นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อการจัดทำระบบรายงานข้อมูลด้านอารักขาพืช โดยมี นายประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร

นางพรรณาภา  ปรัชญาศิริ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมเพื่อการจัดทำระบบรายงานข้อมูลด้านอารักขาพืช เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม 5 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร โดยมี นายประสงค์  ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานการประชุม เพื่อให้การพัฒนาระบบรายงานฯ และกำหนดรูปแบบในการดำเนินการจัดทำระบบรายงานข้อมูลด้านอารักขาพืชมีประสิทธิภาพ

1
3
4
6