นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 19/2561 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1403 ชั้น 4 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมส่งเสริมการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 19/2561 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1403 ชั้น 4 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีนายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานคณะทำงานฯ ซึ่งมีการติดตามการดำเนินงานเรื่องการจัดทำทะเบียนเกษตรกร

1
3
4