารือเพื่อสนับสนุนช่องทางการขายสินค้าในระบบออนไลน์ให้แก่เกษตรกรในฐานะเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ
รวมถึงวางแผนเตรียมความพร้อมเกษตรกรให้พร้อมต่อการเข้าร่วมระบบดังกล่าวร่วมกับการสนับสนุนของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
และเตรียมการคัดเลือกเกษตรกรผู้ผลิตที่มีศักยภาพเพียงพอเพื่อนำร่องทดลองใช้ระบบ e-Marketplace ผ่านเว็บไซต์ Thailandpostmart.com