นายรุ่งศิริ ประสงค์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มเครือข่ายคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร เป็นประธานในการทดสอบกู้คืนข้อมูลประจำรอบเดือนเมษายน 2561

พร้อมผู้แทนจากแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย เข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของกรมส่งเสริมการเกษตรสามารถกู้คืนได้ในกรณีที่จำเป็น ตลอดจนเป็นการดำเนินงานควบคุมภายในของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร โดยในครั้งนี้ได้ดำเนินการทดสอบกู้คืนข้อมูลระบบงานที่สำคัญ ได้แก่ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน ระบบจัดการสื่อและมัลติมีเดียกรมส่งเสริมการเกษตร ระบบตรวจเช็ค อกษ. เป็นต้น ณ  ห้องศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย (Network Operation Center : NOC) ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ผลการทดสอบกู้คืนข้อมูลสามารถกู้คืนข้อมูลได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์

ข่าว/รติยง โลยะลา

ภาพ/นิรันดร อ่อนน้อมดี